Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991

Kazalo

1259. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami, stran 1259.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) je Svet Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami na svoji seji in na podlagi odločitev delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 17. 11. 1991 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami
1. člen
Za Krajevno skupnost Vrh na Rovtami se uvede krajevni samoprispevek v denarju za asfaltiranje odsekov krajevnih cest v skupni dolžini 3 km.
2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let od 1. 12. 1991 do 30. 11. 19%.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek so delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami, v naslednji višini:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil,
– 2% od pokojnin,
– 2% od bruto osnove za plačilo prispevkov za invalidsko pokojninsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od davčne osnove za zavezance za davek iz dejavnosti.
Lastniki počitniških hišic na območju Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami plačujejo samoprispevek v višini 2% od letnega povprečnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v predhodnem letu, za katero se samoprispevek odmeri.
Samoprispevek v višini 5% od katastrskega dohodka iz kmetijskih in gozdnih zemljišč plačujejo občani s stalnim prebivališčem na območju KS Vrh nad Rovtami in občani – lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju KS Vrh nad Rovtami.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsega dohodka posebej.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
4. člen
Samoprispevek se plačuje na žiro račun Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami št.: 50110-645-64217 s pripisom krajevni samoprispevek.
5. člen
Za pobiranje in izterjavo obveznosti po tem sklepu je odgovorna Uprava za družbene prihodke občine Logatec.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljavo za izterjavo davkov.
6. člen
Za izvršitev del, določenih v 1. točki tega sklepa, je odgovoren Svet Krajevne,skupnosti Vrh nad Rovtami, ki izvaja tudi nadzor nad pobiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
7. člen
O uporabi sredstev samoprispevka se sestavi zaključni račun, ki ga sprejme svet krajevne skupnosti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 1991.
Vrh nad Rovtami, dne 20. novembra 1991.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Vrh nad Rovtami
Valentin Jesenko l. r.