Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4369. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, stran 10577.

Na podlagi 54. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05) stranke:
predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbeništvo in
predstavnik delojemalcev:
– ZSSS – Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
sklenejo
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
1. člen
Spremeni se 48. člen Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05) – v nadaljnjem besedilu »KPGD«, ki se sedaj spremenjen v celoti glasi:
»48. člen
(prehrana med delom)
(1) Delavcu, ki je na delu prisoten najmanj 4 ure ali več, pripada topli obrok prehrane, ki ga zagotovi delodajalec. Če delodajalec tega ne zagotovi, je delavec upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu.
(2) Če je delavec prisoten na delu v istem dnevu v podaljšanem ali prerazporejenem delovnem času 10 ur ali več, mu pripada dodaten obrok prehrane, ki ga zagotovi delodajalec. Če delodajalec ne zagotovi dodatnega obroka, je delavec upravičen do povračila stroškov dodatne prehrane glede na prisotnost na delu nad 8 ur.
(3) Znesek povračila stroškov za prehrano v obeh primerih določa Tarifna priloga h KPGD.
(4) Delodajalec ni dolžan povrniti stroška za prehrano v primeru, ko sam organizira in zagotovi obrok prehrane iz 1. in 2. odstavka tega člena.«
2. člen
Spremeni se 49. člen KPGD, ki se sedaj v celoti glasi:
»49. člen
(prevoz na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu od kraja prebivališča do kraja opravljanja dela, če je to oddaljeno najmanj 1 km od delavčevega običajnega prebivališča. Kraj prebivališča in običajno prebivališče se določi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, 142/04 in 60/05) – v nadaljnjem besedilu »uredba«.
(2) Višina povračila stroškov se določi pod pogoji in v zgornjem znesku, določenem v uredbi.
(3) Če delodajalec organizira in zagotovi prevoz na delo v celoti ali samo delno od sedeža delodajalca do kraja in mesta opravljanja dela, ni dolžan plačati povračila stroškov za prevoz delavcu za tisti del prevoza, ki ga zagotovi in organizira delodajalec.«.
3. člen
Doda se 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(dnevnice, prevoz in prenočevanje na službeni poti)
Delavcem na službeni poti pripadajo povračilo za prehrano kot dnevnice, povračila stroškov za prevoz in povračila stroškov za prenočevanje pod pogoji in v zgornji višini zneskov iz uredbe.«.
4. člen
Spremeni se 50. člen KPGD, ki se sedaj v celoti glasi:
»50. člen
(terenski dodatek)
(1) Terenski dodatek oziroma povračilo stroškov za delo na terenu pripada delavcu, ki najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca.
(2) Če delodajalec za delo na terenu zagotovi tako prehrano kot prenočevanje, pripada delavcu terenski dodatek v višini zgornjega zneska iz uredbe.
(3) Če delodajalec ne zagotavlja prehrane in prenočevanja za delo na terenu, pripada delavcu povračilo stroškov za delo na terenu v višini zgornjega zneska in pod pogoji, ki veljajo za dnevnice in prenočevanje v uredbi.
(4) V primerih iz 2. in 3. odstavka tega člena delavcu ne pripada povračilo za prehrano iz 48. člena KPGD.«.
5. člen
Doda se 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(nadomestilo za ločeno življenje)
Nadomestilo za ločeno življenje se lahko določi v pogodbi o zaposlitvi delavca pod pogoji in v višini zgornjega zneska v uredbi.«.
6. člen
Spremeni se 51. člen, ki se sedaj v celoti glasi:
»51. člen
(prejemki učencev, vajencev in študentov na praktičnem delu)
(1) Plačila vajencem, učencem (dijakom) in študentom za obvezno praktično delo se izplačujejo v skladu z učnimi pogodbami oziroma v višini zgornjega zneska iz uredbe.
(2) Učenci, vajenci in študentje imajo pravico do plačila tudi, če prejemajo štipendijo.«.
7. člen
Spremeni se 53. člen, ki se sedaj v celoti glasi:
»53. člen
(drugi prejemki)
(1) Odpravnina ob upokojitvi se izplača delavcu v skladu z zakonom, vendar najmanj v višini 600.000 SIT.
(2) Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere:
– v primeru smrti delavca najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece;
– v primeru smrti delavčevega ožjega družinskega člana po zakonu v višini najmanj 30% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece;
– v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni nad 6 mesecev lahko na predlog sindikata odobri delodajalec izplačilo enkratne pomoči v višini do 150.000 SIT;
– v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca, lahko na predlog sindikata odobri delodajalec izplačilo enkratne pomoči v višini do 300.000 SIT.«.
8. člen
Spremeni se 59. člen, ki se sedaj v celoti glasi:
»59. člen
(definicija izrazov v tej kolektivni pogodbi)
Izraz »najnižja osnovna plača« iz te kolektivne pogodbe nadomešča izraz »izhodiščna plača«, kadar se ta izraz pojavlja v določilih zakonov, ki obravnavajo s kateregakoli vidika tudi področje plač.«.
9. člen
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti začnejo veljati 1. novembra 2005 in se objavijo v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 20. oktobra 2005
PODPISNIKI:
 
Predstavnik delojemalcev:
 
 ZSSS – Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Predsednik RO
Marjan Weisseisen l.r.
 
Predstavnika delodajalcev:
 
– GZS – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Predsednik UO ZGIGM
Branko Selak l.r.
 
– ZDS – Sekcija za gradbeništvo
Predsednica IO sekcije
Hilda Tovšak l.r.
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti in Tarifne priloge h KPGD so vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 27. 10. 2005, pod zap. št. 53/5.

AAA Zlata odličnost