Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3575. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, stran 8537.

Na podlagi 116. člena Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/96, 45/96 – popr., 40/97 – ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 48/01 – ZMPUPR-B, 6/02, 69/02 in 29/03 – razlaga, 100/04) sklepajo pogodbene stranke
1. kot predstavnik delodajalcev:
Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo
in
2. kot predstavnik delojemalcev
– Sindikat delavcev energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Franc Dolar
in
– Konferenca elektrogospodarstva Slovenije, ki jo zastopa predsednik Jurij Žvan
A N E K S Š T. 2 H K O L E K T I V N I
P O G O D B I
elektrogospodarstva Slovenije
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
– sta dne 28. 6. 1996 sklenili Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/96, 45/96 – popr., 40/97 – ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 48/01 – ZMPUPR-B, 6/02, 69/02 in 29/03 – razlaga, 100/04),
– je bil sprejet Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 70/04),
– kot pooblaščeni predstavnik delojemalcev sklepa ta aneks Sindikat delavcev energetike Slovenije in Konferenca elektrogospodarstva Slovenije, in sicer je pooblastilno razmerje razvidno iz priloge tega aneksa, kot pooblaščeni predstavnik delodajalcev pa Ministrstvo za gospodarstvo, kar je prav tako razvidno iz priloge tega aneksa (sklep Vlade RS, št. 10101-7/2005 z dne 25. 8. 2005).
2. člen
Enotni usklajevalni nominalni znesek za dejavnost elektrogospodarstva znaša 9.205 SIT.
3. člen
Usklajevalni znesek iz prejšnjega člena se izplačuje v enaki višini vsem zaposlenim kot poseben dodatek k izplačani plači od 1. avgusta 2005.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10101-7/2005/3
Ljubljana, dne 26. avgusta 2005.
EVA 2005-2111-0103
Predstavniki delodajalcev
po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za gospodarstvo
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
 
Predstavniki delojemalcev
Sindikat delavcev
energetike Slovenije
Franc Dolar l. r.
Predsednik
 
Konferenca
elektrogospodarstva Slovenije
Jurij Žvan l. r.
Predsednik
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 8. 2005, pod zap. št. 23/3 in št. spisa 02047-15/2005/2.