Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

993. Odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev, namenjenih za sklad za gospodarski razvoj in intervencije v občini Logatec, stran 991.

Na podlagi 3. in 15. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90), zakona o intervencijah v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 45/90) in na podlagi prvega odstavka 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine, zborov Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90 in 21/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o zagotavljanju in uporabi sredstev namenjenih za sklad za gospodarski razvoj in intervencije v občini Logatec
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Logatec ureja zagotavljanje in uporabo sredstev namenjenih za sklad za gospodarski razvoj in intervencije v občini Logatec.
2. člen
Sredstva za sklad za gospodarski razvoj in intervencije v občini Logatec se zagotavljajo:
– iz proračuna občine Logatec za tekoče leto,
– iz obresti proračuna od sredstev na vpogled pri banki in od vezanih sredstev v tekočem letu,
– iz drugih virov.
Sredstva sklada se vodijo na posebni partiji občinskega proračuna, njihovo višino pa določi skupščina z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva sklada se uporabljajo za sofinanciranje novih proizvodnih programov s področja gospodarstva in za intervencije v gospodarstvo z namenom odprave škode kot posledice vojne, naravnih ali drugih katastrof.
4. člen
O uporabi sredstev sklada odloča Izvršni svet Skupščine občine Logatec, nadzor pa opravlja skupščina občine. O uporabi teh sredstev izvršni svet poroča skupščini občine najmanj dvakrat letno.
Strokovne podlage za odločanje izvršnega sveta bosta pripravljala Oddelek za gospodarstvo in Uprava za družbene prihodke občine Logatec.
5. člen
Izvršni svet Skupščine občine Logatec predpiše postopek, pogoje in merila za pridobivanje in uporabo sredstev sklada.
Sredstva sklada se formirajo glede na vsakoletno zakonodajo pri oblikovanju občinskega proračuna.
Vloge podjetij in kmetijskih proizvajalcev izvršni svet obravnava vsako posebej in se odloča v skladu z razvojnimi programi občine.
Vloge obrtnikov pa se obravnavajo v skladu s pravilnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj podjetništva in malega gospodarstva.
6. člen
Sredstva sklada se dodelijo podjetjem, obrtnikom in kmetijskim proizvajalcem.
Prednost pri dodelitvi imajo tisti programi, ki zagotavljajo:
– nova delovna mesta,
– večjo donosnost,
– povečanje izvoza,
– udeležbo tujih in domačih sovlagateljev,
– varovanje okolja,
– udeležbo republiških sredstev po določilih zakona o pospeševanju razvoja demografsko ogroženih območij RS in sredstev sklada RS za razvoj,
– udeležbo republiških sredstev po določilih zakona o intervencijah v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 45/90).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-12/91
Logatec, dne 25. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost