Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5117. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006, stran 12552.

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 20. redni seji dne 9. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006
1. SPLOŠNO DOLOČILO
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |SKUPINA/PODSKUPINA                |  znesek v tisoč|
|   |                         |        SIT|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |      362.449|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |      120.067|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                 |      81.833|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček           |      62.312|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|703  |Davki na premoženje               |       7.451|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve        |      12.070|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|706  |Drugi davki                   |         –|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |                         |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                |      38.234|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |       5.836|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|711  |Takse in pristojbine               |        450|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|712  |Denarne kazni                  |        450|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev      |      17.920|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki             |      13.578|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI               |       3.627|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |         –|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog            |         –|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega  |       3.627|
|   |premoženja                    |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                 |         –|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov        |         –|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine            |         –|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI               |      238.755|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |      238.755|
|   |institucij                    |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |      497.470|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                  |      90.421|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim        |      19.276|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |       2.897|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve           |      65.250|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|403  |Plačila domačih obresti             |        698|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|409  |Rezerve                     |       2.300|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                 |      121.353|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|410  |Subvencije                    |      10.100|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |      30.006|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |       5.120|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi          |      76.127|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino            |         –|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI              |      278.051|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |      278.051|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI             |       7.645|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|430  |Investicijski transferi             |         –|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |                         |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          |      135.021|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |                         |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |B. RAČUN FINANCIRANJA              |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |                         |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|IV.  |ODPLAČILO DOLGA (550)              |       7.588|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA                 |       7.588|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|   |                         |         |
+------+-------------------------------------------------+------------------+
|V.  |NETO ZADOLŽEVANJE                |       7.588|
+------+-------------------------------------------------+------------------+
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni stani Občine Sveta Ana (varianta: na oglasni deski Občine Sveta Ana).
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa,
2. samoprispevek,
3. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnosti proračuna za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg preseženih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v preteklih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne smejo presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v leto 2007 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1.800.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega ostavka 49. člena ZJF do višine 1.800.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTOREJ
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 24.000.000 tolarjev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-05/2005
Sveta Ana, dne 9. decembra 2005
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

AAA Zlata odličnost