Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

995. Odlok o priznanjih občine Logatec, stran 992.

Na podlagi 6. člena statuta občine Logatec (Uradni list RS, št. 3/78 in 5/82) in 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov občinske skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na skupni seji dne 25. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o priznanjih občine Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredijo in določijo priznanja občine Logatec, ki se podeljujejo pravnim osebam, organizacijam, skupnostim ter posameznikom za izjemne dosežke na posameznih področjih gospodarskega in družbenega življenja, s katerimi se je prispevalo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju občine Logatec.
2. člen
S tem odlokom se določa pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko, pogoje za prevzem pokroviteljstva in načinu vodenja evidence podeljenih priznanj.
3. člen
Priznanja občine Logatec so:
– naziv častni občan občine Logatec
– nagrada občine Logatec
– plaketa občine Logatec
– priznanja za izjemna dejanja
– druga priznanja in nagrade.
4. člen
O podelitvi priznanj občine Logatec, odloča občinska skupščina na podlagi predloga komisije za odlikovanja.
5. člen
Pobudniki za podelitev priznanj občine Logatec so pravne osebe, organizacije, skupnosti in posamezniki.
Pobudniki morajo predložiti komisiji za odlikovanja utemeljen predlog v pisni obliki.
6. člen
Priznanja občine Logatec za izročijo javno na seji občinske skupščine ali na drug slavnosten način.
O načinu, času in kraju izročitve odloča predsedstvo občinske skupščine.
7. člen
Komisija za odlikovanja sprejema odločitve na osnovi poslovnika o delu komisije.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE LOGATEC
8. člen
Pobudo za naziv častni občan občine Logatec obravnava komisija za odlikovanja. Komisija oblikuje predlog sklepa o podelitvi z obrazložitvijo in ga predloži občinski skupščini v obravnavo in sprejem.
9. člen
Naziv častni občan se podeljuje posameznikom, ki so s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih izjemno zaslužni za ugled in napredek občine ali širše skupnosti.
10. člen
Naziv častni občan se podeli z posebno izdelano listino, ki vsebuje vsebino sklepa o podelitvi naziva častni občan občine Logatec
III. NAGRADE OBČINE LOGATEC
11. člen
Nagrado občine Logatec se podeljuje za izjemne uspehe na vseh področjih družbenega življenja posameznikom, delovnim skupinam, podjetjem, zavodom, političnim in drugim organizacijam, skupnostim in društvom.
12. člen
Nagrade se podelijo za:
– izredne dosežke na gospodarskem področju
– izredne dosežke na znanstveno-raziskovalnem področju
– izredne dosežke ali za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju kulturne, prosvetne, športne ali humanitarne dejavnosti
– družbeno organizacijsko delo
– razvijanje in krepitev mednarodnega, regijskega ali medobčinskega sodelovanja
– življenjsko delo.
13. člen
Nagrada občine Logatec se podeljuje enkrat letno na podlagi javnega razpisa. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način, najmanj tri mesece pred podelitvijo nagrad.
Razpis za podelitev nagrad vsebuje:
1. kriterije za podelitev;
2. predlagatelje pobud;
3. podatke, ki jih mora vsebovati pobuda;
4. rok za oddajo pobud.
14. člen
Komisija za odlikovanja lahko za pomoč pri odločanju zaprosi za mnenje zunanje institucije. Nagrado se podeli na predlog komisije za odlikovanja s sklepom občinske skupščine.
Nagrada je lahko denarni znesek ali umetniška stvaritev z likovnega področja v vrednosti, ki jo določi občinska skupščina.
Nagrado občine Logatec se podeljuje z izročitvijo listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade občine Logatec.
IV. PLAKETA OBČINE LOGATEC
15. člen
Plaketa občine Logatec je priznanje, ki se podeljuje z izročitvijo listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
16. člen
Plaketa občine Logatec je priznanje, ki se podeljuje za izjemne zasluge:
– posameznim organizacijam ali skupnostim na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, političnem in varnostno obrambnem področju;
– občinam, podjetjem, zavodom, skupnostim in posameznikom v Sloveniji za dvig gospodarskega, kulturnega in političnega ugleda občine;
– mestom, občinam in posameznikom iz tujine za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja.
17. člen
Podelitev plakete občine Logatec predlaga občinski skupščini komisija za odlikovanja po postopku, ki je s tem odlokom predpisan za podelitev naziva častni občan občine Logatec.
V. PRIZNANJE ZA IZJEMNO DEJANJE
18. člen
Priznanje za izjemno dejanje se podeli posameznikom ali skupini za enkratno izjemno dejanje ali dosežek na posameznem področju dela in življenja oziroma za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum.
Po sprejetju pobude mora komisija za odlikovanja takoj oblikovati predlog sklepa in ga posredovati občinski skupščini, ki s sklepom podeli priznanje.
Podeljuje se z izročitvijo listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja za izjemna dejanja.
VI. DRUGA PRIZNANJA IN NAGRADE
19. člen
V občini Logatec se podeljuje tudi druga priznanja in nagrade za dosežke na raznih področjih družbenega in gospodarskega življenja v občini. Pravilnik in predlog o podeljevanju drugih priznanj in nagrad sprejme Izvršni svet Skupščine občine Logatec.
VII. POKROVITELJSTVO SKUPŠČINE OBČINE LOGATEC
20. člen
Zaradi posebnega pomena in v znak javnega priznanja lahko Skupščina občine Logatec sklene, da občina Logatec prevzame pokroviteljstvo za posamezno prireditev v občini.
VIII. STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA DELA
21. člen
Strokovno in administrativno delo v zvezi s podeljevanjem občinskih priznanj opravlja strokovna služba pri Skupščini občine Logatec.
22. člen
Evidenca priznanj občine Logatec obvezno vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ter osebni podatki prejemnika oziroma podatki pravne osebe – prejemnika
– datum seje občinske skupščine, na kateri je bilo priznanje podeljeno in številko sklepa o podelitvi;
– datum izročitve priznanja in številko listine, s katero je bilo priznanje podeljeno.
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj po času, ko so bila podeljena.
23. člen
Celotno gradivo v zvezi s podelitvami priznanj je na vpogled v strokovni službi občine Logatec.
Sklepi o podelitvi priznanj se objavijo v sredstvih javnega obveščanja.
24. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka se zagotovijo v proračunu občine Logatec.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-10/91
Logatec, dne 26. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost