Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5505. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2006, stran 13975.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sevnica za leto 2006 je določen v naslednjem obsegu:
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |  (v tisočih|
|   |                           |   tolarjev)|
+------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupine kontov                  |   proračun|
|                              |   leta 2006|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   2.920.540|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |   1.484.666|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |   1.105.957|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |    888.047|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje                |    108.752|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |    109.158|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki                    |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |    378.709|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |    102.084|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine               |     4.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni                   |     1.350|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |    50.220|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |    221.055|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  |    140.516|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |    13.020|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog             |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  |    127.496|
|   |dolgoročnih sredstev                 |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                   |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine            |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |   1.295.358|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |   1.295.358|
|   |institucij                      |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   3.208.682|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                    |    774.046|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |    177.011|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |    23.496|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve           |    482.839|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |    10.700|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                      |    80.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                   |   1.066.551|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije                    |    64.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |    561.556|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |    55.323|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |    385.672|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino             |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |   1.158.482|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |   1.158.482|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |    209.603|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim    |    156.104|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki        |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim upor.    |    53.499|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |   -288.142|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (v tisočih     |       |
|   |tolarjev)                       |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
|   |(440+441+442)                     |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|44. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila                   |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |    310.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                     |    310.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |    310.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                 |    24.358|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |    24.358|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga             |    24.358|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II- |    -2.500|
|   |V.-VIII.)                       |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |    285.642|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        |    288.142|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tržišče in
3. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o uresničevanju veljavnega proračuna za leto 2006.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega
1. v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 40.000.000 tolarjev.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
8. člen
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2006, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev poslov v skupni vrednosti nad 1.000.000 SIT.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2006 lahko zadolži do višine 310.000.000 tolarjev. O vsebini namena zadolžitve odloči Občinski svet s sklepom.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0004/05
Sevnica, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.