Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992

Kazalo

839. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rovte, stran 1398.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni Ust SRS, št. 35/82 in 46/85) 12. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/ 88) ter določil statuta Krajevne skupnosti Rovte je svet Krajevne skupnosti Rovte na seji dne 25. 3. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rovte
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Rovte za zaselke Rovte, Praprotno brdo in Petkovec hišne št. od 2 do 38 in od 42 do 45 je uveden samoprispevek v denarju za obdobje štirih let in sicer od 10. 4. 1992 do 10. 4. 1996 za sofinanciranje izgradnje večnamenskega objekta za potrebe javnega standarda.
2. člen
Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za sofinanciranje izgradnje in adaptacije večnamenske zgradbe, ki se bodo uporabljala za naslednje namene:
– popolna osemletka
– otroški vrtec
– knjižnica.
3. člen
Za izvedbo investicije po programu je potrebno zagotoviti 80 milijonov tolarjev.
S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 8 milijonov tolarjev. Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za sofinanciranje izgradnje večnamenskega objekta skladno z njihovim prilivom.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Rovte v naseljih Rovte, Praprotno brdo in Petkovec hišne št. od 2 do 38 in od 42 do 45, po stopnji od naslednjih osnov:
– 1% od plače iz delovnega razmerja in nadomestil;
– 1% od pokojnine;
– 3% od katastrskega dohodka iz kmetijskih in gozdnih zemljišč;
– 2% od bruto osnove za plačilo prispevkov za invalidsko pokojninsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost;
– 2% od dobička za zavezance, za davek iz dejavnosti.
5. člen
Samoprispevek, ki se bo plačeval od plač, nadomestil in pokojnin, bo obračunaval in odtegoval izplačevalec plač, oziroma nadomestil in pokojnin. Samoprispevek od drugih dohodkov bo obračunavala in odtegovala Uprava za družbene prihodke občine Logatec.
6. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro račun Krajevne skupnosti Rovte, št. 50110-780 000-0015276 pri SDK Vrhnika.
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal skupščini krajevne skupnosti in zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bosta kontrolirala SDK in občinska Uprava za družbene prihodke občine Logatec.
7. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave.
Rovte, dne 25. marca 1992.
Predsednik
sveta KS
Alojz Čuk l. r.

AAA Zlata odličnost