Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2005 z dne 28. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2005 z dne 28. 7. 2005

Kazalo

3208. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Zarja Petrovče, stran 7670.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je župan Občine Žalec dne 7. julija 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta Zarja Petrovče
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta ZARJA Petrovče (v nadaljevanju: LN),
– predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo LN,
– obveznosti financiranja priprave LN;
 
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN
Ocena stanja:
Na jugozahodnem delu naselja Petrovče se nahajajo objekti in zemljišča nekdanjega lastnika Zarja Petrovče. Zaradi novo nastalih gospodarskih razmer je Zarja prodala večji del objektov novim lastnikom: Aplast d.o.o., Dar trade d.o.o., Matjaž d.o.o. in Paron d.o.o., medtem ko Zarja Pleskarstvo Žalec d.o.o. in Občina Žalec ohranjata lastniške dele zemljišč in objektov.
Vsi lastniki si želijo zagotoviti pogoje za opravljanje novih dejavnosti in v povezavi s tem spremeniti namembnosti obstoječih objektov ali zgraditi nove.
Obstoječa prostorska ureditev je bila izvedena brez predhodne širše preveritve prostorskih danosti in usmeritev za urbanistično arhitektonsko ureditev prostora. Obstoječi objekti so priključeni na zgrajeno prometno, energetsko in komunalno omrežje ter omrežje zvez, ki pa ne zadošča za priključitev novih objektov. Območje je občasno poplavljeno.
 
Razlogi za pripravo LN:
– načrtna ureditev delno zazidanega območja,
– potrebe znanih in potencialnih investitorjev po spremembi namembnosti in rekonstrukciji obstoječih objektov ter gradnji novih objektov,
– rekonstrukcija in dograditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez,
– uskladitev rabe prostora s pogoji in ukrepi varstva pred poplavami;
 
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje LN kot obstoječe stavbno zemljišče (poselitveno območje po ZUreP-1) v okviru ureditvenega območja za proizvodne dejavnosti z oznako 1, za katerega je bila sprejeta programska zasnova in za katerega je potrebno izdelati izvedbeni prostorski akt.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski lokacijski načrt pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
 
III. Predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje
Predmet LN:
Predmet izdelave LN je celotno ureditveno območje nekdanje Zarje Petrovče vključno z delom obcestne zazidave s stanovanjskimi objekti ob lokalni cesti Petrovče-Liboje na južnem delu naselja Petrovče.
 
Programska izhodišča LN:
Na delno pozidanem območju so predvidene prostorske ureditve za razvojne programe sedanjih in potencialnih lastnikov zemljišč in objektov predvsem za poslovno, proizvodno, skladiščno in trgovsko dejavnost, ter v manjši meri za poslovno-stanovanjsko dejavnost. Najpomembnejša programska izhodišča so:
– načrtna ureditev delno zazidanega območja,
– sprememba namembnosti in rekonstrukcija obstoječih objektov,
– načrtovanje novogradenj,
– ustreznejša namenska raba in oblikovanje zunanjih površin,
– napajanje območja preko obstoječega dovoznega priključka na lokalno cesto,
– zagotovitev parkiranja vozil zaposlenih in obiskovalcev v okviru gradbenih parcel posameznih uporabnikov skladno z njihovimi potrebami,
– rekonstrukcija in dograditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez,
– uskladitev rabe prostora (izbor dejavnosti, lega in višinsko lociranje objektov) s pogoji in ukrepi varstva pred poplavami;
Pri pripravi občinskega LN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
 
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje LN zajema območje, ki ga na severnem (v pretežni meri), zahodnem in južnem delu omejujejo najboljša kmetijska zemljišča, na delno severni in vzhodni strani obstoječa stanovanjska zazidava ter na južnem delu vzhodne meje lokalna cesta Petrovče-Liboje. Ureditveno območje meri ca. 5,50ha.
 
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora je dne 7. junija 2005 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave LN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki krajevne skupnosti Petrovče, gospodarstva (APLAST d.o.o. Petrovče, Zarja pleskarstvo Žalec d.o.o.) in Občine Žalec.
 
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN:
– celovito prouči stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo,
– preveri potreba po načrtovanju parkirišča za osebna in manjša tovorna vozila za potrebe naselja Petrovče v okviru ureditvenega območja LN,
– naroči izdelava ocene vplivov na okolje vsaj za proizvodno dejavnost podjetja APLAST d.o.o. Petrovče (elaborat bo sestavni del gradiva predloga LN za javno razgrnitev),
– uskladi potrebe investitorjev LN z vsebino načrtovanih prostorskih ureditev v največji možni meri (Zarja pleskarstvo Žalec d.o.o.),
– dosledno upošteva vpliv poplavnosti območja na načrtovane prostorske ureditve v smislu nabora pogojev, ki bodo omogočili optimalno izrabo območja in hkrati ohranitev kvalitetnih bivalnih pogojev sosednjih objektov,
– prouči možnost načrtovanja dodatne požarne poti, v kolikor bo zahtevo podal nosilec urejanja prostora za področje varstva pred požarom;
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu LN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Celje,
5. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje kmetijstva in za področje gospodarskih dejavnosti),
6. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
9. Telekom Slovenije, PE Celje,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
11. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
12. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
13. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
14. Krajevna skupnost Petrovče,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave LN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Aplast d.o.o., p. Petrovče, Dar trade d.o.o., p. Petrovče, Matjaž montaža, zastopanje in posredovanje d.o.o., p. Petrovče, Občina Žalec, Paron d.o.o. lesna industrija, p. Laško in Zarja pleskarstvo Žalec d.o.o., p. Žalec
– Naročnik vseh strokovnih podlag in LN: isti kot v prejšnji alinei
– Pripravljavec: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP)
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Celje
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov)
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: Aplast d.o.o., p. Petrovče, Dar trade d.o.o., p. Petrovče, Matjaž montaža, zastopanje in posredovanje d.o.o., p. Petrovče, Paron d.o.o. lesna industrija, p. Laško in Zarja pleskarstvo Žalec d.o.o., p. Žalec;
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 354-09-212/2005 z dne 24. 6. 2005 izhaja, da v postopku priprave LN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Zaradi omejitev ustvarjenih danostih prostora (obstoječa razpršena pozidava območja, potek interne napajalne ceste, ki ga ni možno spreminjati, prostorska utesnjenost južnega kraka območja med kmetijskimi površinami in cesto) izdelava več variantnih rešitev ni možna. Izdelovalec LN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave LN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
LN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04);
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in LN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Idejno zasnovo prostorske ureditve Zarja Petrovče (IUP d.o.o., Celje, maj 2005),
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (Meridian, maj 2004) in
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge;
Pred izdelavo predloga LN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora;
 
VII. Roki za pripravo LN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljavec pripravi »Obvestilo o nameri izdelave občinskega lokacijskega načrta Zarja Petrovče« za MOPE konec maja 2005.
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave.
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci in najmanj pet dni po prejetju odločbe v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
 
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec LN po potrebi dopolni gradivo »Idejna zasnova prostorske ureditve Zarja Petrovče« (IUP d.o.o., Celje, maj 2005),
– Po sprejemu in objavi programa priprave v uradnem glasilu in po pridobitvi gradiva iz prve alinee izdelovalec LN zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdelovalec LN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– Investitorji načrtovanih prostorskih ureditev potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
 
Izdelava strokovne rešitve prostorske ureditve:
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec LN izdela strokovno rešitev prostorske ureditve, in sicer v 20 dneh po potrditvi usmeritev.
– Pripravljavec organizira predstavitev strokovne rešitve zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
 
Izdelava strokovnih podlag in predloga LN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog LN v 20 dneh po opravljeni drugi prostorski konferenci in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
 
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu Krajevne skupnosti Petrovče za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– Pripravljavec v sodelovanju s krajevno skupnostjo Petrovče evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 20 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb),
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju LN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
 
Izdelava dopolnjenega predloga LN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec LN pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog LN OŽ OVOUP v 40 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem LN:
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog LN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Žalec sprejme LN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Obveznosti financiranja priprave LN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo LN.
 
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0003/2004 2/3
Žalec, dne 7. julija 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.