Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5104. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec, stran 12539.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju: ZUreP-1) sprejme župan Občine Logatec
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Območje urejanja obsega staro jedro v Gorenjem Logatcu, ki se morfološko deli na tri enote:
1. območje gradu in okolice s pripadajočimi zgradbami – 20.500 m2
2. območje cerkve, župnišča in ožje okolice cerkvenega trga – 6.500 m2
3. območje zadružnega doma in ožje okolice avtobusnega postajališča – 2.700 m2.
Vse tri enote se stikajo z glavno cesto G2 102 (Tržaška cesta).
Območje urejanja obsega ožje jedro Gorenjega Logatca v skupni površini 29.700 m2. Gre za pretežno pozidano območje z objekti iz različnih zgodovinskih obdobij. Za grajskim poslopjem se nahajajo športni objekti in drevesni park. Znotraj območja urejanja se nahaja 5 objektov kulturne dediščine. Območje urejanja prečka potok Logaščica, ki je varovan s posebnim režimom. Tržaška cesta je rekonstruirana in ima varovalni pas.
Razlog za pripravo Občinskega lokacijskega načrta GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec (v nadaljevanju OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec) so potrebe po izvedbi rekonstrukcij, adaptacij in rušitev obstoječih objektov ter potrebe po novogradnjah.
Pravna podlaga za sprejem OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega 2000, za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91, 33/96, 75/04), ki med drugim določa območja, ki se bodo urejala z občinskimi lokacijskimi načrti.
Odlok o OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec se bo sprejel po skrajšanem postopku, kot ga opredeljuje 34. člen ZUreP-1, saj se spremembe in dopolnitve prostorskega akta (5. člen Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec, Uradni list RS, št. 32/97, 27/05) nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo oziroma spremninjajo osnovne namenske rabe prostora.
 
II. Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega akta
Predmet sprejetja je izdelava Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec. V spremembah dolgoročnega plana iz leta 2004 je navedeno, da bodo z namenom hitrejšega razvoja v okviru prostorskih možnosti spodbude namenjene centralnim naseljem. Z OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec se želi določiti lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualno prostorski ukrepi po ZUreP-1.
 
Organizacija dejavnosti
Območje urejanja je opredeljeno kot območje urbanih središč, kjer je predvidena enodružinska zazidava, gostejša stanovanjska zazidava, javno-poslovni objekti in posamično oblikovani objekti.
Predvideno je urejanje v treh enotah, kjer bo za vsako enoto opredeljen poseben režim obdelave.
Med vrstami posegov so v območju urejanja predvidene predvsem rekonstrukcije, spremembe namembnosti, rušitve in novogradnje. Vsa komunalna infrastruktura je zgrajena, priključitev nanjo je mogoča.
 
III. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja
Območje urejanja zajema naslednje parcele: 1, 15/1, 18/1, 18/2, 1838/1-del, 1838/15, 1838/16, 1838/2, 1838/3, 1838/4, 1838/5, 1838/7, 1838/8, 1838/9, 1869, 1870, 1871, 1875-del, 1878-del, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1892, 2, 303/5, 306/3, 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 316/11, 316/14, 316/15, 316/17-del, 316/2, *58/2, 1848/1-del, 1866/1-del, 1866/2-del, 1866/3-del, 29, 294/10, 294/11, 294/12, 294/13, 294/9, 295/1, 295/18, 295/19, 295/29, 295/30, 295/31, 295/32, 295/33, 295/6, 295/8, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299/3-del, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 30/3 vse k.o. Gorenji Logatec.
 
Lega območja urejanja
Območje urejanja zajema ožje območje starega jedra Gorenji Logatec, pod hribom Tabor ob Tržaški cesti. Na jugozahodu je omejeno s potokom Logaščica.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, ter oskrbe in čiščenja voda),
– Občina Logatec – lokalne ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Adriaplin – Naklo d.o.o.,
– Komunalno podjetje Logatec,
– Druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
 
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi osnutka občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter upošteva določila Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list SR, št. 86/04), ter Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
 
VI. Roki za pripravo prostorskega akta
– Občina Logatec zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 z minimalnim tehničnim poročilom) po sprejetju tega programa priprave.
– Občina Logatec pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu smernic.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec.
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Logatec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter na krajevno pristojen način.
– Občina Logatec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
– Občina Logatec z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec.
– Občina Logatec pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet sprejme Odlok o OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec.
– Objava Odloka v Uradnem glasilu Občine Logatec.
 
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja OLN GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec zagotovi sredstva Občina Logatec.
 
VIII. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati s podpisom župana.
Št. 350-03/05-9
Logatec, dne 16. decembra 2005
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost