Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991

Kazalo

1259. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami, stran 1259.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) je Svet Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami na svoji seji in na podlagi odločitev delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 17. 11. 1991 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami
1. člen
Za Krajevno skupnost Vrh na Rovtami se uvede krajevni samoprispevek v denarju za asfaltiranje odsekov krajevnih cest v skupni dolžini 3 km.
2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let od 1. 12. 1991 do 30. 11. 19%.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek so delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami, v naslednji višini:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil,
– 2% od pokojnin,
– 2% od bruto osnove za plačilo prispevkov za invalidsko pokojninsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od davčne osnove za zavezance za davek iz dejavnosti.
Lastniki počitniških hišic na območju Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami plačujejo samoprispevek v višini 2% od letnega povprečnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v predhodnem letu, za katero se samoprispevek odmeri.
Samoprispevek v višini 5% od katastrskega dohodka iz kmetijskih in gozdnih zemljišč plačujejo občani s stalnim prebivališčem na območju KS Vrh nad Rovtami in občani – lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju KS Vrh nad Rovtami.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsega dohodka posebej.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
4. člen
Samoprispevek se plačuje na žiro račun Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami št.: 50110-645-64217 s pripisom krajevni samoprispevek.
5. člen
Za pobiranje in izterjavo obveznosti po tem sklepu je odgovorna Uprava za družbene prihodke občine Logatec.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljavo za izterjavo davkov.
6. člen
Za izvršitev del, določenih v 1. točki tega sklepa, je odgovoren Svet Krajevne,skupnosti Vrh nad Rovtami, ki izvaja tudi nadzor nad pobiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
7. člen
O uporabi sredstev samoprispevka se sestavi zaključni račun, ki ga sprejme svet krajevne skupnosti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 1991.
Vrh nad Rovtami, dne 20. novembra 1991.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Vrh nad Rovtami
Valentin Jesenko l. r.

AAA Zlata odličnost