Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5096. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 12528.

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01)
1. člen
S tem aneksom se ureja usklajevanje minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence od 1. 1. 2006 dalje in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2006.
2. člen
Minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), določena v II. točke Sklepa o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/05), veljavna na dan 31. december 2005, se od 1. januarja 2006 dalje usklajuje glede na rast povprečnih mesečnih plač, izplačanih zaposlenim pri pravnih osebah, ki jo objavi Statistični urad RS (povprečna plača).
Znesek minimalne premije iz prejšnjega odstavka se uskladi enkrat letno z rastjo povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah, ki jo objavi Statistični urad RS, za obdobje januar – oktober tekočega leta v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar – oktober predhodnega leta.
Znesek minimalne premije se v skladu s prejšnjim odstavkom uskladi v mesecu decembru za naslednje leto tako, da uskladitev velja od 1. januarja naslednjega leta.
Prva uskladitev minimalne premije v skladu s tem aneksom se opravi v mesecu decembru 2005 in velja od 1. januarja 2006.
3. člen
Dodatna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s šestim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), določena v II. točki Sklepa o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/05), veljavna na dan 31. decembra 2005, se v letu 2006 uskladi za odstotek celotne osnove za uskladitev plač zaposlenih v javnem sektorju.
Znesek dodatne premije se v skladu s prejšnjim odstavkom uskladi z dnem, ki je določen za uskladitev plač zaposlenih v javnem sektorju, vendar najkasneje do 1. julija 2006.
4. člen
Usklajene zneske skupne premije ugotovi Odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 5. decembra 2005
Vlada
Republike Slovenije:
dr. Gregor Virant l.r.
Minister za javno upravo
Reprezentativni sindikati
javnega sektorja:
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH IN DRUŽBENIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Nevenka Lekše l.r.
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Nevenka Tučič l.r.
 
FIDES – SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Černivec l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Bogdan Godnič l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJA
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Zdenka Jakopanec l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST – KNSS
Milan Štimec
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Mojca Šumer l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SAMOSTOJNI SINDIKAT DIPLOMATOV
Milena Šmid
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
 
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Nataša Kus l.r.
 
KNSS
NEODVISNOST
SINDIKAT REJNIŠKIH DRUŽIN
Vida Berglez
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Stanislav Konda l.r.
Št. 010-010/2004/329
Ljubljana, dne 5. decembra 2005
EVA 2005-3111-0060
Ta Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je bil s sklepom o registraciji aneksa, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 15. 12. 2005 pod zap. št. 40/9 in št. spisa 02047-18/2005/2.

AAA Zlata odličnost