Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3180. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o., stran 7607.

Na podlagi 25., 28., 75. in 76. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 1., 578., 580., 408. in 409. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 36/00), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/90), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 47/95 in 57/95) in 121. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na 15. redni seji, 31. 5. 2005, Občinski svet občine Loški Potok na 15. redni seji, 27. 5. 2005, in Občinski svet občine Sodražica na 16. redni seji, 30. 6. 2005, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o. (Uradni list RS, št. 88/01 in 134/04) se v 3. členu razveljavi drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»Sedež javnega podjetja je: Goriča vas 11 a, Ribnica.«
2. člen
Besedilo 4. člena se razveljavi in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Komunala Ribnica opravlja v občinah ustanoviteljicah obvezno gospodarsko
javno službo za:
01.411 urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
14.210 pridobivanje gramoza in peska
28.520 splošna mehanična dela
37.100 reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.200 reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
40.113 druga proizvodnja električne energije
40.300 oskrba s paro in toplo vodo
41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 rušenje objektov in zemeljska dela
45.210 splošna gradbena dela
45.230 gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.240 gradnja vodnih objektov
45.250 druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.310 električne inštalacije
45.330 vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 druge inštalacije pri gradnjah
45.450 druga zaključna gradbena dela
45.500 dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
    z upravljavci strojev
50.200 vzdrževanje in popravila motornih vozil
51.540 trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
    materialom, napravami za ogrevanje
51.900 druga trgovina na debelo
52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.210 dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
60.240 cestni tovorni promet
63.120 skladiščenje
63.210 druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.100 dajanje avtomobilov v najem
71.210 dajanje drugih kopenskih vozil v najem
71.310 dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
71.320 dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
71.340 dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe
72.300 obdelava podatkov
72.400 omrežne podatkovne storitve
74.201 geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
    opazovanje, meritve, kartiranje
74.202 prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano
    tehnično svetovanje
74.204 drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.300 tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400 oglaševanje
74.700 čiščenje objektov in opreme
74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.
90.010 ravnanje z odplakami
90.021 zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
    trdnih odpadkov
90.023 ravnanje z nevarnimi odpadki
90.031 čiščenje okolja
90.032 druge dejavnosti javne higiene
92.622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč
93.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
93.030 pogrebna dejavnost.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo Odloka poskrbi Občina Ribnica.
Št. 01-002-01-1/01
Ribnica, dne 31. maja 2005.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.
Št. 352-01/05-2
Loški Potok, dne 27. maja 2005.
Župan
Občine Loški potok
Janez Novak l. r.
Št. 1-00-201-4/01
Sodražica, dne 30. junija 2005.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.