Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997

Kazalo

2933. Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, stran 4851.

Na podlagi 14., 17. in 40. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
Ta odredba določa kadrovske pogoje in normative, ki so osnova za sistemizacijo delovnih mest, oblikovanje oddelkov vrtca ter spremstvo otrok.
I. DELOVNA OBVEZNOST RAVNATELJA IN POMOČNIKA RAVNATELJA TER NORMATIVI IN KADROVSKI POGOJI ZA STROKOVNE DELAVCE
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja
2. člen
Ravnatelja za polni delovni čas ima vrtec s 14 oddelki.
Če ima vrtec manj kot 14 oddelkov, opravi ravnatelj za vsaka dva oddelka manj od tega števila za dosego polne delovne obveznosti 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
Ob izpolnitvi pogoja iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko ravnatelj opravi še največ 6 ur dela z otroki oziroma največ 8 ur svetovalnega dela na teden.
Obveznost dela z otroki oziroma svetovalnega dela ravnatelja vrtca je predmet in sestavina pogodbe o zaposlitvi.
3. člen
V vrtcu s 16 oddelki lahko ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mora za dosego polne delovne obveznosti opraviti 13,5 ur dela z otroki oziroma 18 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več od 16 oddelkov se obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
4. člen
V organizacijski enoti vrtca s 16 oddelki se zaposli ravnatelj s polnim delovnim časom, v okviru katerega opravi 4,5 ur dela z otroki oziroma 6 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka manj opravi za dosego polne delovne obveznosti 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
Ravnatelj organizacijske enote lahko ob izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka opravi dodatno največ 6 ur dela z otroki oziroma 8 ur svetovalnega dela.
5. člen
Vodja enote vrtca je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
V enoti vrtca pri šoli oziroma zavodu, ki ni vrtec, lahko ravnatelj imenuje za pedagoško in organizacijsko vodenje enote vrtca pomočnika ravnatelja, če ima enota vsaj 8 oddelkov. Za dosego polne delovne obveznosti opravi pomočnik ravnatelja 15 ur dela z otroki oziroma 20 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več se mu obveznost zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
Kadar opravlja pomočnik ravnatelja pedagoško vodenje za več enot vrtca pri šolah oziroma zavodih, ki niso vrtec, opravi polno delovno obveznost, ko pedagoško vodi 20 oddelkov. Za vsaka dva oddelka manj opravi 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
Strokovni delavci
6. člen
Ustrezno izobrazbo za delo v oddelku vrtca imajo poleg vzgojitelja predšolskih otrok tisti, ki so:
– končali program za pridobitev univerzitetne izobrazbe in si pridobili strokovni naslov profesor,
– končali program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in družboslovja,
– končali program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz socialnega dela in imajo opravljen program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje v obsegu najmanj 150 in največ 180 ur, od tega najmanj eno tretjino ur prakse v vrtcu.
Tistim, ki so končali najmanj srednješolski program iz predšolske vzgoje, ni treba opravljati programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
Ustrezno izobrazbo za pomočnika vzgojitelja imajo vsi, ki so končali srednješolski program iz predšolske vzgoje ali imajo zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.
7. člen
Vzgojno delo v razvojnem oddelku opravlja, kdor je končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe in si pridobil strokovni naslov profesor defektologije.
Na 10 do 12 otrok s posebnimi potrebami zaposli vrtec enega mobilnega defektologa, ki opravi v okviru polne delovne obveznosti največ 25 ur dela z otroki.
8. člen
Vrtec s 30 oddelki zaposli ali si drugače zagotovi enega svetovalnega delavca.
V primeru, ko opravlja svetovalni delavec delo na štirih do šestih lokacijah, se normativ zmanjša za dva oddelka; če opravlja delo na več kot šestih lokacijah, pa se normativ zmanjša za štiri oddelke.
9. člen
Svetovalni delavci več vrtcev se lahko na določenem območju strokovno povezujejo v svetovalni tim, ki ga sestavljajo svetovalni delavci različnih usmeritev.
Svetovalni tim treh svetovalnih delavcev se oblikuje, kadar imajo vrtci skupaj od 60 do 70 oddelkov.
Sklep o oblikovanju svetovalnega tima sprejme ustanovitelj vrtcev oziroma več ustanoviteljev. S sklepom se določi sedež strokovnega tima, opredelijo delovne obveznosti posameznega delavca ter določi način zagotavljanja sredstev za njegovo delovanje.
10. člen
Organizator prehrane opravlja delo za 60 oddelkov vrtca.
Organizator zdravstvenohigienskega režima opravlja delo za 60 oddelkov vrtca.
Če opravljata organizator prehrane ali organizator zdravstvenohigienskega režima delo za manj oddelkov vrtca, se delež delovnega časa sorazmerno zmanjša.
11. člen
Kriterij za vrednotenje mentorjevega dela s pripravnikom je ena ura tedensko.
II. NORMATIVI ZA ADMINISTRATIVNORAČUNOVODSKE IN TEHNIČNE DELAVCE V VRTCIH
12. člen
Stopnja in smer strokovne izobrazbe administrativnoračunovodskih delavcev, in tehničnih delavcev morata biti usklajeni z zakonom, ki ureja področje plač.
Administrativno-računovodski delavci
13. člen
Administrativnoračunovodski delavci v vrtcu so pisarniški referent, knjigovodja in računovodja.
14. člen
Vrtec zaposli za prvih 10 oddelkov 1,5 administrativnoračunovodskega delavca, za vsakih nadaljnjih 14 oddelkov pa sistemizira še eno delovno mesto administrativnoračunovodskega delavca.
Delavci v kuhinji
15. člen
Delavci v kuhinji so kuharji in pomočniki kuharjev.
16. člen
Število delovnih mest za delavce v kuhinji se sistemizira na podlagi porabe časa za posamezno delovno operacijo, ob upoštevanju starostne skupine in energijskih potreb otrok, ki jo določa posebna tabela. Poraba časa je določena za delo v lastni, centralni in razdelilni kuhinji.
Tabele za izračun števila delovnih mest za delavce v kuhinji so priloga te odredbe.
17. člen
Če ima vrtec organizirano centralno ali lastno kuhinjo, mora biti glede na strokovno sestavo delavcev v kuhinji najmanj polovica kuharjev.
Delavci v pralnici
18. člen
Vrtec sistemizira eno delovno mesto perice ali perice-šivilje za povprečno 60 kg suhega perila na dan, vendar največ eno delovno mesto na:
– 150 otrok v starosti do dveh let,
– 250 otrok v starosti od dveh do šestih let.
Čistilci
19. člen
Vrtec sistemizira delovno mesto čistilca na 500 m2 notranje talne površine.
Drugi tehnični delavci
20. člen
Drugi tehnični delavci so vzdrževalec, hišnik, kurjač in šofer.
21. člen
Vrtec s 16 oddelki lahko za delavce navedene v prejšnjem členu sistemizira samo eno delovno mesto.
Delovno mesto iz prejšnjega odstavka je lahko sestavljeno iz del, ki jih opravljajo delavci, navedeni v prejšnjem členu.
V primeru, ko delavec skrbi za tri do pet stavb, se normativ zniža za 2 oddelka; če skrbi za več kot pet stavb, pa se normativ zniža za 4 oddelke.
22. člen
Vrtec z 20 in več oddelki z lastno kurilnico na trda goriva sistemizira delovno mesto kurjača, ki ima opravljen strokovni izpit, s katerim dokazuje usposobljenost za dela na kurilnih napravah.
23. člen
Kadar vrtec glede na velikost ne dosega normativov, navedenih v tej odredbi, lahko akt o sistemizaciji delovnih mest določa tudi sestavljena delovna mesta ali delovno mesto s krajšim delovnim časom.
Količnik sestavljenega delovnega mesta je sestavljen iz deležev količnikov za delovna mesta, ki jih delavec opravlja.
III. NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV VRTCA TER SPREMSTVO OTROK
Oblikovanje oddelkov vrtca
24. člen
Pri določanju števila otrok v oddelku je potrebno upoštevati pedagoška in zdravstvena načela, prostorske možnosti vrtca ter posebnosti okolja, v katerem vrtec opravlja svojo dejavnost.
25. člen
V posamezne oddelke je lahko vključeno:
1. v starostno homogen oddelek:
– prvega starostnega obdobja: najmanj 9 in največ 12 otrok,
– drugega starostnega obdobja:
* oddelek 3 do 4-letnih otrok: najmanj 12 in največ 17 otrok,
* oddelek 4 do 6-letnih otrok: najmanj 17 in največ 22 otrok;
2. v starostno heterogen oddelek:
– prvega starostnega obdobja: najmanj 7 in največ 10 otrok,
– drugega starostnega obdobja: najmanj 14 in največ 19 otrok;
3. v starostno kombiniran oddelek: najmanj 10 in največ 17 otrok.
V krajših programih je v oddelku najmanj 6 otrok.
26. člen
V vzgojno-varstveni družini je lahko v skupini:
– prvega starostnega obdobja najmanj 4 in največ 6 otrok,
– drugega starostnega obdobja najmanj 5 in največ 8 otrok,
– v starostno kombinirani najmanj 5 in največ 7 otrok.
27. člen
V oddelek sta lahko vključena največ 2 otroka s posebnimi potrebami. Za vsakega otroka, ki je v vrtec usmerjen na podlagi odločbe pristojne šolske uprave, se najvišji določeni normativ zniža za 2 otroka.
28. člen
V oddelku vrtca, kjer se izvaja prilagojeni program, so lahko vključeni najmanj 3 otroci in največ 6 otrok s posebnimi potrebami.
29. člen
Za bolnišnične oddelke se smiselno upoštevajo normativi iz 25. člena odredbe.
V bolnišničnem oddelku ležečih otrok je lahko največ 10 otrok.
30. člen
Izjemoma se lahko na območjih s posebnimi razvojnimi problemi ter za vzgojo otrok Romov oblikuje oddelek vrtca, v katerega je vključenih najmanj 5 otrok.
Na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana in kjer poteka vzgojno delo dvojezično oziroma v italijanskem jeziku, odloča o odstopanju od najmanjšega števila otrok v oddelku v skladu s to odredbo pristojni organ občine v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport.
31. člen
V oddelkih vrtca na narodnostno mešanih območjih, kjer poteka vzgojno delo dvojezično, in v oddelkih otrok Romov se pri izvajanju programa za vsaj tri ure dnevno zagotovi razmerje:
– 4 otroci na zaposlenega v oddelkih prvega starostnega obdobja,
– 7 otrok na zaposlenega v oddelkih drugega starostnega obdobja.
Dejavnosti izven vrtca in spremstvo otrok
32. člen
Kadar je v vrtcu organizirana dejavnost izven zgradbe in igrišča vrtca, mora imeti vsak oddelek vrtca oziroma skupina vzgojnovarstvene družine zaradi večje varnosti poleg vzgojitelja vsaj še enega polnoletnega spremljevalca. Če je dejavnost vezana na prevoz, morata oddelek otrok poleg vzgojitelja spremljati še najmanj dva polnoletna spremljevalca.
33. člen
Pri učenju plavanja, smučanja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca je lahko v skupini največ 8 otrok. Eden od spremljevalcev mora biti vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci.
Pri učenju plavanja otrok s posebnimi potrebami mora biti na dva otroka prisotna ena odrasla oseba.
Smiselna uporaba normativov za poldnevne programe
34. člen
Normativi iz te odredbe, razen normativov za oblikovanje oddelkov vrtca in za spremstvo otrok, se v vrtcih, ki izvajajo poldnevne programe, smiselno prilagodijo.
Nadzor
35. člen
Izvajanje te odredbe nadzoruje šolska inšpekcija.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Vzgojiteljem, ki so bili na dan 15. 3. 1996 zaposleni v vrtcih in so po zakonu o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 5/80) izpolnjevali pogoje za delo vzgojitelja ter so si pridobili izobrazbo po kateremkoli visokošolskem študijskem programu se šteje, da izpolnjujejo pogoje za vzgojitelje po drugi alinei četrtega odstavka 40. člena zakona o vrtcih.
37. člen
Vrtci uskladijo akte o sistemizaciji delovnih mest z normativi iz te odredbe najkasneje v dveh letih po uveljavitvi odredbe.
Vrtci, ki se morajo v skladu s 139. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) reorganizirati, uskladijo akte o sistemizaciji delovnih mest z normativi iz te odredbe najkasneje ob izvedeni reorganizaciji.
38. člen
Določilo drugega odstavka 2. člena te odredbe, se začne uporabljati z dnem določenim v pogodbi o zaposlitvi.
39. člen
Število otrok se v skladu s 25. členom te odredbe postopoma zmanjšuje tako, da je:
1. s 1. 10. 1997 vključeno v oddelek:
– prvega starostnega obdobja najmanj 11 in največ 14 otrok,
– drugega starostnega obdobja najmanj 19 in največ 24 otrok,
– v kombinirani oddelek najmanj 14 in največ 20 otrok,
– v oddelek kjer se izvaja program priprave na šolo največ 24 otrok;
2. s 1. 9. 1999 vključeno v:
starostno homogen oddelek:
– prvega starostnega obdobja najmanj 10 in največ 13 otrok,
– 3 do 4-letnih otrok najmanj 14 in največ 20 otrok,
– 4 do 5 in 5 do 6-letnih otrok najmanj 18 in največ 23 otrok;
starostno heterogen oddelek:
– prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 otrok,
– drugega starostnega obdobja najmanj 16 in največ 21 otrok;
starostno kombiniran oddelek najmanj 12 in največ 19 otrok;
3. do 1. 9. 2000 se normativi iz 25. člena te odredbe uveljavijo v celoti.
40. člen
Normativi iz 26., 27., 28., 29., 30., in 31., člena te odredbe se začnejo uporabljati s 1. 9. 1998.
41. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati:
– pravilnik o največjem dopustnem številu otrok v oddelkih vzgojno-varstvenih organizacij in o spremstvu otrok (Uradni list SRS, št. 20/80),
– minimalni kadrovski normativi za delavce v vzgojno-varstvenih organizacijah določenih v standardih in normativih za družbeno vzgojo in varstvo predšolskih otrok (Skupnost otroškega varstva Slovenije, 1982).
42. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-12/97
Ljubljana, dne 15. septembra 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA: Tabele za izračun števila delavcev v kuhinji

Normativi za delavce v kuhinji upoštevajo starostne skupine in
energijske potrebe otrok. Na njihovi podlagi so izračunani
faktorji za določanje enot obrokov. Normativi so izraženi v
porabljenem času in določeni na enoto obroka, zato jih moramo
pomnožiti s faktorji za vsako enoto. Enota je obrok za otroka od
2 do 7 let.

Tabela 1
Faktorji za določanje enot obrokov glede na starostne skupine
------------------------------------------------------------
Starostna     Dnevne energetske
skupina      potrebe v MJ       Faktor
------------------------------------------------------------
do 2 let          4,60          0,73
od 2 do 7 let       6,30          1,00
osnovnošolci        7,47          1,19
odrasli          10,70          1,7
------------------------------------------------------------

Tabela 2
Normativi za ZAJTRK za različne starostne skupine otrok v vseh
vrstah kuhinj

-----------------------------------------------------------------
Vrsta kuhinje in       Čas za pripravo 1 zajtrka v minutah
organiziranost    otroci do otroci od     
           2 let   2 do 7 let osnovnošolci odrasli
-----------------------------------------------------------------
centralna, lastna,
razdeljevalna
(priprava za
lasten objekt)    1,20     1,65     1,96    2,81

centralna (odvoz)   -      1,23     1,46    1,44

razdeljevalna
(za pripeljane
zajtrke)       -      0,91     1,08    1,55

mlečna        2,23     -      -      -
-----------------------------------------------------------------

Tabela 3
Normativ za MALICO za različne starostne skupine otrok v vseh
vrstah kuhinj

-----------------------------------------------------------------
Vrsta kuhinje         Potreben čas za 1 malico v minutah
in organiziranost  otroci do otroci od
          2 let   2 do 7 let  osnovnošolci odrasli
-----------------------------------------------------------------
centralna, lastna,
razdeljevalna
(priprava za
lasten objekt)    1,07    1,47     1,74     2,50

centralna (odvoz)  -      1,15     1,36     2,00

razdeljevalna
(za pripeljane
zajtrke)       -      0,69     0,82     1,17

mlečna        1,70    -       -      -
-----------------------------------------------------------------

Tabela 4
Normativi za KOSILO za različne zmogljivosti in starostne skupine
v centralnih in lastnih kuhinjah

-----------------------------------------------------------------
Število            Potreben čas za 1 kosilo v minutah
kosil    otroci do   otroci od
        2 let    2 do 7 let   osnovnošolci  odrasli
-----------------------------------------------------------------
do 100     4,7      6,5       7,7     11,1
do 200     4,5      6,2       7,3     10,5
do 300     3,2      4,5       5,3     7,7
do 400     2,7      3,7       4,4     6,3
do 600     2,6      3,6       4,3     6,1
do 800     2,6      3,6       4,3     6,1
do 1000    2,6      3,6       4,3     6,1
do 1200    2,6      3,6       4,3     6,1
-----------------------------------------------------------------

V centralni kuhinji je čas za odvoz kosil (všteto tudi pomivanje)
2,56 min na kosilo (za otroke in odrasle).

Kuhinja, ki obrokov ne pripravlja sama, ampak jih le razdeljuje
Normirani čas za en posamezni obrok je naslednji:

- razdelitev zajtrka - 0,91 min
- razdelitev malice - 0,69 min
- razdelitev kosila - 1,31 min


AAA Zlata odličnost