Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1235. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica, stran 1240.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni Ust SRS, št. 35/85) in statuta Krajevne skupnosti Blatna Brezovica je Skupščina Krajevne skupnosti Blatna Brezovica na seji dne 26. 10. 1991 sprejela
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Blatna Brezovica se na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 1. 12. 1991 uvede krajevni samoprispevek za sofinanciranje naslednjih nalog:
1. dograditev kanalizacije,
2. pokopališče, gasilski dom (obnovitev),
3. asfaltiranje poti.
2. člen
Krajevni samoprispevek je uveden za dobo 5 let, in sicer od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996.
3. člen
Krajevni samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica, po stopnji 1,5% od naslednjih osnov:
1. delavci, ki dosegajo osebni dohodek iz delovnega razmerja po predpisih o delovnih razmerjih, od čistega osebnega dohodka in nadomestila osebnega dohodka,
2. občani, ki prejemajo pokojnino,
3. delovni ljudje, ki samostojno, kot glavni ali postranski poklic opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost in plačujejo davek iz dejavnosti po dejansko doseženem dohodku od osebnega dohodka, zmanjšanega za prispevke in davke, ter od nadomestila osebnega dohodka,
4. delovni ljudje, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku in samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot:
– glavni poklic, od osnove za odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– postranski poklic, od osnove, ki ustreza trikratnemu pavšalnemu davku, odmerjenemu od dejavnosti v istem letu,
5. delovni ljudje in občani od priložnostnih dohodkov iz kmetijskih, gospodarskih ali poklicnih oziroma drugih dejavnosti, avtorskih pravic ter osebnih dohodkov iz naslova pogodb o delu, od katerih se plačuje davek po odbitku, ter pri dohodku iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, zmanjšanih za normirane ali dejansko priznane materialne stroške.
Ne glede na določbe iz prvega odstavka tega člena pa plačujejo samoprispevek po stopnji 5% delovni ljudje in občani od katastrskega dohodka negozdnih zemljišč.
4. člen
Plačevanja krajevnega samoprispevka so oproščeni občani, ki prejemajo socialno varstveno pomoč, priznavalnino, invalidnino in druge prejemke po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, denarno nadomestilo za telesno okvaro, dodatek za pomoč in postrežbo, pokojnino, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, starostno pokojnino, priznano po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij ter od nagrad učencem in študentom na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
Samoprispevka tudi ne plačujejo delavci, katerih osebni dohodek ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca.
5. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se zbirajo na posebni račun številka 50110-842-060-82016 krajevni samoprispevek KS Blatna Brezovica pri SDK Vrhnika.
6. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa krajevnega samoprispevka je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Blatna Brezovica, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročal skupščini KS in zboru krajanov.
7. člen
Kontrolo nad zbiranjem krajevnega samoprispevka opravljata v skladu s svojimi pristojnostmi SDK Vrhnika in uprava za družbene prihodke občine Vrhnika.
8. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci, zavezancem od kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa občinska uprava za družbene prihodke Vrhnika.
9. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, bo samoprispevek izterjan po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
10. člen
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1992 dalje.
Blatna Brezovica, dne 4. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine KS Blatna Brezovica
Franci Gostiša l. r.

AAA Zlata odličnost