Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1997 z dne 11. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1997 z dne 11. 9. 1997

Kazalo

2872. Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku, priznanjih in nagradah v Občini Kungota, stran 4769.

Na podlagi 5. in 18. člena statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota na 22. redni seji dne 4. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi, občinskem prazniku, priznanjih in nagradah v Občini Kungota
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja velikost in obliko grba in zastave občine ter način njune uporabe.
S tem odlokom se določa tudi praznik občine ter občinska priznanja in nagrade.
2. člen
Grb in zastava občine se uporabljata le v obliki in vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
II. GRB OBČINE KUNGOTA
3. člen
Grb Občine Kungota je na umetnostno zgodovinski obliki ščita iz srednjegotskega obdobja, ki se po diagonali od desne spodaj do leve zgoraj deli na dve polji. Polje desno zgoraj je bele barve, polje levo spodaj pa zelene barve s črno šrafuro navpičnic, ki predstavlja vinograd na pobočju. Grbu očrtan pravokotnik ima razmerje 5:4, torej je višina za 25% večja od širine grba. Ščit je obrobljen z dvema črnima črtama med katerima je beli rob, ki predstavlja ca. 5% širine ščita. V sredini grba je stiliziran grozd rumene barve, ki zavzema 1/3 ščita po širini in višini. Geometrično središče grozda se ujema s središčem grbu včrtanega kvadrata, ki se naslanja na zgornjo stranico, torej s koordinatama polovice širine v navpični in vodoravni smeri iz izhodišča v zgornjem kotu.
Barve grba (podane po standardih PANTONE, RGB in CMYK):
ZELENA:  PANTONE S 289 – 2
     RGB 13 – 166 – 0
     CMYK 60 – 0 – 80 – 35
RUMENA:  PANTONE S 1 – 5
     RGB 255 – 255 – 76
     CMYK 0 – 0 – 70 – 0.
III. ZASTAVA OBČINE
4. člen
Zastava Občine Kungota, ki se vodoravno izobeša je prečno razdeljena na dve polji v razmerju 1:1, od katerih je zgornje polje zelene in spodnje polje rumene barve. Razmerje med višino in dolžino zastave je 1:2.
V sredini zastave leži pravokotno na dolžino grb v barvni upodobitvi.
Zastava Občine Kungota, ki se navpično izobeša je vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji v razmerju 1:1 od katerih je levo polje gledano od spredaj rumene in desno polje zelene barve. Razmerje med širino in višino zastave je 1:2. Na sredini spodnje polovice zastave leži pravokotno na širino zastave grb v barvni upodobitvi.
Zastava z grbom ima dve razmerni različici: eno večjo in eno manjšo od mere 2 x 1 m.
Manjša zastava ima grb z višino 27,5% A in širino 22% A.
Večja zastava ima grb z višino 22,5% A in širino 18% A.
Barve zastave (podane po standardih PANTONE, RGB in CMYK)
ZELENA:  PANTONE S 289-2
     RGB 13 – 166 – 0
     CMYK 60 – 0 – 80 – 35
RUMENA:  PANTONE S 1 – 5
     RGB 255 – 255 – 76
     CMYK 0 – 0 – 70 – 0.
IV. UPORABA GRBA IN ZASTAVE
5. člen
Grb se praviloma uporablja v barvni upodobitvi. Izjemoma se uporablja enobarvno v črno-beli upodobitvi. Grb se lahko uporablja tudi na odlitku.
6. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, štampiljkah in oznakah dokumentov organov občine,
– v prostorih in na poslopju, kjer je sedež občine in vaških skupnosti,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih izkazih, ki jih uporabljajo funkcionarji občine,
– na svečanih sejah občinskega sveta, ob praznikih, prireditvah in proslavah občine in vaških skupnosti,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine.
7. člen
Grb se lahko uporablja tudi:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih na katerih se občina predstavlja,
– na službenih oblekah uradnih oseb organov občine ali občinskih javnih podjetij oziroma zavodov,
– na občinski kažipotni signalizaciji,
– na obvestilno-informativnih mestih in panojih,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi grba v primerih določenih s tem členom odloča župan občine.
8. člen
Zastava občine se obvezno izobesi ob prazniku in spominskih dnevih občine ter ob praznikih Republike Slovenije skupaj z zastavo Republike Slovenije na občinskih zgradbah in sedežih vaških skupnostih in na zato pripravljenih vidnih mestih – vaških trgih.
Zastava se izobesi tudi v času obiskov uradnih delegacij in predstavnikov.
Zastava na pol droga se izobesi v znak žalovanja.
9. člen
Zastava je lahko izobešena:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, kulturnih in drugih prireditvah ter javnih shodih.
10. člen
Grb in zastava skupaj ali vsak posebej se lahko uporabljata tudi v informativno propagandne namene. Uporabnik mora predložiti osnutek ali vzorec takšne rabe v potrditev občinskemu uradu.
11. člen
Dovoljenje za uporabo grba in zastave ali vsakega posebej oziroma odločbo o njegovi zavrnitvi izda občinski urad.
V dovoljenju iz prvega odstavka tega člena se določijo pogoji pod katerimi se dovoljuje uporaba grba oziroma zastave in določi rok do katerega je dovoljena uporaba.
V. OBČINSKI PRAZNIK
12. člen
Praznovanje občinskega praznika je porazdeljeno na štiri občinske tradicionalne prireditve in sicer:
– Jurjevanje – blagoslovitev konj v Juriju ob Pesnici v mesecu aprilu,
– Praznik cvetja in peciva v Zgornji Kungoti v mesecu juniju,
– Kmečki praznik v Svečini v mesecu septembru.
13. člen
Občani so dolžni v času občinskega praznika še posebej poskrbeti za urejenost in lep izgled kraja.
VI. PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE KUNGOTA
14. člen
Za posebne zasluge na kulturnem, športnem, znanstvenem, tehničnem ali drugem področju lahko občina zaslužnim občanom, samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam podeljuje priznanja Občine Kungota.
15. člen
Priznanja Občine Kungota so:
– zlati grb Občine Kungota,
– častni občan Občine Kungota,
– Perlachova značka,
– vrednostne nagrade,
– denarne nagrade.
16. člen
Najvišje priznanje Občine Kungota je zlati grb Občine Kungota. Zlati grb Občine Kungota podeljuje občinski svet občine najzaslužnejšim občanom, samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam, ki so s svojim delom znatno prispevali k razvoju ali ugledu kraja. Zlasti se zlati grb Občine Kungota dodeljuje za posebne dosežke na kulturnem, športnem, znanstvenem, tehničnem ali drugem področju.
Zlati grb Občine Kungota podeljuje občinski svet na predlog komisije za volitve in imenovanja ali župana.
17. člen
Učencem, ki so vseh osem razredov osnovne šole končali z odličnim uspehom, se podeli Perlachova značka.
Perlachovo značko podeljuje župan ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja.
18. člen
Za posebne zasluge lahko občina posameznikom, ki so s svojim delom in ustvarjalnostjo pomembno prispevali k ugledu kraja, podeli naziv “Častni občan Občine Kungota”.
Naziv častni občan se lahko podeli posameznikom, ki niso občani občine, so bili rojeni na območju občine, ali so določen čas živeli na območju občine, ali so s svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu kraja.
Naziv “Častni občan Občine Kungota” podeli občinski svet na svečani seji.
Naziv “Častni občan Občine Kungota” podeli občinski svet na predlog komisije za volitve in imenovanja ali župana.
19. člen
Župan lahko podeljuje priznanje občine, posameznikom, samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam za pomembne dosežke ali jubileje. Priznanje občine se podeli ob jubilejih oziroma pomembnih dosežkih.
20. člen
Župan podeljuje denarne ali vrednostne nagrade posameznikom, samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam za pomembne dosežke ali jubileje. Skupna vrednost teh nagrad se opredeli z letnim proračunom.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če uporablja grb ali zastavo v občini z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom,
2. če uporablja grb ali zastavo brez izdanega dovoljenja in v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
3. če uporablja grb in zastavo, ki sta namerno poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski organ.
23. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0010-1/97
Kungota, dne 4. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.