Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

994. Odlok o plakatiranju, stran 991.

Na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 in 42/85) in 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. oktobra 1991 sprejela
ODLOK
o plakatiranju
1. člen
Ta odlok ureja lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati) ter postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta) na območju občine Logatec.
2. člen
Krajevne skupnosti ali zasebne pravne osebe (v nadaljevanju: pooblaščeni koncesionar) postavljajo plakatna mesta, jih vzdržujejo ter nanje lepijo in z njih odstranjujejo plakate.
Krajevna skupnost organizira lepljenje plakatov in njihovo odstranjevanje na račun organizatorja prireditve. Dovoljuje se, da organizator sam opravi ta dela po navodilih koncesionarja.
Koncesijo podeli pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge o zainteresiranosti.
Koncedent lahko prenese koncesijo na drugo osebo le s soglasjem koncesionarja.
Krajevne skupnosti lahko s pogodbo poverijo opravljanje te dejavnosti komunalnemu podjetju.
3. člen
Vrsto, obliko in kraj plakatnih mest določi pristojni občinski upravni organ na podlagi mnenja krajevne skupnosti.
Dovoljenje za plakatno mesto izda pristojni občinski upravni organ v soglasju z lastnikom oziroma upravljalcem zemljišča ali stavbe.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov katerekoli velikosti je dovoljeno samo na plakatnih mestih. Plakati morajo biti predhodno registrirani pri upravi za družbene prihodke.
5. člen
Na zunanjo stran izložbenih oken poslovnih prostorov ni dovoljeno lepiti plakatov.
6. člen
Pooblaščeni koncesionar mora vse raztrgane in onesnažene plakate takoj odstraniti s plakatnih mest ali prelepiti z novimi in plakatna mesta očistiti ter takoj odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest.
7. člen
Plakati so lahko nameščeni na plakatnih mestih največ 10 dni, z izjemo plakatov, za katere so izdana ustrezna dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa za urejanje prostora.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SLT se kaznuje koncesionar, če:
1. redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen),
2. lepi in namešča plakate drugje, kot to določa prvi odstavek 4. člena,
3. lepi plakate na zunanji strani izložbenih stekel, poslovnih prostorov (drugi odstavek 4. člena),
4. ne odstrani plakatov ali jih ne prelepi, oziroma plakatnih mest ne očisti, ter takoj strokovno ne odstrani vseh plakatov s plakatnih mest, ki so nameščeni v nasprotju z določbami tega odloka (5. člen).
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500 SLT tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator prireditve, če ne ravna v skladu s pooblastilom koncesionarja (2. člen).
Za prekršek iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje posameznik z denarno kaznijo najmanj 500 SLT.
9. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglašanje državnih organov, političnih strank, podjetij, zavodov, organizacij in društev, kadar pri izvrševanju svoje dejavnosti oziroma pooblastil, določenih s predpisom, statutom ali pravili, oglašajo na svojih oglasnih mestih oziroma na krajevno običajen način.
10. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojni organi Medobčinskega inšpektorata občin Idrija, Logatec in Vrhnika.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/91
Logatec, dne 26. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost