Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992

Kazalo

822. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna, stran 1375.

Skupščina občine Celje je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90) in 4. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90 in 13/91) na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zazidalni načrt Dobrna (Uradni list SRS št. 37/83) se spremeni in dopolni po projektu št. 064/91, ki ga je v avgustu 1991 izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o. iz Celja.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na parc. št. 1565/1, 1565/2, 1565/3 in 1565/4 k. o. Dobrna, na katerih se lahko zgradi šest prostostoječih stanovanjskih objektov in prizidek k obst. stanovanjski hiši parc. št. 242 k. o. Dobrna po projektu iz prejšnjega člena, ki je sestavni del tega odloka in ki vsebuje opise, grafične prikaze in soglasja ter mnenja pristojnih soglasodajalcev.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Spremembe,in dopolnitve obravnavajo območje, ki je omejeno z naslednjo mejo: izhodiščna točka opisa meje je v severozahodnem delu območja obravnave, v severozahodnem delu parcele št. 1565/1 k. o. Dobrna. Od tu poteka meja v smeri severovzhoda po severozahodni meji parcel št. 1565/1, 1565/4, zavije po severovzhodni meji slednje parcele ter ponovno v opisani smeri po severozahodni meji parcel št. 1563/3, 1565/5 in 1565/2, obrne proti vzhodu, seka parcelo št. 1569/2 ter dalje po jugovzhodni meji parcele št. 1566, preseka v tej smeri cesto (parc. št. 1570/2) ter po njenem jugovzhodnem delu poteka v smeri jugozahoda. Po približno 140 m se obrne proti severozahodu, ponovno preseka cesto ter nadaljuje po jugozahodni meji parcele št. 1565/1 do izhodiščne točke.
Površina znotraj opisane meje znaša 0,97 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA IN POGOJI ZA IZRABO TER POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje pozidave predstavlja sestavni del naselja Dobrna.
Zasnova ureditve območja predvideva izgradnjo šestih individualnih prostostoječih stanovanjskih hiš ter prizidka k obstoječi individualni, prostostoječi stanovanjski hiši.
Predvideni objekti bodo locirani na pobočju z jugovzhodno ekspozicijo tako, da bo daljša stranica objekta vzporedna s plastnicami pobočja.
Dovoz in dostop do objektov bo preko povezovalne ceste oziroma neposredno z regionalne ceste št. R 339 Višnja vas – Dobrna.
Predvideni objekti bodo imeli odgovarjajoča funkcionalna zemljišča, ki bodo urejena kot dvorišča in vrtovi.
5. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje: Oblikovanje objektov, gradbene linije ter višinski gabariti so prilagojeni mikrolokaciji ureditvenega območja oziroma značilnostim grajene strukture Dobrna. Proste in zelene površine bodo oblikovane kot okrasni vrtovi predvsem na cestno stran (proti jugovzhodu), gospodarski vrtovi pa bodo organizirani na severozahodnih straneh predvidenih objektov:
Meje med funkcionalnimi zemljišči bodo zasajene s striženimi živicami, ta je obvezna na meji proti regionalni cesti. Za ozelenitev bodo uporabljene avtohtone rastlinske vrste.
6. člen
Pogoji in smernice za oblikovanje objektov: Maksimalni tlorisni gabariti objektov so 15x10m, možni so prečni zamiki do 3 m.
Višinski gabariti objektov so do 11 m. Objekti bodo imeli klet, pritličje in izzidano podstrešje ter bodo locirani na terenu tako, da bo kletna etaža v pretežni meri vkopana.
Možne so zidave teras, pokritih s pergolo ali verand, kot izzidki objektov. Ti detajli bodo določeni v lokacijskem postopku.
Objekti bodo imeli dvokapno streho z naklonom 37 stopinj, opečno kritino, smer slemena pa bo vzporedna s plastnicami pobočja. Strešne okenske odprtine bodo v obliki pravokotnega podstrešnega okna z dvokapno streho. Fasade bodo ometi svetlih barv, balkonske ograje lesene, stavbno pohištvo obarvano.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
7. člen
Prometno bodo objekti navezani na regionalno cesto R 339 Višnja vas – Dobrna preko napajalne ceste, dva od predvidenih objektov pa direktno na regionalno cesto. Pri priključkih je potrebno upoštevati vse prometno tehnične predpise in pogoje soglasodajalcev.
8. člen
• Objekti bodo priključeni na obstoječe električno omrežje, to je na obstoječo TP 10/0,4 kV Dobrna.
• Vodovodno in hidrantno omrežje bo izvedeno iz obstoječega krajevnega vodovoda.
• Odvod odplak bo v obstoječo kanalizacijo z navezavo na čistilno napravo Dobrna.
• Organizirano bo zbiranje in odvoz odpadkov na za to predvideno deponijo komunalnih odpadkov.
• Ogrevanje bo z individualnimi kurišči z lahkim kurilnim oljem. Pri shranjevanju in pretakanju tega je potrebno upoštevati zakonske predpise.
V. DRUGI POMEMBNI POGOJI
9. člen
Pri vsakem posegu v prostor je potrebno zagotoviti vse ukrepe za varstvo zraka, vode, zemlje in varstvo pred prekomernim hrupom. Dejavnosti, ki bi nase navezovale intenzivnejši motorni promet, niso dovoljenje.
10. člen
Sočasno z izgradnjo stanovanjskih objektov je potrebno intenzivno ozeleniti vse površine, namenjene zelenim površinam, predvsem pa striženo živico vzporedno s pločnikom ob regionalni cesti.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Na območju iz 3. člena tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Dobrna (Uradni list SRS, št. 7/90).
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Spremembe in dopolnitve so stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem organu za področje urejanja prostora in varstvo okolja.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/78
Celje, dne 17. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost