Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3519. Odlok  o občinskem lokacijskem načrtu Brežina v Vrtojbi, stran 8353.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 14. člena Statuta Občine Šempeter–Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04) je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 25. seji, dne 14. 7. 2005, sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Brežina
v Vrtojbi
I. PREDMET OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Brežina v Vrtojbi (v nadaljevanju: občinski lokacijski načrt oziroma OLN).
Predmet obravnave je 12,7 ha veliko območje, ki se nahaja jugozahodno od naselja Vrtojba. Pretežni del območja predstavlja degradirana površina – gramozna jama z dnesi v različnih nivojih.
V planskih aktih občine je območje opredeljeno kot urejevalna enota VR-P/1-OS.
Občinski lokacijski načrt ureja gradnjo objektov in ureditve površin pretežno za potrebe proizvodnih dejavnosti.
II. SESTAVINE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in kartografskega dela.
Besedilo občinskega lokacijskega načrta obsega vsebine:
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim načrtom,
2. Ureditveno območje lokacijskega načrta,
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor,
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja nanjo,
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo dobrin,
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
7. Načrt parcelacije,
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta,
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta.
   Kartografski del OLN obsega vsebine:
 
1.  NAČRTI NAMENSKE RABE PROSTORA
1.1  Namenska raba prostora
   – izsek iz kartografskega dela prostorskih
   ureditvenih pogojev občine              M 1: 5000
1.2  Varovanja in omejitve
   – izsek iz kartografskega dela prostorskih
   ureditvenih pogojev občine              M 1: 5000
 
2.  NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA
   Z NAČRTOM PARCELACIJE
2.1  Načrt obstoječega stanja z inventarizacijo      M 1: 1000
2.2  Predlog parcelacije: glej poglavje 7,
   besedila LN                     M 1: 1000
 
3.  NAČRTI UMESTITVE NAČRTOVANE
   UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM
   VPLIVOV IN POVEZAV
   S SOSEDNJIMI OBMOČJI
2.1  Programska ureditvena situacija           M 1: 1000
3.1.1 Programski sklopi in ureditve na meji        M 1: 2000
3.1.2 Minimalna pozidava in postavitve spremljajočih
   objektov ter požarna varnost             M 1: 2000
3.1.3 Faznost cone in možnost združevanja
   gradbenih enot                    M 1: 2000
3.2  Zakoličbena situacija                M 1: 1000
3.2.1 Prikaz programa na DKN pred novo
   parcelacijo                     M 1: 2000
3.3  Skupna situacija komunalnih naprav          M 1: 1000
3.3.1 Potek meteornega odvodnika              M 1: 2000
III. PRILOGE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. Povzetek za javnost:
– tekstualni del s prostorsko predstavitvijo,
– prikaz predvidene ureditve in programskih sklopov v M 1:2000.
2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta občine:
– izsek iz prostorskega plana Občine Šempeter–Vrtojba,
– lokacijski informaciji (meteorni odvodnik).
3. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta.
4. Navedba strokovnih podlag in povzetki njihove vsebine.
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora s pojasnili glede njih upoštevanja.
6. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta.
7. Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.
IV. OBVEZNA VSEBINA PROJEKTOV ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
4. člen
Posebni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati:
1. prikaz ustreznosti predvidene dejavnosti na posamezni gradbeni parceli glede na prostorsko možnost zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest,
2. rešitev skupnih ureditev na parcelni meji s sosednjimi gradbenimi enotami.
V. KONČNI DOLOČBI
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Šempeter-Vrtojba.
6. člen
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-41-6/2005-12
Šempeter pri Gorici, dne 15. julija 2005.
Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti