Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5125. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006, stran 12560.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vipava za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Vipava za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                v tisoč tolarjev
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   |   Proračun|
|                               |  leta 2006|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |   999.989|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |   520.254|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |   404.221|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |   303.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                |    51.555|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |    49.666|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki                    |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |   116.033|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    |   107.163|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine                |    1.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni                   |      75|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |    3.800|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |    3.995|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  |    37.400|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |    22.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog             |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih   |    15.400|
|   |dolgoročnih sredstev                  |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                    |     100|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |     100|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   |   Proračun|
|                               |  leta 2006|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine             |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |   442.235|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |   442.235|
|   |institucij                       |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |  1.304.372|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                     |   221.082|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |    32.682|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |    6.920|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve            |   166.710|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                      |    14.750|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                    |   299.525|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                     |    3.500|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      |   182.230|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |    38.167|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |    75.628|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino             |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |   681.873|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |   681.873|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |   101.892|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi              |   101.892|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|III. |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |   -304.383|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov               |   Proračun|
|   |                            |  leta 2006|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |    35.550|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |    35.550|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |    35.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije          |     550|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |     165|
|   |(440+441+442+443)                   |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |     165|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila                   |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |     165|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in|       |
|   |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti                      |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   |   Proračun|
|                               |  leta 2006|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |    35.385|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov               |   Proračun|
|   |                            |  leta 2006|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                |   140.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                      |   140.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |   140.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga              |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH     |  – 128.998|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |   140.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)       |   304.383|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo              |   135.290|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, razdeljen na funkcionalno klasifikacijo, ta pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. prihodki plačane priključnine na kanalizacijo od občanov, ki se namenijo za poravnavo investicijskih stroškov, nastalih z ureditvijo kanalizacije
3. okoljska dajatev, ki se uporabi za sanacijo deponije in investicijo kanalizacije po ulicah naselja Vipava
4. drugi prihodki krajevnih skupnosti.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v funkcionalnem delu proračuna v okviru področja proračunske porabe – kontov, odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma za posamezno krajevno skupnost njen predsednik sveta.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 80% navedenih pravic porabe, ki zapadejo v plačilo v letu 2007, in 40%, ki zapadejo v plačilo v letu 2008.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 12.000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 140.000.000 tolarjev, in sicer za naslednje investicije: adaptacija in dozidava podružnične šole Vrhpolje in novogradnja vrtca v Vipavi.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vipava, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 10.000.000 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2006-1
Vipava, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost