Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3136. Odlok o turistični taksi v Občini Dobrna, stran 7479.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je Občinski svet občine Dobrna na 23. redni seji dne 14. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma se s tem odlokom določajo višina, plačevanje, delitev, poraba, oprostitve plačevanja, način poročanja in nadzor nad plačevanjem turistične takse v Občini Dobrna.
2. člen
Na območju Občine Dobrna se določi turistična taksa v višini 11 točk. Vrednost točke se določa za vsako leto posebej s sklepom vlade.
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastavitvenem obratu.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevaje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 6. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 7. členu tega odloka.
3. člen
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke je določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, Vlada Republike Slovenije pa lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
4. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna občine in se razporejajo skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom občine.
Osebe iz 2. člena tega odloka nakazujejo pobrano takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
5. člen
Sredstva turistične takse se namenijo za financiranje spodbujanja razvoja turizma za namene oblikovanja celovite turistične ponudbe občine:
1. informacijsko turistične dejavnosti, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– spremljanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
3. promocija celovite turistične ponudbe ne ravni turističnega območja,
4. razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
5. razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
6. organizacija in izvajanje prireditev,
7. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
8. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice, predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študentje, udeleženci vzgojno‑izobraževalnih programov ter njihove vodje oziroma mentorji, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in vzgojno‑izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo IYHF.
7. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so dolžne voditi evidenco, predpisano v 28. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma, in predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo o plačani turistični taksi najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni in občinski inšpekcijski organ.
Osebe iz 2. člena tega odloka so dolžne pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov.
9. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, 100.000 SIT podjetnik posameznik ter 60.000 SIT sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
1. do 25. v mesecu za pretekli mesec občini ne oddajo poročila o nočitvah ali ne podajo verodostojnih podatkov. (7. člen);
2. ravnajo v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena.
Z globo 50.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
10. člen
Za vse zadeve, ki niso posebej zajete v tem odloku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o spodbujanju turizma.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Dobrna veljati Odlok o turistični taksi v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 80/98).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0016-1/2005-1
Dobrna, dne 14. julija 2005
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost