Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3576. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, stran 8537.

Na podlagi 11. člena Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 73/03 – raz., 100/04) sklepajo pogodbene stranke
1. kot predstavnik delodajalcev:
Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo
in
2. kot predstavnik delojemalcev
– Sindikat delavcev energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Franc Dolar
– Konferenca premogovništva, ki jo zastopa predsednik Iztok Cilenšek
in
– Sindikat pridobivanja energetskih surovin, ki ga zastopa Jože Janežič
A N E K S Š T. 2 H K O L E K T I V N I
P O G O D B I
premogovništva Slovenije
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
– so dne 28. 6. 1996 sklenile Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 73/03 – razlaga, 100/04), ki je bila dne 6. 7. 1996 vpisana v register kolektivnih pogodb pod zap. št. 25/1,
– je bila na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 123/04) dejavnost premogovništva prenesena v celoti na Ministrstvo za gospodarstvo,
– je bil sprejet Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 70/04),
– kot pooblaščeni predstavnik delojemalcev sklepa ta aneks Sindikat delavcev energetike Slovenije, Konferenca premogovništva ter Sindikat pridobivanja energetskih surovin in sicer je pooblastilno razmerje razvidno iz priloge tega aneksa, kot pooblaščeni predstavnik delodajalcev pa Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Ministrstvo za gospodarstvo kar je prav tako razvidno iz priloge tega aneksa (sklep Vlade RS, št. 10101-6/2005/3 z dne 25. 8. 2005).
2. člen
Enotni usklajevalni nominalni znesek za dejavnost premogovništva znaša 9.321 SIT.
3. člen
Usklajevalni zneski iz prejšnjega člena se izplačujejo v enaki višini vsem zaposlenim kot poseben dodatek k izplačani plači od 1. avgusta 2005.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10101-6/2005/3
Ljubljana, dne 26. avgusta 2005.
EVA 2005-2111-0104
Predstavniki delodajalcev
po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za gospodarstvo
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
 
Predstavniki delojemalcev
Sindikat delavcev
energetike Slovenije
Franc Dolar l. r.
Predsednik
 
Konferenca premogovništva
Iztok Cilenšek l. r.
Predsednik
 
Sindikat pridobivanja
energetskih surovin
Jože Janežič l. r.
Predsednik
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o re­gistraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministr­stvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 8. 2005, pod zap. št. 25/3 in št. spisa 02047-14/05-2.

AAA Zlata odličnost