Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5085. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1D), stran 12513.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2005.
Št. 001-22-126/05
Ljubljana, dne 16. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-1D)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04 in 53/05) se v 6. členu v 2. in 3.a točki besedilo »misiji Republike Slovenije pri Evropski komisiji« nadomesti z besedilom »stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 4.d točki za besedilom »365 dni« doda besedilo »v dveh zaporednih davčnih letih«.
3. člen
V 14. členu se besedilo »Dohodek iz vzajemnega sklada ima« nadomesti z besedilom »Dohodki iz vzajemnega sklada, vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z odsvojitvijo investicijskih kuponov, imajo«.
4. člen
V 16. členu se črta peti odstavek.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
5. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih)
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na oprostitev plačila dohodnine, določbe, ki določajo dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, in določbe 19. člena tega zakona se nanašajo na dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, in na dohodke, ki imajo vir izven Slovenije.
(2) Pri presoji, ali se določbe iz prvega odstavka tega člena nanašajo tudi na dohodek iz virov izven Slovenije, se za namene tega zakona smiselno uporabljajo predpisi, veljavni v Sloveniji.«.
6. člen
V 20. členu se v 6. točki za besedo »denacionalizacijo« doda besedilo »in zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij«.
V 7. točki se v prvem stavku za besedo »dohodek« vejica nadomesti s piko in črta besedilo »vključno z zamudnimi obrestmi.«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. zamudnih obresti, izplačanih na podlagi sodne odločbe;«.
Dosedanje 8. do 10. točka postanejo 9. do 11. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se za besedo »prejemke« doda besedilo »ali na podlagi predpisa samoupravne lokalne skupnosti«.
V dosedanji 12. točki, ki postane 13. točka, se za besedama »otroškega dodatka« doda vejica in besedilo »dodatka za veliko družino«.
Dosedanje 13. do 23. točka postanejo 14. do 24. točka.
V dosedanji 24. točki, ki postane 25. točka, se za besedo »šolstvu« doda vejica in besedilo »zakona o osnovni šoli«.
Dosedanje 25. do 33. točka postanejo 26. do 34. točka.
V dosedanji 34. točki, ki postane 35. točka, se besedilo »svetovnih in evropskih« nadomesti z besedilom »svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih«.
Dosedanji 35. in 36. točka postaneta 36. in 37. točka. V dosedanji 37. točki, ki postane 38. točka, se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
V dosedanji 38. točki, ki postane 39. točka, se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki so namenjena osnovni kmetijski in osnovni gozdarski dejavnosti;«.
Za 39. točko se dodajo nove 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. in 48. točka, ki se glasijo:
»40. dohodkov, prejetih v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s posebnimi predpisi, razen dohodkov, ki predstavljajo nadomestilo za izgubljeni dohodek;
41. povračil stroškov sodnega ali upravnega postopka, ki jih je fizični osebi dolžna plačati druga oseba na podlagi sodne ali upravne odločbe oziroma sklepa;
42. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v skladu z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb;
43. veteranskega dodatka po zakonu o vojnih veteranih;
44. dohodkov, doseženih s prodajo odpadnega papirja, ki ga v okviru zbiralne akcije, ki jo organizira šola, zberejo učenci ali dijaki;
45. odškodnine žrtvam kaznivih dejanj po zakonu, ki ureja odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, razen odškodnine, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek;
46. plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Farm Accountancy Data Network – FADN), ki so namenjena vodenju knjigovodstva za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost;
47. izplačila za delo obsojencev, mladoletnikov in pripornikov, ki med prestajanjem pripora, kazni zapora in izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom delajo;
48. denarnih izplačil za občasno ali začasno nego ali pomoč invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni.«.
7. člen
Prvi in drugi odstavek 21. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona nerezident ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, pod pogojem, da ima dobiček iz kapitala vir v Sloveniji samo po 13. ali 14. členu tega zakona in če vrednostni papir ali lastniški delež, ki ga nerezident odsvoji, ni del pretežnega lastniškega deleža. Pretežni lastniški delež je vsak lastniški delež, na podlagi katerega zavezanec ima ali je imel v kateremkoli času v preteklih petih letih pred odsvojitvijo deleža, neposredno ali posredno preko povezanih oseb, vsaj 10% delež glasovalnih pravic ali vsaj 10% delež v kapitalu oziroma v posameznem razredu delnic določene pravne osebe.
(2) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona fizična oseba, ki je rezident v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki ni Slovenija, ne plačuje dohodnine od dohodka od prihrankov – ki ima vir v Sloveniji in o katerem je plačilni zastopnik dolžan poročati davčnemu organu v skladu z določbami poglavja, ki ureja dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti v zakonu, ki ureja davčni postopek – če je upravičeni lastnik navedenega dohodka.«.
8. člen
Sedmi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za boniteto se ne šteje uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi delojemalcu.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za boniteto se ne šteje uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
9. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(posebna davčna osnova)
(1) Ne glede na določbe 29., 30. in 31. člena tega zakona se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja javnemu uslužbencu in funkcionarju po zakonu, ki ureja razmerja plač v javnem sektorju, napotenemu na delo v tujino, vštevajo samo tisti dohodki oziroma deli dohodka iz delovnega razmerja, po vsebini in obsegu ustrezajoči dohodkom iz delovnega razmerja, ki bi jih prejemal za enaka dela v Sloveniji.
(2) Ne glede na določbe 29., 30. in 31. člena tega zakona se v davčno osnovo od dohodka, ki ga zavezanec doseže v zvezi z zaposlitvijo na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, če je zaradi take zaposlitve odsoten iz Slovenije vsaj šest mesecev v davčnem letu, všteva 70% dohodka.«.
10. člen
V drugem odstavku 30. člena se v drugem stavku besedilo »nič (0)« nadomesti s številko »10%«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
11. člen
V drugem odstavku 34. člena se na koncu 2. točke vejica nadomesti s piko, beseda »in« ter 3. točka pa se črtata.
12. člen
V tretjem odstavku 35. člena se v 2. točki število »3,9« nadomesti s številom »6«.
V šestem odstavku se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
13. člen
V drugem odstavku 37. člena se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Stvarno premoženje, ki je preneseno iz gospodinjstva v podjetje po začetku opravljanja dejavnosti, se ne šteje za prihodek, če je bilo to stvarno premoženje pridobljeno oziroma zgrajeno pred začetkom opravljanja dejavnosti.«.
V tretjem odstavku se beseda »sredstva« nadomesti z besedo »sredstev«.
14. člen
V prvem odstavku 38. člena se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Pri ugotavljanju davčne osnove pri prenehanju opravljanja dejavnosti se ne šteje za odtujitev prenos nepremičnin in opreme iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo, ki jih je zavezanec ob začetku opravljanja dejavnosti prenesel iz gospodinjstva v podjetje, in nepremičnin in opreme, ki jih je naknadno prenesel iz gospodinjstva v podjetje v stvarni obliki in so bile zgrajene oziroma pridobljene pred pričetkom opravljanja dejavnosti.«.
V četrtem odstavku se v 1.a točki za besedilom »v skladu z veljavnimi predpisi« doda besedilo, ki se glasi: »ali zaradi prenosa dejavnosti ali dela dejavnosti na zakonca ali zunajzakonskega partnerja iz prvega odstavka 109. člena tega zakona, otroka, posvojenca ali pastorka«, ter črtata 1.c in 2.b točki. V 2.d točki se besedi »pet let« nadomestita z besedilom »36 mesecev«. 1.d točka postane 1.c točka. 2.c točka postane 2.b točka in 2.d točka postane 2.c točka.
15. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta 3. točka.
V dosedanji 4. točki, ki postane 3. točka, se besedilo »dolžniških vrednostnih papirjev, kot so določeni v 2. točki tega odstavka« nadomesti z besedama »investicijskih kuponov«.
16. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(normirani odhodki za kmetijsko in dopolnilno dejavnost, dejavnost domače in umetnostne obrti ter sobodajalstva)
(1) Ne glede na določbo 45. člena tega zakona se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona doseže z opravljanjem kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.
(2) Ne glede na določbo 45. člena tega zakona se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona doseže z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katere ima veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.
(3) Ne glede na določbo 45. člena tega zakona se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona doseže z občasnim oddajanjem do največ 15 ležišč v obdobju treh mesecev in skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu, če jih oddaja kot registrirani sobodajalec, upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.«.
17. člen
V drugem odstavku 46. člena se beseda »petih« nadomesti z besedo »sedmih«.
18. člen
Tretji odstavek 53. člena se črta.
19. člen
V prvem odstavku 54. člena se v prvem stavku za besedo »dosega« dodata besedi »ali izplačuje«.
V tretjem odstavku se za besedo »zavezanec« dodata vejica in besedilo »rezident ali nerezident, ki ima poslovno enoto v Sloveniji,«.
20. člen
Tretji odstavek 60. člena se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo »niso vezani na posamezno zemljišče in«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
21. člen
V 61. členu se 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. ki so bila neuporabna ali slabše kakovosti, pa so z vlaganji postala uporabna ali bolj rodovitna, za obdobje treh let, z uveljavitvijo v prvem letu po usposobitvi ali izboljšanju,«.
22. člen
V prvem odstavku 64. člena se v 4. točki za besedo »dividende« vejica nadomesti s piko in črta beseda »in«, 5. točka pa se črta.
23. člen
V drugem odstavku 67. člena se številka »20« nadomesti s številko »40«.
24. člen
V prvem odstavku 70. člena se za besedama »življenjskega zavarovanja« doda besedilo »ter dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za dohodek iz življenjskega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki ni vpisan v poseben register, in dohodek iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.«.
25. člen
V 71. členu se za 5. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. 50% zneska obresti na obveznice, ki jih je upravičenec prejel kot odškodnino v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo. Če je upravičenec po navedenem zakonu mrtev ali razglašen za mrtvega pred dnevom pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, se za upravičenca štejejo njegovi dediči, ki jim je Slovenski odškodninski sklad oziroma Slovenska odškodninska družba izročila obveznice na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju;
7. obresti od vplačil etažnih lastnikov v rezervni sklad, ki se vodijo na posebnem transakcijskem računu rezervnega sklada in jih upravnik nalaga v depozite pri banki v skladu s stanovanjskim zakonom.«.
26. člen
V 76. členu se v naslovu člena besedilo »ob odsvojitvi ali vnovčitvi« nadomesti z besedilom »z unovčitvijo«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
27. člen
Tretji in šesti odstavek 77. člena se črtata.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
28. člen
V drugem odstavku 79. člena se črta zadnji stavek.
V četrtem odstavku se za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve čistega dobička vzajemnega sklada ali delitve prihodkov vzajemnega sklada, ki niso zajeti z določbo 70. člena tega zakona.«.
29. člen
Naslov poglavja »4.5. Dohodek iz vzajemnih skladov« ter 81. do 84. člen se črtajo.
30. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(kapital)
(1) Za kapital po tem poglavju zakona se štejejo:
1. nepremičnina ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju;
2. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja;
3. investicijski kuponi.
(2) Za vrednostne papirje iz 2. točke prvega odstavka tega člena se ne štejejo dolžniški vrednostni papirji.«.
31. člen
V 87. členu se za besedilom »zamenjava kapitala,« doda besedilo »unovčitev investicijskega kupona investicijskega sklada, izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada,«.
32. člen
V 88. členu se črtata 7. in 8. točka.
Dosedanje 9. do 12. točka postanejo 7. do 10. točka.
33. člen
V prvem odstavku 89. člena se na koncu 1. točke podpičje nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi:
»Za prvo odsvojitev se šteje tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deleža v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij;«.
V 2. točki se za besedilom »stalno prebivališče in« doda besedilo, ki se glasi: »ga je imel v lasti ter«; na koncu se pika nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe – v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in sicer v roku in po predpisih, ki urejajo to področje – pod pogojem, da so bile te delnice pridobljene v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij.«.
34. člen
Na koncu drugega odstavka 90. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Za izgubo se ne šteje negativna razlika, ki je posledica valorizacije kapitala iz petega odstavka 91. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če zavezanec odsvoji kapital in zavezančev družinski član ali pravna oseba, v kateri ima zavezanec lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25% v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi, neposredno ali posredno pridobi istovrstni kapital.«.
Peti odstavek se črta.
35. člen
V prvem odstavku 91. člena se za besedami »nabavna vrednost kapitala« postavi vejica in doda besedilo: »valorizirana v skladu s petim odstavkom tega člena;«.
V četrtem odstavku se na koncu besedilo »znesek, od katerega je bil obračunan davek po poglavju III. 4.4. tega zakona« nadomesti z besedilom: »nominalna vrednost delnic ali vrednost pridobljenega oziroma povečanega deleža ob preoblikovanju«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Nabavna vrednost kapitala iz prvega odstavka 86. člena tega zakona se za čas od koledarskega leta pridobitve kapitala do koledarskega leta odsvojitve kapitala uskladi s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila odsvojitev izvršena po preteku enega leta od leta pridobitve. Vrednost investicij in stroškov vzdrževanja iz 1. točke šestega odstavka tega člena se za čas od koledarskega leta dokončanja investicije oziroma koledarskega leta nastanka stroškov vzdrževanja do koledarskega leta odsvojitve nepremičnine uskladi s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila investicija dokončana oziroma so stroški vzdrževanja nastali vsaj eno koledarsko leto pred odsvojitvijo nepremičnine. Pri določitvi koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin se upošteva število mesecev posedovanja kapitala v letu pridobitve in v letu odsvojitve, odvisno od tega, ali je zavezanec kapital posedoval manj kot šest mesecev oziroma več kot šest mesecev v koledarskem letu.«.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo novi šesti do deseti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v 2. točki za besedilom »dediščine in darila« doda besedilo »in davka na promet nepremičnin«. V 3. točki se za besedilom »plačal borzno posredniški hiši« dodata vejica in besedilo »družbi za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad«.
V dosedanjem šestem, sedmem in devetem odstavku, ki postanejo novi sedmi, osmi in deseti odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za besedama »tega člena« vejica nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in iz 1.c točke tretjega odstavka 102. člena tega zakona«.
36. člen
V drugem odstavku 92. člena se v 2. točki za besedilom »plačal borzno posredniški hiši« dodata vejica in besedilo »družbi za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad«.
37. člen
V prvem odstavku 93. člena se črta besedilo »pred potekom roka iz prvega odstavka 86. člena tega zakona, ki velja za tak kapital,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se kot čas pridobitve s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega kapitala šteje:
1. v primeru, ko zakonec ali otrok zavezanca pridobi kapital z obdaritvijo – datum, ko je darovalec pridobil kapital;
2. v primeru zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za namene obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah in delitvah – datum, ko so bili zamenjani deleži pridobljeni.«.
V šestem odstavku se v 2. točki za besedo »pridobitve« črtata vejica in besedilo »zmanjšana za denarno doplačilo iz 5. točke petega odstavka 79. člena tega zakona«.
38. člen
V 94. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar je zavezanec pridobil kapital kot ena od oseb, ki imajo solastninsko pravico na kapitalu ali imajo na njem skupno lastnino, in se tak kapital pozneje razdeli, se za čas pridobitve kapitala, ki mu pripade na podlagi delitve, šteje čas, ko je na kapitalu pridobil solastninsko pravico oziroma ko je kapital pridobil v skupno lastnino.«.
39. člen
V 100. členu se v 1. točki v prvi alinei črta besedilo »v skladu z zakonom« in besedilo »v skladu s statutom ali odlokom«.
V 3. točki se za besedo »dnevnice« dodata besedi »in prevoza«.
40. člen
V drugem odstavku 101. člena se številka »5.000« nadomesti s številko »10.000«, številka »10.000« pa s številko »20.000«.
V četrtem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko »10.000«.
41. člen
V prvem odstavku 102. člena se za besedama »davčnih osnov« črta vejica. Besedilo »določenih v III. poglavju tega zakona« se nadomesti z besedilom »od dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem, dohodka iz prenosa premoženjske pravice in drugih dohodkov«.
Tretji do deseti odstavek se črtajo.
Dosedanja enajsti in dvanajsti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »enajstem in dvanajstem« nadomesti z besedilom »tretjem in četrtem«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Letna davčna osnova se ob izpolnjevanju pogojev iz 110. člena tega zakona lahko ugotavlja tudi za rezidente držav članic EU.«.
42. člen
V prvem odstavku 103. člena se črta besedilo »vključno z zamudnimi obrestmi,«.
43. člen
V drugem in tretjem odstavku 107. člena se številka »3,900.000« nadomesti s številko »6,000.000«.
Četrti odstavek se črta.
44. člen
V prvem odstavku 108. člena se v 2. točki za besedama »družinskih prejemkih« doda besedilo »in za vzdrževanega otroka, ki ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju«. Na koncu točke se podpičje nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi: »Olajšava po tej točki se prizna do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti, za starejšega otroka pa, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Olajšava po tej točki se prizna tudi za otroka po tej starosti, če traja njegovo šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem roku. Priznavanje olajšave se v navedenih primerih podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih razlogov podaljšalo;«.
V tretjem odstavku se za besedama »družinske prejemke« doda besedilo »ali odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o priznanju dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju«.
45. člen
V šestem odstavku 109. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za otroka se šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča.«.
Na koncu devetega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.«.
46. člen
V naslovu »V. STOPNJE DOHODNINE« se na koncu doda besedilo »OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO«.
47. člen
V naslovu »VI. OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE« se na koncu doda besedilo »OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO«.
48. člen
V prvem odstavku 117. člena se beseda »Dohodnino« nadomesti z besedilom »Od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, dohodnino«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno davčno leto od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, se odšteje med letom plačana dohodnina od teh dohodkov.«.
49. člen
V naslovu »VII. AKONTACIJE DOHODNINE – OSNOVE IN STOPNJE« se za besedo »DOHODNINE« doda besedilo »OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO«.
50. člen
V desetem odstavku 121. člena se za besedo »rezidenta« dodata vejica in besedilo »ki glede starosti in statusa izpolnjuje pogoje za priznanje olajšave iz prvega odstavka 107. člena tega zakona,«.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Ne glede na deveti odstavek tega člena se akontacija dohodnine od dohodka verskega delavca ne plača, če se izračunava od dohodka, ki je enak znesku, ki zagotavlja socialno varnost v Sloveniji.«.
51. člen
Drugi odstavek 123. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Akontacija dohodnine se od davčne osnove vsakega posameznega drugega dohodka iz drugega odstavka 58. člena tega zakona izračuna in plača po stopnji:
1. 0% od davčne osnove, če je posamezno izplačilo enako ali manjše od 50.000 tolarjev;
2. 10% od davčne osnove, če je posamezno izplačilo večje od 50.000 tolarjev.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se od:
1. katastrskega dohodka in
2. drugega dohodka iz drugega odstavka 58. člena tega zakona,
ki ga doseže nerezident, izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 16%.«.
52. člen
Ime 124. člena se spremeni tako, da se glasi: »(akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in dohodka iz prenosa premoženjske pravice)«.
Tretji do deveti odstavek se črtajo.
53. člen
125. člen se črta.
54. člen
Za 126. členom se dodajo novo poglavje »VII.A STOPNJA DOHODNINE IN OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE OD OBRESTI, DIVIDEND IN DOBIČKA IZ KAPITALA« in novi 126.a do 126.c člen, ki se glasijo:
»126.a člen
(stopnja dohodnine od obresti, dividend in dobička iz kapitala)
(1) Od obresti, dividend in dobička iz kapitala se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami poglavij III.4.3. in III.4.4. ter III.5., po stopnji 20% in se šteje kot dokončen davek.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se stopnja dohodnine od dobička iz kapitala znižuje vsakih pet let imetništva kapitala in znaša po dopolnjenih:
1. petih letih imetništva kapitala: 15%,
2. desetih letih imetništva kapitala: 10%,
3. 15 letih imetništva kapitala: 5%,
4. 20 ali več letih imetništva kapitala: 0%.
126.b člen
(oprostitev dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah)
V davčnem letu se seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, zmanjša za 300.000 tolarjev.
126.c člen
(obveznost plačevanja dohodnine od obresti, dividend in dobička iz kapitala)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 126.a člena tega zakona se dohodnina od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, izračuna in plača na letni ravni.
(2) Dohodnina od obresti, dividend in dobička iz kapitala se izračuna in plača v rokih in na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(3) Izračun dohodnine od obresti, dividend in dobička iz kapitala se opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali odmero dohodnine. Izračun dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka, kot je določen v tretjem odstavku 119. člena tega zakona. Izračun dohodnine z odmero opravi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.
(4) Plačilo dohodnine od obresti, dividend in dobička iz kapitala se opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali odmere dohodnine. Plačilo dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.«.
55. člen
Drugi odstavek 128. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo »prenašati med državami ali«.
56. člen
V 132. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 128. člena tega zakona lahko rezident od dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodka od prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L št. 157 z dne 26. 6. 2003, str. 38) in je obdavčen v drugi državi članici EU po 1. juliju 2005, odšteje znesek ustreznega dela dohodnine, ki jo je plačal v tej državi.«.
57. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»141. člen
(obdavčitev obresti v letih 2006 in 2007)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 126.a člena tega zakona se obresti v letu 2006 in 2007 obdavčujejo po stopnji 15%.
(2) Ne glede na določbo 126.b člena tega zakona se seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, v letu 2007 zmanjša za 150.000 tolarjev, v letu 2008 in nadaljnjih letih pa se ne zmanjšuje.«.
58. člen
Za 141. členom se dodata nova 141.a in 141.b člen, ki se glasita:
»141.a člen
(zmanjšanje letne davčne osnove rezidenta za plačane zneske za rešitev stanovanjskega problema)
(1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se zmanjša za plačane zneske za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca. Za plačane zneske se štejejo lastna sredstva, ki jih zavezanec porabi za rešitev svojega stanovanjskega problema, ter zneski glavnice in obresti, ki jih zavezanec odplača v tekočem letu v zvezi s posojilom, pridobljenim za rešitev svojega stanovanjskega problema.
(2) Zavezanec, ki je rezident, lahko zmanjšanje letne davčne osnove po prvem odstavku tega člena za porabljena lastna sredstva uveljavlja v obdobju 15 let, ki se začne z letom plačila, tako da vsako leto uveljavlja del porabljenih lastnih sredstev.
(3) Zmanjšanje letne davčne osnove za namene iz prvega odstavka tega člena lahko znaša največ 4% letne davčne osnove zavezanca.
(4) Zmanjšanje letne davčne osnove po tem členu se zavezancu prizna pod pogojem, da so bila plačila in porabljena lastna sredstva dokazana z dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime.
(5) Zmanjšanje davčne osnove po tem členu se izključuje z zmanjšanjem davčne osnove po 5. točki prvega odstavka in tretjem odstavku 112. člena tega zakona.
141.b člen
(pogoji za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2006)
(1) Določba 12. člena tega zakona se upošteva pri ugotavljanju pogojev za ugotavljanje davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, z upoštevanjem normiranih odhodkov, za leto 2006.
(2) Zavezanec zahteva upoštevanje normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove v skladu s tretjim odstavkom 35. člena zakona, za leto 2006, v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona. Davčni organ izda potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov najpozneje v 15 dneh po prejetju zahtevka.«.
59. člen
V 143. členu se v imenu člena številka »82« nadomesti s številko »91«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe 91. člena tega zakona se za nabavno vrednost investicijskega kupona, ki je bil pridobljen pred 1. januarjem 2003, šteje vrednost na dan 1. januarja 2006.«.
V drugem odstavku se besedilo »tretjega odstavka 82. člena« nadomesti z besedilom »91. člena«. Besedilo »bil investicijski kupon pridobljen po« se nadomesti z besedilom »nabavna vrednost investicijskega kupona enaka«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »pred 1. januarjem 2002« nadomesti z besedilom »pred 1. januarjem 2003« in besedilo »na dan 1. januarja 2002« nadomesti z besedilom »na dan 1. januarja 2006«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe 91. člena tega zakona se za nabavno vrednost vrednostnih papirjev in deležev iz 2. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, ki so bili pridobljeni pred 1. januarjem 2003, šteje tržna vrednost na dan 1. januarja 2006, če tržne vrednosti ni, pa knjigovodska vrednost na dan 1. januarja 2006.«.
60. člen
Za 147.a členom se doda nov 147.b člen, ki se glasi:
»147.b člen
(oprostitev za plačila, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji)
Ne glede na določbo drugega odstavka 59. člena tega zakona se v davčno osnovo od dohodkov iz plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike iz drugega odstavka 58. člena tega zakona ne vštevajo plačila, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, če so izplačana na podlagi odločb, ki so postale pravnomočne pred 1. januarjem 2005.«.
PREDHODNE IN KONČNA DOLOČBA
61. člen
(1) Določbe 4., 6., drugega odstavka 9., 16., 18., 20., 23., 25., 33., 36., 42., prvega odstavka 43., 44., 55., 56., 58. in 60. člena tega zakona se uporabijo že pri odmeri dohodnine za leto 2005.
(2) Če je bila od dohodkov, oproščenih dohodnine v skladu s 6., 25. in 60. členom tega zakona, v letu 2005 obračunana in plačana akontacija dohodnine, se ta poračuna pri odmeri dohodnine za leto 2005.
(3) Določba 14. člena tega zakona velja glede rokov izpolnjevanja pogojev tudi za nove zasebnike in pravne osebe, ki so v letu 2005 prevzeli nadaljevanje dejavnosti.
(4) Določba 17. člena tega zakona se lahko uporablja tudi za pokrivanje izgub iz davčnih obdobij 2000 do 2005.
62. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 435-01/90-4/252
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
EPA 511-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost