Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991

Kazalo

1373. Odlok o priznanjih občine Kamnik, stran 1352.

Na podlagi 7. člena o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90, 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 16. skupni seji zborov združenega dela, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 11. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o priznanjih občine Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj občine Kamnik, ter njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj.
Priznanja občine Kamnik se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine Kamnik in Republike Slovenije.
2. člen
Priznanja občine Kamnik so:
– Naziv častni občan občine Kamnik
– Zlata plaketa občine Kamnik
– Srebrna plaketa občine Kamnik
– Spominsko priznanje občine Kamnik
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
3. člen
Naziv častni občan občine Kamnik se podeljuje posameznikom, ki so s svojim delom izjemno veliko prispevali k ugledu in razvoju občine in Republike Slovenije.
Naziv častni občan občine Kamnik je umetniško oblikovana listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi in jo podpiše predsednik skupščine občine.
III. ZLATA IN SREBRNA PLAKETA OBČINE KAMNIK
4. člen
Zlata plaketa občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom veliko prispevali k ugledu in razvoju občine in Republike Slovenije.
Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih.
5. člen
Srebrna plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali k ugledu in razvoju občine Kamnik. Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za enkratne izjemne dosežke pri delu.
6. člen
Zlata plaketa občine Kamnik in Srebrna plaketa občine Kamnik sta umetniško izdelana reliefa, ki ponazarjata staro mesto Kamnik z napisom »Kamnik«.
Ob plaketi se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše predsednik skupščine občine.
IV. SPOMINSKO PRIZNANJE OBČINE KAMNIK
7. člen
Spominsko priznanje občine Kamnik se podeljuje vidnim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim delavcem, ki obiščejo občino Kamnik.
Spominsko priznanje občine Kamnik je umetniško oblikovana listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi in jo podpiše predsednik skupščine občine.
V. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
8. člen
Predloge za podelitev priznanj občine Kamnik lahko podajo: posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.
9. člen
Priznanja občine Kamnik se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi Komisija za volitve, imenovanja, kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja (v nadaljevanju: komisija). Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj, ki jih na osnovi tega odloka izdela komisija,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi. Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinske skupščine.
Sklep o podelitvi priznanj sprejmejo zbori skupščine občine.
10. člen
Priznanja občine Kamnik izroča predsednik skupščine občine.
Priznanja občine Kamnik so podeljena na svečan način, ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
11. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih občine Kamnik vodi Sekretariat skupščine občine.
12. člen
Sredstva za podeljevanje priznanj občine Kamnik se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Priznanja, podeljena po dosedanjih predpisih, ostanejo v veljavi in se uvedejo v evidenco skladno z 11. členom odloka.
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati: odlok o častnih priznanjih in nagradah občine Kamnik (Uradni vestnik občine Kamnik 4/75), pravilnik o podeljevanju častnih priznanj občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 19/81) in pravilnik o podelitvi nagrad »Toma Brejca« z dne 3. 6. 1975.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-27/91
Kamnik, dne 11. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik.
Maksimiljan Lavrinc l. r.

AAA Zlata odličnost