Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005

Kazalo

3601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, stran 8608.

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo in 65/05), 14. in 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05) se v prvem odstavku 9. člena na koncu četrte alinee pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok«.
Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Za vzgojitelje iz druge, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena se s tem pravilnikom določajo programi profesionalnega usposabljanja s področij specialne pedagogike, za vzgojitelje iz prve alinee prvega odstavka tega člena pa se določa program profesionalnega usposabljanja s področja predšolske vzgoje.«
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavi del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-41/2005
Ljubljana, dne 29. avgusta 2005
EVA 2005-3311-0077
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA 1: Programi profesionalnega usposabljanja

+------------------+----------------------------+---------------------------+
|Delovno mesto   |Udeleženci programa     |Program profesionalnega  |
|         |              |usposabljanja       |
+------------------+----------------------------+---------------------------+
|Vzgojitelj za   |Kdor je končal:       |Program iz specialne    |
|izvajanje dodatne |– univerzitetni študijski  |pedagogike:        |
|strokovne pomoči |program iz socialne     |Vzgojno-izobraževalno delo |
|         |pedagogike         |z otroki s posebnimi    |
|         |– univerzitetni študijski  |potrebami         |
|         |program iz psihologije   |              |
|         |– univerzitetni študijski  |              |
|         |program iz pedagogike    |              |
+------------------+----------------------------+---------------------------+
|Vzgojitelj za   |Kdor izpolnjuje pogoje za |Programi iz specialne   |
|izvajanje dodatne |vzgojitelja predšolskih   |pedagogike:        |
|strokovne pomoči |otrok            |– Delo z otroki z motnjami |
|         |              |v duševnem razvoju     |
|         |              |– Delo z gluhimi in    |
|         |              |naglušnimi otroki     |
|         |              |– Delo s slepimi in    |
|         |              |slabovidnimi otroki    |
|         |              |– Delo z gibalno oviranimi |
|         |              |otroki           |
+------------------+----------------------------+---------------------------+
|Vzgojitelj za   |Kdor je končal višješolski |Razvoj in učenje      |
|izvajanje dodatne |ali univerzitetni študijski |predšolskega otroka in   |
|strokovne pomoči |program iz defektologije  |izvajanje Kurikula za   |
|         |              |vrtce           |
|         |              |              |
+------------------+----------------------------+---------------------------+
|Vzgojitelj v   |Kdor je končal višješolski |Razvoj in učenje      |
|razvojnem oddelku |ali univerzitetni študijski |predšolskega otroka in   |
|         |program iz defektologije  |izvajanje Kurikula za   |
|         |              |vrtce           |
+------------------+----------------------------+---------------------------+

AAA Zlata odličnost