Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4371. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 10579.

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo,
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo
kot predstavnika delodajalcev
in
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji sindikatov ´90 Slovenije
kot predstavnika delojemalcev
sklepajo
A N E K S
k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju KP GiT) in njene tarifne priloge s tem aneksom vključujemo določila Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (v nadaljevanju: Uredba; Uradni list RS, št. 142/04 do 60/05) v normativni in tarifni del KP GiT.
2. člen
S tem aneksom določamo, da se našteta povračila stroškov v zvezi z delom in drugi dohodki izplačujejo v višinah, kot jih določa KP GiT, vendar največ do višine, ki jih kot zgornjo neobdavčeno mejo določa Uredba:
– prehrana med delom,
– prevoz na delo in z dela,
– dnevnice,
– prevoz na službenem potovanju,
– prenočevanje na službenem potovanju,
– terenski dodatek,
– jubilejna nagrada,
– regres za letni dopust.
3. člen
Ta aneks začne veljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu RS. Uporabljati se začne s 1. 11. 2005.
       Delojemalci:              Delodajalci:
   Sindikat delavcev gostinstva        Gospodarska zbornica
     in turizma Slovenije,            Slovenije,
   Zveza svobodnih sindikatov        Združenje za turizem
        Slovenije              in gostinstvo
       Predsednik               Predsednik
      Iztok Bratož l.r.           Danilo Daneu l.r.
 
   Sindikat delavcev gostinstva       Združenje delodajalcev
     in turizma Slovenije            Slovenije,
  pri Konfederaciji sindikatov ´90       Sekcija za gostinstvo
       Predsednik              Predsednica
      Anton Kambič l.r.           Alenka Iskra l.r.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2005
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi KP, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register KP z datumom 18. 10. 2005 pod zap. št. 42/11, številko spisa 02047-9/2004/6.