Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1992 z dne 17. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1992 z dne 17. 1. 1992

Kazalo

119. Odlok o davkih občanov v letu1992, stran 164.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91) in 158., 163. in 184. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, 36/88, 8/89 in 48/90) in na podlagi 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na skupni seji vseh treh zborov občinske skupščine dne 30. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o davkih občanov v letu 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Logatec se določijo osnove in stopnje za vrste davkov, ki po zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) pripadajo občini.
2. člen
Določijo se osnove in stopnje za naslednje vrste davkov:
1. davek na dediščine in darila
2. davek od premoženja
3. davek od iger na srečo.
II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
3. člen
Davek na dediščine in darila se plačuje v občini Logatec na podlagi zakona o davkih občanov, po naslednjih stopnjah:
+-----------------------+---------------+-----------------+---------+
|Od vrednosti SLT    |Sorodstveno  |Sorodstveno   |Vsi drugi|
|  nad     do  |razmerje, ki  |razmerje, ki   |     |
|            |ustreza drugemu|ustreza tretjemu |     |
|            |dednemu redu  |dednemu redu   |     |
|            |(starši,    |(dedi, babice)  |     |
|            |bratje, sestre |         |     |
|            |in njihovi   |         |     |
|            |potomci)    |         |     |
+-----------------------+---------------+-----------------+---------+
|            |        |  Stopnja v%  |     |
|            |        |         |     |
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|      |  241.000|       5|        8|    11|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|   241.000| 1,083.000|       6|        9|    13|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|  1,083.000| 1,926.000|       7|        10|    15|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|  1,926.000| 2,768.000|       8|        11|    17|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|  2,768.000| 3,611.000|       9|        12|    19|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|  3,611.000| 4,453.000|       10|        13|    21|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|  4,453.000| 5,296.000|       11|        14|    23|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|  5,296.000| 6,138.000|       12|        15|    25|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|  6,138.000| 6,981.000|       13|        16|    27|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
|  6,981.000|     |       14|        17|    30|
+------------+----------+---------------+-----------------+---------+
III. DAVEK OD PREMOŽENJA
4. člen
Zavezanec za davek od premoženja je fizična oseba s prebivališčem v občini Logatec, ki poseduje:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljevanju: stavbe)
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo
3. plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov.
5. člen
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki prejšnjega člena je vrednost ugotovljena po pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
6. člen
Zavezancem za davek od premoženja, ki so skupaj z več kot tremi družinskimi člani stalno prebivališče v lastnih stanovanjskih prostorih oziroma stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega nadaljnjega družinskega člana.
7. člen
Davek na posest stavb plačujejo zavezanci od vrednosti stavbe – davčne osnove po naslednjih stopnjah:
– za stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže:
+-----------------------------------------------+
|         Osnova SLT       Stopnja|
|      nad        do    davka v%|
+---------------+----------------+--------------+
|        |     126.000|     0,10|
+---------------+----------------+--------------+
|    126.000|     315.000|     0,20|
+---------------+----------------+--------------+
|    315.000|     788.000|     0,30|
+---------------+----------------+--------------+
|    788.000|    1,575.000|     0,45|
+---------------+----------------+--------------+
|   1,575.000|    2,756.000|     0,65|
+---------------+----------------+--------------+
|   2,756.000|    3,610.000|     0,85|
+---------------+----------------+--------------+
|   3,610.000|        |     1,00|
+---------------+----------------+--------------+
- za stavbe in prostore, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek in rekreacijo:
+-----------------------------------------------+
|       Osnova SLT        Stopnja|
|     nad       do      davka v%|
+------------+---------------+------------------+
|      |    126.000|       0,20|
+------------+---------------+------------------+
|   126.000|    316.000|       0,35|
+------------+---------------+------------------+
|   316.000|    790.000|       0,50|
+------------+---------------+------------------+
|   790.000|   1,579.000|       0,70|
+------------+---------------+------------------+
|  1,579.000|   2,764.000|       0,90|
+------------+---------------+------------------+
|  2,764.000|   3,610.000|       1,20|
+------------+---------------+------------------+
|  3,610.000|        |       1,50|
+------------+---------------+------------------+
- za poslovne stavbe in poslovne prostore:
+-----------------------------------------------+
|         Osnova SLT       Stopnja|
|      nad        do    davka v%|
+---------------+----------------+--------------+
|        |     126.000|     0,15|
+---------------+----------------+--------------+
|    126.000|     315.000|     0,35|
+---------------+----------------+--------------+
|    315.000|     788.000|     0,55|
+---------------+----------------+--------------+
|    788.000|    1,575.000|     0,75|
+---------------+----------------+--------------+
|   1,575.000|    2,707.000|     1,00|
+---------------+----------------+--------------+
|   2,707.000|        |     1,25|
+---------------+----------------+--------------+
Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene primere, se stopnja davka poveča za 100%.
8. člen
Zavezanci davka od premoženja so občinski upravi za družbene prihodke dolžni dati potrebne podatke na ugotovitev vrednosti stavbe za odmero davka.
Nastanek davčne obveznosti in spremembe lastništva oziroma vrednosti stavbe so zavezanci dolžni prijaviti občinski upravi za družbene prihodke v petnajstih dneh.
Vsebino in obliko davčne napovedi predpiše občinska uprava za družbene prihodke.
9. člen
Zavezanci od premoženja, ki so lastniki plovnih objektov, plačujejo davek v pavšalnem letnem znesku glede na dolžino plovnega objekta in sicer:
                        SLT
– od najmanj 8 do 9 metrov dolžine     2.300
– za vsak nadaljnji meter dolžine še po    900
Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega objekta zniža za 5%. Davka od premoženja ne plačuje zavezanec, ko je objekt starejši od 15 let.
Zavezanci, ki so lastniki plovnih objektov, so dolžni vložiti davčno napoved pri občinski upravi za družbene prihodke občine, kjer imajo stalno prebivališče. Novi zavezanci so dolžni vložiti davčno napoved v 15 dneh od pridobitve plovnega objekta. Vsebino in obliko davčne napovedi za plovne objekte predpiše občinska uprava za družbene prihodke.
IV. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO
10. člen
Davek na dobitke od iger na srečo plačujejo zavezanci po stopnji 15%.
11. člen
Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 3.600 SLT.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok o davkih občanov v letu 1991 (Uradni list RS, št. 16/91).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 010-4/73
Logatec, dne 31. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost