Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3342. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi, stran 8039.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena, drugega odstavka 51. člena in drugega odstavka 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in za izvajanje 6. člena v povezavi z 2. točko prvega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o naravni mineralni vodi, izvirski vodi
in namizni vodi
1. člen
V Pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa pogoje za izkoriščanje in priznavanje naravne mineralne vode ter pogoje za dajanje predpakirane naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode v promet, seznam sestavin naravnih mineralnih vod, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, dopustne mejne vrednosti teh sestavin in zahteve za označevanje nekaterih sestavin, pogoje za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, za izločanje železovih, manganovih, žveplovih in arzenovih spojin iz naravnih mineralnih vod ali izvirskih vod, in zahteve za označevanje za tako obdelane vode, za izvajanje Direktive Sveta 80/777/EGS z dne 15. julija 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (UL L št. 229 z dne 30. 8. 1980, str. 1; z vsemi spremembami) in Direktive Komisije 2003/40/ES z dne 16. maja 2003 o uvedbi seznama, mejnih koncentracijskih vrednosti in zahtev v zvezi z označevanjem sestavin naravnih mineralnih vod in pogojev za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, za obdelavo naravnih mineralnih vod in izvirskih vod (UL L št. 126 z dne 22. 5. 2003, str. 34).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za naravno mineralno vodo, ki se na izviru uporablja v zdravilne namene v naravnih zdraviliščih in termah in za naravne mineralne vode, ki so namenjene za izvoz v tretje države.«.
2. člen
V 4. členu se v tretjem odstavku besedilo »največ +-15%« nadomesti z besedilom »največ +-20%«.
3. člen
V 7. členu prvega odstavka se točka d) črta.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Naravni mineralni vodi na izviru se ne sme ničesar dodajati, razen uvajati ali ponovno uvajati ogljikov dioksid, v skladu z 11. členom tega pravilnika.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
4. člen
V 14. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na označbi naravne mineralne vode s koncentracijo fluorida, ki presega 1,5 mg/l, se mora navesti »vsebuje več kot 1,5 mg/l fluorida: ni primerna za redno uživanje za dojenčke in otroke, mlajše od 7 let«. Ta navedba se navede v neposredni bližini trgovskega imena ter mora biti jasna in vidna. Dejansko vsebnost fluorida je potrebno navesti kot podatek o kemijski sestavi, ki navaja značilne lastnosti vode, kakor je določeno v prvem odstavku 12. člena tega pravilnika.«.
5. člen
V 19. členu se v četrtem odstavku besedi »dveh let« nadomestita z besedama »petih let«.
6. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije objavi blagovno znamko, ime izvira in kraj izkoriščanja priznane naravne mineralne vode, v primeru, da naravna mineralna voda izvira iz tal tretje države, pa tudi državo proizvajalca.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka mora ministrstvo Komisiji EU posredovati tudi preklic priznane naravne mineralne vode.«
7. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kot izvirska voda se označi voda, ki je v svojem naravnem stanju namenjena za prehrano ljudi in se polni na izviru ter izpolnjuje pogoje iz 24. člena tega pravilnika.«
8. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvirska voda mora glede izkoriščanja in dajanja v promet izpolnjevati:
– pogoje iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika,
– mikrobiološke zahteve iz 5. člena tega pravilnika,
– postopke obdelave iz 7. člena tega pravilnika ter
– poleg navedenih še pogoje iz predpisa, ki ureja pitno vodo.
(2) Izvirska voda, ki je bila obdelana z zrakom, obogatenim z ozonom, mora imeti na označbi navedbo: »voda, obdelana s postopkom oksidacije z zrakom, obogatenim z ozonom«.
(3) Embalaža za polnjenje izvirske vode mora biti takšna kot določa 9. člen tega pravilnika.«.
9. člen
V 33. členu se prvi odstavek črta.
10. člen
V prilogi 1 se točka 4.6. nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»4.6. sestavine, ki so naravno prisotne in njihove najvišje mejne vrednosti, ki v primeru, da so presežene, lahko predstavljajo tveganje za zdravje:
TABELA 1
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|Sestavina | Izražena| Najvišja mejna | Najvišja mejna | Najvišja mejna |
|     |  kot  | vrednost (mg/l) | vrednost (mg/l) | vrednost (mg/l) |
|     |     |         | od 1. januarja | od 1. januarja |
|     |     |         |   2006    |   2008    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|     |     |         |         |         |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|antimon  |  Sb  |   0,010    |   0,0050   |   0,0050   |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|arzen   |  As  |   0,050    |   0,010   |   0,010   |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|kadmij  |  Cd  |   0,0050   |   0,0030   |   0,0030   |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|krom   |  Cr  |   0,050    |   0,050   |   0,050   |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|svinec  |  Pb  |   0,050    |   0,010   |   0,010   |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|živo   |  Hg  |   0,0010   |   0,0010   |   0,0010   |
|srebro  |     |         |         |         |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|nikelj  |  Ni  |   0,050    |   0,050   |   0,020   |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|selen   |  Se  |   0,010    |   0,010   |   0,010   |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|fluoridi |  F(-) |    5,0    |    5,0    |    5,0    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|mangan  |  Mn  |    2,0    |   0,50    |   0,50    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|sulfid  |  H(2)S |    0,05    |   0,05    |   0,05    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|barij   |  Ba  |    1,0    |    1,0    |    1,0    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|nitriti  |  NO2- |         |    0,1    |    0,1    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|nitrati  |  NO3- |         |    50    |    50    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|cianid  |  CN-  |         |   0,07    |   0,07    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|baker   |  Cu  |         |    1,0    |    1,0    |
+----------+---------+------------------+-----------------+-----------------+
Tabela 2 se črta.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-13/2005
Ljubljana, dne 21. junija 2005.
EVA 2005-2311-0158
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost