Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005

Kazalo

3600. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja registra emisijskih kuponov, stran 8606.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), 9. člena Uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (Uradni list RS, št. 56/05) in v zvezi s 132. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o splošnih pogojih poslovanja registra emisijskih kuponov
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa za izvajanje Priloge V Uredbe Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 386 z dne 29. 12. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2216/2004/ES) splošne pogoje poslovanja registra emisijskih kuponov (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja).
2. člen
(veljavnost)
(1) Splošni pogoji poslovanja veljajo za pogodbena razmerja med imetnikom računa v registru in Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) kot upraviteljico registra emisijskih kuponov v Republiki Sloveniji.
(2) Splošni pogoji poslovanja veljajo za imetnika osebnega računa ali računa upravljavca naprave v registru emisijskih kuponov, razen če je s tem pravilnikom določeno, da veljajo le za imetnika osebnega računa.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. osrednji upravitelj je osrednji upravitelj, ki ga je imenovala Komisija EU za upravljanje z neodvisnimi evidencami transakcij skladno z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32);
2. imetnik računa je pravna ali fizična oseba, ki ima v registru odprt vsaj en račun skladno z Uredbo 2216/2004/ES;
3. račun je osebni račun ali račun upravljavca naprave, odprt skladno z Uredbo 2216/2004/ES (v nadaljnjem besedilu: račun);
4. pogodbeno razmerje med pravno ali fizično osebo in Agencijo obsega izvajanje storitev odprtja in vodenja računa.
4. člen
(pogodba)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe 2216/2004/ES in Uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (Uradni list RS, št. 56/05), lahko v registru odpre račun.
(2) Pred odprtjem računa skleneta Agencija in oseba iz prejšnjega odstavka pisno pogodbo o odprtju in vodenju računa (v nadaljnjem besedilu: pogodba), s katero se podrobneje dogovorita o odprtju in vodenju računa, zlasti pa o:
1. vrsti računa, ki ga za imetnika računa odpre in vodi Agencija,
2. postopkih, ki jih imetnik računa lahko opravlja,
3. načinu in pogojih uporabe registra,
4. načinu in rokih plačevanja letnega nadomestila za vodenje računa ter
5. času trajanja pogodbenega razmerja.
(3) Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.
5. člen
(podatki in dokazila)
(1) Agencija in imetnik računa vključita v pogodbo podatke, ki jih Agencija rabi za odprtje in vodenje računa v registru skladno z Uredbo 2216/2004/ES in Uredbo o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (Uradni list RS, št. 56/05).
(2) Imetnik računa jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.
(3) Agencija od imetnika računa ne sme zahtevati podatkov, ki se nanašajo na ceno emisijskega kupona.
6. člen
(zaupnost podatkov)
(1) Vsi podatki, ki jih je imetnik računa posredoval Agenciji, vključno s podatki o računu in vpisanih pravnih poslih, se štejejo za zaupne, razen podatkov, ki so javni skladno z Uredbo 2216/2004/ES.
(2) Imetnik računa ima prost dostop do podatkov, ki so o njem shranjeni v registru.
(3) Agencija lahko posreduje podatke o imetniku računa, ki niso javni skladno z Uredbo 2216/2004/ES, javnosti ali tretjim osebam le s pisno privolitvijo imetnika računa.
(4) Agencija omogoči objavo podatkov, ki so javni, skladno z Uredbo 2216/2004/ES.
7. člen
(zavrnitev sklenitve pogodbe)
(1) Agencija zavrne sklenitev pogodbe, če oseba iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika:
1. ne posreduje zahtevanih podatkov,
2. ne posreduje dokumentov, s katerimi dokazuje istovetnost, in drugih predpisanih dokazil ali
3. ne plača nadomestila za odprtje računa.
(2) Agencija zavrne sklenitev pogodbe tudi v primeru, če bi bila sklenitev pogodbe v nasprotju s prisilnimi predpisi ali če niso izpolnjeni pogoji za sklenitev pogodbe.
8. člen
(zadržanje dostopa do računa)
Agencija lahko zadrži dostop do računa skladno z Uredbo 2216/2004/ES in predpisom, ki ureja podrobnejši način in pogoje vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov.
9. člen
(odpoved pogodbe)
(1) Imetnik osebnega računa lahko pogodbo kadarkoli odpove z odpovednim rokom 15 dni in zahteva zaprtje računa.
(2) S pretekom odpovednega roka Agencija imetniku osebni račun zapre, če je na njem stanje emisijskih kuponov enako nič ali če imetnik osebnega računa s pravnim poslom določi osebo, ki bo imetnica njegovih emisijskih kuponov.
(3) V primeru smrti imetnika osebnega računa Agencija po predložitvi uradnega dokumenta začasno zapre račun, emisijske kupone pa prenese na račun osebe, ki se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju.
(4) Agencija lahko pogodbo enostransko odpove brez odpovednega roka in zapre račun, če imetnik osebnega računa krši obveznosti, prevzete s podpisom pogodbe, razen če se kršitev nanaša na obveznost plačila letnega nadomestila za vodenje osebnega računa.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija prenese emisijske kupone imetnika osebnega računa na začasni račun in pisno pozove imetnika osebnega računa, da določi osebo, na katero bo prenesla te kupone.
(6) Agencija lahko pogodbo enostransko odpove brez odpovednega roka in zapre račun, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe 2216/2004/ES, ki se nanašajo na zaprtje računa, in o tem obvesti imetnika računa.
10. člen
(obveznosti Agencije)
(1) Agencija zagotavlja delovanje registra 24 ur na dan in sedem dni v tednu.
(2) Agencija lahko omeji čas uporabe registra zaradi nujnih vzdrževalnih del na strojni ali programski opremi registra. Agencija lahko začasno prepreči ali omeji dostop do računov ali postopkov registra, če je to nujno potrebno zaradi izpada sistema, nastanka sistemske ožine, napake strojne ali programske opreme ali podobnih sistemskih motenj v registru.
(3) Agencija omogoča dostopnost spletne strani registra vsakemu, ki uporablja enega od znanih spletnih brskalnikov.
(4) Agencija lahko kadarkoli spremeni programsko opremo registra.
(5) Agencija ne razpolaga s podatki o cenah emisijskih kuponov in ne posreduje izpiskov o stanju računov.
11. člen
(pravice in obveznosti imetnika računa)
(1) Imetnik računa mora za uporabo svojega računa zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo.
(2) Imetnik računa ima dostop do svojega računa v registru le v elektronski in kodirani obliki s pomočjo uporabniškega imena in gesla.
(3) Imetnik računa uporablja register emisijskih kuponov le z uporabo programske opreme registra preko medmrežne povezave s spletno stranjo registra.
(4) Imetnik računa ima dostop le do tistih računov registra, za katere je sklenil pogodbo.
(5) Imetnik računa ima lahko v registru največ 99 računov.
(6) Imetnik računa lahko začne poslovati preko računa najkasneje peti delovni dan po sklenitvi pogodbe.
(7) Imetnik računa sprejema odločitve in tveganja o poslovanju z emisijskimi kuponi v svojem imenu in za svoj račun.
(8) Imetnik računa v ustreznem računu registra sam vpisuje pravne posle, ki jih je sklenil v zvezi s prenosom svojih emisijskih kuponov na drugo osebo, in v celoti odgovarja za pravilnost njihovega vpisa. Zaključenega vpisa prenosa emisijskih kuponov s svojega računa na račun druge osebe imetnik računa ne more enostransko preklicati.
(9) Imetnik računa mora zagotoviti, da postopke na svojem računu v registru izvaja le njegov pooblaščeni predstavnik ali njegovi namestniki.
12. člen
(pristojnosti osrednjega upravitelja)
(1) Osrednji upravitelj izvršuje avtomatični nadzor nad potekom vpisanih pravnih poslov in postopki v registru emisijskih kuponov in jih potrjuje skladno z Uredbo 2216/2004/ES.
(2) Vpis pravnega posla v register je potrjen, če osrednji upravitelj največ v 24 urah njegove izvršitve ne zavrne in o tem obvesti imetnika računa ter Agencijo.
13. člen
(omejitev odgovornosti Agencije)
(1) Agencija ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane imetniku računa zaradi celotne ali delne nerazpoložljivosti strojne ali programske opreme registra, vdora v programsko opremo, pojava virusov v programski opremi ali zaradi drugih dogodkov, ki zadevajo strojno ali programsko opremo registra in so izven njenega nadzora, razen če je bila škoda povzročena namenoma ali iz malomarnosti.
(2) Agencija ne odgovarja za škodo, do katere je prišlo zaradi dostopa nepooblaščene osebe do uporabniškega imena in gesla imetnika računa.
(3) Agencija ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala imetniku računa zaradi napake, do katere je prišlo pri vpisu pravnega posla v register, ki ga je izvedel imetnik računa.
(4) Agencija ne odpravlja napak, do katerih je prišlo zaradi napačnega vpisa pravnega posla o prodaji emisijskih kuponov.
(5) Agencija ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala imetniku računa zaradi postopka, ki ga v zvezi s pregledovanjem pravnih poslov in postopkov v registru izvaja osrednji upravitelj skladno z določbami prejšnjega člena.
(6) Agencija ne odgovarja za škodo, ki je nastala imetniku računa in tretjim osebam zaradi višje sile, državnega udara, vojne, naravnih nesreč, stavke ali vdora nepooblaščenih oseb v strojno ali programsko opremo registra.
14. člen
(spreminjanje splošnih pogojev poslovanja)
(1) Agencija objavi na svoji spletni strani splošne pogoje poslovanja in vsako njihovo spremembo, o spremembi pa preko elektronske pošte obvesti tudi imetnika računa.
(2) Imetnik osebnega računa lahko ob izpolnitvi pogojev iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika odstopi od pogodbe, če ne soglaša s spremembami splošnih pogojev poslovanja.
(3) Če agencija ne prejme odstopne izjave imetnika osebnega računa v 15 dneh od prejema obvestila o spremembi splošnih pogojev poslovanja iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da je imetnik računa pristal na spremembe splošnih pogojev poslovanja.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-26/2005
Ljubljana, dne 18. avgusta 2005.
EVA 2005-2511-0224
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost