Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2005 z dne 28. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2005 z dne 28. 7. 2005

Kazalo

3196. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, stran 7653.

Na podlagi četrtega odstavka Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04, 112/04 in 129/04) in v skladu z določili Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) sklepata pogodbeni stranki Združenje bank Slovenije Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev in Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindikat Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot zastopnika delojemalcev
D O D A T E K Š T. 2 H K O L E K T I V N I
P O G O D B I
dejavnosti bank in hranilnic
v Republiki Sloveniji
1. člen
Znesek uskladitve plač za leto 2005 znaša mesečno 9.768 SIT za redno delo za polni delovni čas in se izplačuje od plače za mesec avgust 2005 dalje. Znesek uskladitve se izplačuje kot poseben dodatek in mora biti prikazan na plačilni listi delavca, skupaj z zneskom uskladitve iz leta 2004.
Dodatek, ki je določen v nominalnem znesku, je sestavni del plače in s tem osnove za nadomestilo plače. Dodatek se obračuna glede na prisotnost na delu in se ne šteje v osnovno plačo, vse dokler se ne vključi v nov plačni sistem.
2. člen
Znesek uskladitve se izplačuje kot dodatek, dokler se ne vključi v sistem plač v Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji.
3. člen
Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. avgusta 2005 dalje.
Ljubljana, dne 1. julija 2005.
Sindikat delavcev bank
in hranilnic Slovenije
Predsednik
Drago Jurenec l. r.
 
Sindikat Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana
Predsednik
Miran Marentič l. r.
 
Združenje bank Slovenije
– GIZ, Ljubljana
Predsednik NS
Aljoša Tomaž l. r.
Ta dodatek h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji dodatka h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 12. 7. 2005 pod zap. št. 35/6 in št. spisa 02047-6/2005/2.