Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005

Kazalo

3714. Pravilnik o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah, stran 8853.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o ravnanju z amalgamskimi odpadki,
ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih
raziskavah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa obvezno ravnanje z amalgamskimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zobozdravstva kot zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
(2) Za vsa ravnanja z amalgamskimi odpadki, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za amalgamske odpadke, ki se razvrščajo med amalgamske odpadke iz zobozdravstva s klasifikacijsko številko 18 01 10, v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. amalgamski odpadki so amalgamski obruski, amalgamski ostanki in izpuljeni zobje z amalgamskimi zalivkami, ki nastajajo pri opravljanju zobozdravstva kot zdravstvene dejavnosti;
2. odpadki iz zdravstva so odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah;
3. odstranjevalec amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odstranjevalec) je oseba, ki odstranjuje amalgamske odpadke;
4. povzročitelj amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj odpadkov) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje amalgamskih odpadkov;
5. zbiralec amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: zbiralec) je oseba, ki od povzročiteljev odpadkov prevzema in zbira amalgamske odpadke z namenom oddaje v odstranjevanje;
6. zbirni center je pokrit prostor v objektu ali stavbi, urejen in opremljen za razvrščanje in skladiščenje ločeno zbranih amalgamskih odpadkov pred njihovo oddajo v odstranjevanje;
7. odstranjevanje je odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
8. prevzem amalgamskih odpadkov je prevzem amalgamskih odpadkov, ki ga opravlja zbiralec na prevzemnem mestu amalgamskih odpadkov pri povzročitelju odpadkov, pri čemer prevzemno mesto, čas prevzema in način prevzema amalgamskih odpadkov dogovorita zbiralec in povzročitelj odpadkov s pogodbo o prevzemanju amalgamskih odpadkov ali drugo listino o naročilu prevzemanja amalgamskih odpadkov.
II. OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV
4. člen
Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se:
– amalgamski odpadki na mestu njihovega nastanka z uporabo filtrov ali ločevalnikov v zobozdravstvenih ordinacijah izločajo iz odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo živega srebra pri odvajanju odpadnih vod,
– amalgamski odpadki odlagajo v posode, ki so namenjene shranjevanju amalgamskih odpadkov,
– amalgamski odpadki zbirajo ločeno od drugih odpadkov,
– amalgamski odpadki shranjujejo in začasno skladiščijo v posodah ali vrečah, na katerih je vidna oznaka o vrsti odpadka,
– amalgamski odpadki ne mešajo z drugimi odpadki,
– amalgamski odpadki redno oddajajo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so zapisani podatki o mestu nastanka, času nastanka, vrsti po klasifikacijski številki 18 01 10 in količini amalgamskih odpadkov,
– o oddaji amalgamskih odpadkov vodi evidenca.
5. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki prenašajo in prevažajo v prostorih stavbe ali med stavbami na območju, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost, v posodah in vrečah, ki so namenjene shranjevanju amalgamskih odpadkov in na katerih je vidna oznaka o vrsti odpadka s klasifikacijsko številko 18 01 10.
(2) Če se na območju, kjer se opravljajo zobozdravstvene storitve, opravljajo tudi druge zdravstvene dejavnosti in je treba amalgamske odpadke prevažati, se mora prevoz izvajati na način iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki iz zdravstva.
6. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki shranjujejo ali začasno skladiščijo tako, da ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja ljudi.
(2) Če se zobozdravstvene storitve opravljajo na območju, kjer se izvajajo tudi druge zdravstvene dejavnosti, se morajo amalgamski odpadki shranjevati in začasno skladiščiti v zbiralnici odpadkov iz zdravstva v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
7. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki oddajo zbiralcu.
(2) Iz listine o naročilu prevzema amalgamskih odpadkov morajo biti razvidni vrsta odpadka vključno s številko iz klasifikacijskega seznama odpadkov, predvidena količina oddanih amalgamskih odpadkov, naslov, kjer se odpadki prevzamejo, in podatki o odgovorni osebi za ravnanje z amalgamskimi odpadki.
8. člen
Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da odgovorna oseba za ravnanje z amalgamskimi odpadki ob oddaji vsake pošiljke amalgamskih odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
9. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora imeti načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki.
(2) Načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki je nabor naslednjih podatkov oziroma dokumentov:
– ime in naslov povzročitelja odpadkov,
– predvidena letna količina nastajanja amalgamskih odpadkov,
– število zobozdravstvenih naprav, kjer nastajajo amalgamski odpadki,
– način ločevanja amalgamskih odpadkov na kraju nastanka,
– način označevanja posod za začasno skladiščenje amalgamskih odpadkov,
– urnik oddaje amalgamskih odpadkov zbiralcem,
– oblika evidence o nastajanju in oddaji zbiralcem amalgamskih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
– pogodba ali več pogodb za prevzem amalgamskih odpadkov z zbiralci in
– ime zaposlenega, ki ga je povzročitelj odpadkov pooblastil za ravnanje z amalgamskimi odpadki od njihovega nastanka do oddaje zbiralcem.
(3) Načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki se pripravi za obdobje štirih let.
(4) Najmanj šest mesecev pred potekom roka veljavnosti načrta gospodarjenja z amalgamskimi odpadki mora povzročitelj odpadkov zagotoviti, da se načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki pregleda in po potrebi dopolni ali spremeni ter da se preveri njegova veljavnost za obdobje nadaljnjih štirih let.
(5) Za pripravo in izvajanje načrta gospodarjenja z amalgamskimi odpadki je odgovoren povzročitelj odpadkov.
(6) Načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, in v skladu z operativnimi programi varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.
(7) Če se zobozdravstvene storitve opravljajo na območju, kjer se izvajajo tudi druge zdravstvene dejavnosti, se mora načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki pripraviti kot sestavni del načrta ravnanja z odpadki iz zdravstva v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
III. ZBIRANJE AMALGAMSKIH ODPADKOV
10. člen
(1) Zbiralec lahko začne z zbiranjem, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka osebi, ki:
– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti,
– ima sredstva in opremo ter objekte in naprave za zbiranje amalgamskih odpadkov, ki izpolnjujejo tehnične pogoje, in
– ima zagotovljeno odstranjevanje zbranih amalgamskih odpadkov za celotno predvideno količino zbranih odpadkov.
11. člen
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati podatke o prosilcu za dovoljenje in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen načrt zbiranja amalgamskih odpadkov in zagotavljanja njihovega odstranjevanja.
12. člen
(1) Načrt zbiranja amalgamskih odpadkov iz prejšnjega člena vsebuje naslednje podatke o:
– območju zbiranja amalgamskih odpadkov,
– predvideni letni količini vseh prevzetih amalgamskih odpadkov in letnih količinah amalgamskih odpadkov, za katere zbiralec zagotavlja odstranjevanje,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za zbiranje in prevažanje,
– zmogljivosti zbirnega centra, načinu začasnega skladiščenja in drugih aktivnostih v zvezi z nadaljnjim odstranjevanjem amalgamskih odpadkov,
– okoljevarstvenih ukrepih za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje pri ravnanju z amalgamskimi odpadki in
– tehnični opremljenosti za spremljanje podatkov o ravnanju z amalgamskimi odpadki.
(2) Načrt zbiranja amalgamskih odpadkov mora v zvezi s predvidenimi načini odstranjevanja amalgamskih odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.
13. člen
V dovoljenju iz 10. člena tega pravilnika ministrstvo zbiralcu lahko določi območja, kjer mora obvezno zagotavljati prevzem amalgamskih odpadkov.
14. člen
(1) Na podlagi izdanih dovoljenj iz 10. člena tega pravilnika ministrstvo vodi evidenco zbiralcev, ki vsebuje podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu zbiralca,
– načinu odstranjevanja amalgamskih odpadkov, ki ga zagotavlja,
– območju, kjer zagotavlja prevzem amalgamskih odpadkov.
(2) Ministrstvo evidenco zbiralcev iz prejšnjega odstavka objavlja na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
15. člen
Zbiralec mora zbrane amalgamske odpadke oddati v odstranjevanje, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki
16. člen
(1) Zbiralec vodi evidenco o:
– zbranih količinah amalgamskih odpadkov po povzročiteljih odpadkov,
– celotni zbrani količini amalgamskih odpadkov,
– oddanih količinah amalgamskih odpadkov v odstranjevanje po odstranjevalcih in
– celotni količini oddanih amalgamskih odpadkov.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so evidenčni listi, ki jih zbiralec prejme ob prevzemu odpadkov od povzročiteljev odpadkov, in evidenčni listi, ki jih zbiralcu vrnejo odstranjevalci, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, oziroma dokumentacija o izvedeni čezmejni pošiljki v skladu s predpisom, ki ureja čezmejno pošiljanje odpadkov, če se amalgamski odpadki ne odstranjujejo na območju Republike Slovenije.
17. člen
Zbiralec mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o zbranih amalgamskih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto na obrazcih v skladu s predpisom, ki ureja obrazce letnega poročila zbiralcev odpadkov, za katere posebni predpisi določajo obvezno oddajo.
IV. ODSTRANJEVANJE AMALGAMSKIH ODPADKOV
18. člen
(1) Odstranjevanje amalgamskih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje amalgamskih odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Če je odstranjevalec hkrati tudi zbiralec, se v dovoljenju iz prejšnjega odstavka ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev za zbiranje amalgamskih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
V. NADZOR
19. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, razen določb prve do vključno četrte alinee 4. člena ter 5. in 6. člena tega pravilnika, ki ga opravljajo zdravstveni inšpektorji.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Povzročitelji odpadkov morajo uskladiti ravnanje z amalgamskimi odpadki s tem pravilnikom najpozneje do 31. decembra 2005.
21. člen
Poročilo o zbranih amalgamskih odpadkih iz 17. člena tega pravilnika se prvič dostavi za leto 2006.
22. člen
(1) Osebe, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika pridobile potrdilo o vpisu v register zbiralcev amalgamskih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, lahko nadaljujejo z zbiranjem amalgamskih odpadkov, če v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika pridobijo dovoljenje iz 10. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo osebi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje iz 10. člena tega pravilnika, če iz načrta zbiranja amalgamskih odpadkov iz 12. člena tega pravilnika, ki ga je treba priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja, izhaja, da imajo zagotovljeno odstranjevanje amalgamskih odpadkov.
(3) Določbe 16. in 17. člena tega pravilnika se za osebo iz prvega odstavka tega člena začnejo uporabljati 1. januarja 2006.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-147/2005
Ljubljana, dne 17. avgusta 2005
EVA 2005-2511-0215
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
mag. Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost