Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005

Kazalo

4486. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje nadzora na področju zaposlovanja, stran 10868.

Na podlagi 45.f člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje nadzora na področju zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje nadzora na področju zaposlovanja (Uradni list RS, št. 17/99) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program, pogoje in način opravljanja strokovnega izpita oseb, ki opravljajo strokovni in upravni nadzor, nadzor nad namensko porabo sredstev in zakonitostjo dela Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) in drugih oseb na področju zaposlovanja ter program, pogoje in način opravljanja strokovnega izpita oseb, ki opravljajo nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pogoji za opravljanje strokovnega izpita)
Strokovni izpit za nadzornika za izvajanje nadzora nad delom zavoda in drugih oseb na področju zaposlovanja lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku, ki ureja izvajanje nadzora nad delom zavoda in drugih oseb na področju zaposlovanja.
Strokovni izpit za nadzornika oziroma kontrolorja za izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku, ki ureja način in postopek izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb.«.
3. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki želi opravljati strokovni izpit, pošlje prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev s priporočeno poštno pošiljko ali jo izroči osebno v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Kandidat iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki želi opravljati strokovni izpit, pošlje prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev s priporočeno poštno pošiljko ali jo izroči osebno v vložišču zavoda.
Kandidati iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena oddajo vlogo v roku 15 dni od razpisnega roka za zbiranje prijav za nadzornike oziroma kontrolorje.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »Če« dodata besedi »ministrstvo oziroma«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »Od dneva obvestila« dodata besedi »ministrstva oziroma«.
4. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo, na katerem se vpiše, za katero področje je kandidat opravil strokovni izpit.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »se hrani v dokumentaciji« dodata besedi »ministrstva oziroma«.
5. člen
V 22. členu se za besedilom »osem dni pred izpitnim rokom« dodata besedi »ministrstva oziroma«.
6. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(sredstva)
Sredstva za delo izpitne komisije iz 6. člena tega pravilnika zagotavlja ministrstvo, za delo izpitne komisije iz 7. člena tega pravilnika pa zavod.«.
7. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(strokovne in administrativne naloge)
Strokovne in administrativne naloge za izvedbo strokovnih izpitov za izpitno komisijo iz 6. člena tega pravilnika opravlja ministrstvo, za izpitno komisijo iz 7. člena tega pravilnika pa zavod, ki o tem vodita dokumentacijo.«.
8. člen
Priloga št. 2/A in Priloga št. 2/B pravilnika se črtata.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-73/2005
Ljubljana, dne 7. novembra 2005
EVA 2005-2611-0135
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve