Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitve 2004), stran 7483.

Na podlagi drugega odstavka 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na svoji 24. seji dne 30. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (dopolnitve 2004)
1. člen
(uvodne določbe)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve skupnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica, ki jih je izdelal LUZ d.d. iz Ljubljane, št. naloge 5506.
Dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so izdelane v skladu:
– s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnitve 2001 (Uradni list RS, št. 93/02) in dopolnitve 2003 (Uradni list RS, št. 78/04).
in na podlagi:
– smernic in pogojev posameznih nosilcev urejanja prostora v skladu s programom priprave, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica;
– Naravovarstvenih smernic za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za občino Ilirska Bistrica, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica aprila 2004;
– Strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine v Občini Ilirska Bistrica, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica marca 2003;
– Strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ilirska Bistrica,št. naloge 5506 ki jih je izdelal LUZ d.d., septembra 2004.
2. člen
(spremembe in dopolnitve skupnih prostorskih ureditvenih pogojev)
tekstualni del
(1) 1. člen se dopolni v drugem odstavku:
– tretja alinea se zaključi namesto z besedilom: »v pripravi »z besedilom »(Uradni list RS, št. 07/99)«
– in za njim doda nova alinea, ki se glasi:
»– s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnitve 2001 (Uradni list RS, št. 93/02), dopolnitve 2003 (Uradni list RS, št. 78/04)«
– četrta alinea se glasi:
»– s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora v skladu s programom priprave, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica«
– peta alinea se glasi:
»– Naravovarstvenih smernic za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za občino Ilirska Bistrica, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica aprila 2004 in Strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine v Občini Ilirska Bistrica, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica marca 2003«
 
(2) 3. člen se dopolni v zadnji alinei prvega odstavka, ki se glasi:
»– pogoje za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine«
 
(3) 5. člen se spremeni v drugem odstavku in se glasi:
»Veljavni prostorski izvedbeni načrti so:
– ZN za območje S-13 v Ilirski Bistrici (Uradne objave št. 21/79, 27/81, 5/87)
– Sprememba ZN za stanovanjski predel Otoka S-12 v Ilirski Bistrici – območje, kjer stojijo bloki (Uradne objave št. 21/86)
– ZN za malo obrtno cono v Ilirski Bistrici (Uradne objave št. 27/85)
– ZN za območje Sviščakov (Uradne objave št. 8/67, Uradne objave št. 4/95)
– ZN za obrtno cono Koseze (Uradne objave št. 23/89)
– UN za kompleks P-3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza (Uradne objave št. 15/93, popravek Uradne objave št. 20/93, spremembe Uradne objave št. 2/04)«
 
(4) 5. člen se spremeni v tretjem odstavku v tabeli:
– za vrstico »013 Hrušica« se vrine vrstica:
»– Hrušica – tovarna Plama              IB1  1P    PUP,«.
– za vrstico »018 Jelšane ….« se vrinejo vrstice:
»– Jelšane – obrtna cona               IB1  62 P   PUP,
– Jelšane – mednarodni mejni prehod         IB1  60 I   DLN,
– Jelšane – nova osnovna šola            IB1  63 C   PUP,
– za vrstico »028 Novokračine« se vrine vrstica:
»– Novokračine – maloobmejni mejni prehod      IB1  63 I   PUP
– za vrstico »047 Starod« se vrinejo vrstice:
»– Starod – mednarodni mejni prehod         IB1  61 I   DLN
– Starod 1 – maloobmejni mejni prehod        IB4  63 I   PUP
– Starod – obrtna cona                IB1  44/a P  PUP
– Starod – bencinski servis             IB1  65 I   PUP«
– za vrstico
064   Ilirska Bistrica              IB5  UZ *  PUP
se vnese ureditvene enote iz urbanistične zasnove 
Ilirske Bistrice:
 »064   Ilirska Bistrica              IB5  C1   ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  C2-1   PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  C2-2   UN/1
064   Ilirska Bistrica              IB5  C3    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  C4    ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  C5    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  C6    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  C7    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  C8    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  C9    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  K1    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  K2    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  IO1   LN/1
064   Ilirska Bistrica              IB5  IO2   LN/1
064   Ilirska Bistrica              IB5  O1-1   PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  O1-2   ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  O2    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  O3    ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  O4    ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  P1-1   ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  P1-2   PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  P1-3   PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  P3    UN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  P5    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  P6    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  SO1   LN
064   Ilirska Bistrica              IB5  SO2   PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S1    ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  S2    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S3    ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  S4    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S5    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S6    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S7    ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  S8    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S9    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S10   PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S11   ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  S12   PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S13   ZN
064   Ilirska Bistrica              IB5  S14-1  PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  S14-2  ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  Š    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z1    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z2    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z3    ZN/2
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z4-1   PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z4-2   UN/1
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z5    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z6    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z7    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z8    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z9    PUP
064   Ilirska Bistrica              IB5  Z10   PUP«
– pred vrstico »064 Ilirska Bistrica« se vrine vrstica:
 »065 – Ilirska Bistrica – Globovnik – zbirno predelovalni center za 
komunalne in gradbene odpadke in sanacija industrijskega odlagališča, 
1. faza (onesnažen del)               IB1  64 I   PUP«
– na koncu se doda vrstica:
 »066 – območje Snežnika  Udnik – rekreacija    IB2  2R    PUP«
 
(5) Zamenja se besedilo opombe ob koncu tabele v 5. členu, ki se glasi:
»strokovne podlage vsebujejo detajlni opis, meje in členitev naselij, ki se novelirajo skladno s spremembami planskih dokumentov«.
 
(6) V 5. členu se za opombo doda naslednje besedilo:
»Območje Urbanistične zasnove naselja Ilirska Bistrica ima določeno notranjo členitev na morfološke enote, ki so v urbanistični zasnovi samostojna ureditvena območja oziroma enote. Posamezne enote znotraj urbanistične zasnove se urejajo s PIN-I ali s PUP, med tem ko za vse ostale enote naselja Ilirska Bistrica velja Odlok o skupnih PUP za Občino Ilirska Bistrica.«
 
(7) Na koncu 5. člena se črta legendo in doda namesto nje novo besedilo, ki se glasi: »Namenska raba zemljišč in podrobna namenska raba je razvidna iz kartografske dokumentacije k planu. Kjer ni določena podrobna namenska raba zazidljivih stavbnih zemljišč, so možne vse dejavnosti, ki niso v nasprotju s predpisi. Podrobna namenska raba zazidljivih stavbnih zemljišč je določena predvsem v urbanistični zasnovi Ilirske Bistrice. V ostalih naseljih podrobna namenska raba stavbnih zemljišč ni določena, zato so možne vse dejavnosti vključno s kmetijstvom. V vaseh in določenih območjih kmetijskega značaja v Ilirski Bistrici je dovoljena gradnja za potrebe kmetijstva.«
 
(8) Zamenja se besedilo »v grafičnem prikazu« v zadnjem odstavku 5. člena in sicer:
»v kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica.«
 
(9) Spremeni se prva alinea 7. člena s podnaslovom A. OBMOČJA UREJANJA, NAMENJENA POSELITVI, ki se glasi:
»A.    Območja urejanja, namenjena poselitvi
– S    stanovanja
– C, Š  centralne dejavnosti
– Z    zelene površine
– O    oskrbne dejavnosti
– IO, I  infrastrukturne in oskrbne dejavnosti
– P    proizvodne dejavnosti
– R    rekreacija
– T    turizem;
– K    območja za kmetijstvo
(10) Spremenita se prvi dve točki druge alinee 7. člena s podnaslovom »B. POVRŠINE, KI PRETEŽNO NISO NAMENJENE POSELITVI« in se glasita:
»1 – območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč
2 – ostala kmetijska zemljišča»;
 
(11) V 8. členu se črta tretji odstavek, ki se ga nadomesti z besedilom:
»Do izgradnje kanalizacijskega omrežja za odvod sanitarnih odpadnih vod mora nepretočne greznice in ostanek iz pretočnih greznic prazniti pooblaščena organizacija in vsebino odvažati v čistilno napravo. Dovoljene pa so tudi male čistilne naprave.«
 
(12) V petem odstavku 8. člena in povsod drugje v besedilu odloka se besedilo »izdelati krajinsko – ekološko presojo« nadomesti z besedilom: »izdelati presojo vplivov na okolje (PVO)«
 
(13) Črta se šesti odstavek 8. člena in se ga nadomesti z besedilom:
»V poselitvenih območjih in v območjih za pozidavo je potrebno v skladu z ZVO (Uradni list RS, št. 41/04) in spremljajočimi podzakonskimi akti izdelati presojo vplivov na okolje.«
 
(14) V 9. členu se drugi odstavek glasi:
Pomožni objekti po tem odloku so enostavni objekti po ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) in so natančno definirani v Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
V območjih, kjer je predvidena enotna urbanistična zasnova, le ta določa pogoje za gradnjo enostavnih objektov.
 
(15) V 10. člen u, v prvem odstavku, ki obravnava obstoječe objekte se doda še tri
alineje:
»– nadomestna gradnja,
– sprememba namembnosti v skladu s plansko določeno rabo,
– novogradnje«
 
(16) V 11. člen u se:
– v tretjem odstavku oznaka »SK« zamenja z oznako »K«;
– v osmem odstavku, v prvi vrstici se doda oznako »IO« in »I« (infrastruktura);
– na koncu člena se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»V območjih za centralne dejavnosti (»C« in »Š«) so dopustne:
– novogradnje, dozidave in nadzidave objektov za centralne dejavnosti
– spremembe namembnosti in nadomestne gradnje objektov za centralne dejavnosti
V območjih za turizem (»T«) so dopustne:
– novogradnje, dozidave in nadzidave objektov za turizem
– spremembe namembnosti in nadomestne gradnje objektov za turizem
V območjih zelenih površin (»Z«) so dopustne:
– zelene površine v prvotni rabi kot ločnice v prostoru,
– parkovno urejene površine,
– posamezni elementi oblikovane narave,
– drevoredi,
– utrjene ploščadi in pešpoti,
– postavitev ulične opreme, spominskih obeležij in informacijske mikro-urbane opreme,
– informacijsko turistični objekti,
– parkirišča«
 
(17) V 14. členu se zamenja besedilo: »v grafičnem prikazu« z besedilom: »v strokovnih podlagah k prostorskim sestavinam dolgoročnega plana občine …».
 
(18) V 15. člen v prvem odstavku se na koncu doda še dve novi alinei, ki se glasita:
»– gradnja in rekonstrukcija infrastrukturnega omrežja in naprav
– nadomestna gradnja, sprememba namembnosti in sprememba rabe«
Na koncu drugega odstavka 15. člena se doda besedilo:
»Kolikor bodo posegi v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorsko izvedbenem načrtu, jih bo pred začetkom izvajanja le-tega potrebno odstraniti na stroške investitorja.«
 
(19) Zamenja se drugi odstavek 16. člena z naslednjim besedilom:
»Velikost gradbene parcele za enodružinsko stanovanjsko hišo praviloma ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v območju in naj bo oblikovana v konceptu starejše parcelacije. Za prosto-stoječe stanovanjske objekte naj bo celotna površina zemljišča praviloma najmanj 1,5 krat večja od bruto etažne površine objekta. V strnjenih jedrih naselja pa je lahko celotna površina zemljišča praviloma najmanj 1,3 krat večja od bruto etažne površine objekta.«
 
(20) Sedanji šesti in sedmi odstavek 16. člena se nadomestita z naslednjim besedilom:
»Merila za določitev velikosti gradbene parcele:
– za stanovanjske objekte je minimalna širina okrog objekta 2 m ter širina dovoza do objekta najmanj 2,5 m,
– za pomožne objekte se določi minimalni obseg gradbene parcele in je 1,2 m ob objektu in dostopu,
– za kmetijske gospodarske objekte je minimalna širina okrog objekta najmanj 2 m, velikost manipulativnega prostora mehanizacije najmanj v radiu 15 m, širina dovoza pa najmanj 3,5 m, kolikor zaradi podreditve obstoječi morfologiji okoliške zazidave ni potrebna posebej prilagojena zasnova,
– za proizvodne objekte se velikost gradbene parcele določi glede na velikost objekta, gostoto in racionalnost pozidave z vključitvijo vseh obstoječih in bodočih proizvodnih komunikacij z minimalno širino 3,5 m,
– za objekte, ki so namenjeni opravljanju obrtnih dejavnosti, se velikost gradbene parcele določi glede na tehnološke zahteve dejavnosti ter ob smiselnem upoštevanju meril za stanovanjske objekte,
– za blokovno gradnjo se določi gradbeno parcelo lahko v sklopu podobnih objektov, in sicer zemljišče obsega: 1,20 m minimalna širina ob objektu, dovozi v širini min 3.00 m in dostopi min 1.20 m ter minimalno prosto površino ali zelenico s povprečjem cca 20% površine stavbišča objekta; parkirišče ima lahko samostojno gradbeno parcelo. V primeru, da so objekti grajeni v gradbeni ulični črti je meja gradbene parcele na ulični strani enaka liniji kapi strehe ali nadstreškov objekta; »
 
(21) Spremeni se v celoti četrti odstavek 20. člena odloka in se glasi:
»Za objekte kulturne dediščine je dopustna nadomestna gradnja, v kolikor se pridobi pozitivno mnenje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine in se poseg izvede pod njihovimi pogoji.«
 
(22) Zamenja se besedilo 25. člena z naslednjim besedilom:
»Novogradnje, nadzidave, prezidave, prizidave in ostali posegi v prostor naj vzdržujejo vzpostavljeno oblikovno identiteto in homogenost območja, zato naj se prilagodijo okolju po:
– reliefnih danostih,
– makro in mikroklimatske razmere,
– ekološkim razmeram,
– strukturnim vzorcem poselitve,
– značilnosti urbanističnih in arhitektonskih tradicij lokalnega graditeljstva,
– smeri kvalitetnih vedut,
– zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
– dostopnost,
– sestavi osnovnih stavbnih mas, gabaritom sosednjih objektov in njihovim merilom,
– naklonu streh,
– razmerjih fasad in njihovih orientacij, še zlasti v kontekstu domačije,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve kvalitetnega odprtega prostora,
– načinu izvedbe prostorskih ločnic in cezur,
– druge danosti, odvisne od posameznega primera;
 
(23) V 26. členu se v 1. točki (Stanovanjski objekti), v drugi alineji tekst v oklepaju glasi:
»(maksimalna višina je K+P(VP)+1+M, klet je lahko tudi delno vkopana, če objekt ne presega maksimalne višine)«
 
(24) V 27. členu se v točki1 zadnji stavek glasi:
»dovoljena je gradnja dvojčkov in vrstnih hiš.
 
(25) V 27. členu se za točko 1 vrineta novi točki 2 in 3 (stari točki se preštevilčita v 4 in 5), ki se glasita:
»2. Stanovanjski bloki in stolpiči
– tloris stolpičev je v razmerju največ 1: 1.5,
– tloris blokov pa je sestavljen iz tlorisov stolpičev,
– dovoljena višina je 2K+P+3N+M ali izjemoma višja, za kar je potrebna strokovna arhitekturno urbanistična presoja in če je tak poseg v skladu z zakoni in predpisi,
– streha je dvokapnica ali sestavljena večkapnica lahko s posameznimi ravnimi deli in nakloni do 30 º.
3. Posamično oblikovani objekti javnega značaja:
– tlorisna zasnova sledi geometriji širšega prostora z upoštevanjem vpetosti lokacije med ostale objekte,
– oblikovanje objekta sledi vizualni prepoznavnosti dejavnosti in poudarkom mestnih orientacijskih točk,
– višina objektov se vpne v mestno strukturo in ne presega višin dominant širšega prostora,
– streha se izvede kot oblikovalski zaključek arhitekturne celote;«
 
(26) V 31. členu, drugem odstavku se zadnji stavek spremeni in glasi:
»Zaradi oblikovanja je možna tudi enokapna ali ravna streha.«
 
(27) V 33. členu se zadnji stavek spremeni in glasi:
»Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko postavljajo tudi izven ureditvenih območij naselij.«
 
(28) V 34. členu se črta zadnji stavek.
 
(29) 35. člen se spremeni in glasi:
»Oblikovanje zatrepov
V starejših jedrih je nujno slediti oblikovanju s tipičnimi fasadnimi elementi.
Zatrepi naj bodo ometani. Zatrepi na novih objektih so oblikovani v značilne trikotniške zaključke.
Dovoljeni so nadstreški: – pri gospodarskih objektih nad vhodnimi vrati (leseni, kovinski ali zidani)
– nadstrešek pri stanovanjski hiši je lahko zidan, kovinski ali lesen.
Balkoni na stanovanjskih stavbah so lahko na krajši ali daljši fasadi, nad vhodom ali vzdolž cele fasade.
Napušči naj bodo široki največ 100 cm, Lahko so leseni z vidnimi špirovci, če to dovoljuje lokalna stavbna tipologija. Če so betonski, naj bodo to tanke površine.
Gradbeni materiali
Zidane stavbe naj bodo praviloma ometane. Priporoča se uporaba gladkih ometov bele ali naravnih zemeljskih barv ali viden kamnit zid. Okna so lahko obrobljena s kamniti obrobami.
Strehe naj bodo krite s kritino rdeče, rjave ali temnosive barve. Dopustne so kritine z majhnimi strešniki.
Dvokapna streha ne sme biti zaključena s čopom.«
 
(30) Besedilo 36. člena se prestavi na začetek 37. člena.
Nov 36. člen se glasi:
»Pri prometnem načrtovanju na območju PUP je potrebno upoštevati: Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 95/02), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00), Tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI FAGG, 1991), Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah (Uradni list RS, št. 34/03).
Za vse posege v 200-metrskem varovalnem pasu železniške proge je potrebno upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov in drugih objektov v varovalnem progovnem pasu (UL SRS št. 2/87) glede odmikov od železniške proge Pivka – Ilirska Bistrica – državna meja.«
 
(31) V zadnji alineji 37. člena se vzdrževalec nadomesti z upravljavec.
 
(32) 38. člen se črta in glasi:
»Gozdne prometnice se gradijo in urejajo s skladu s prostorskimi akti občine in veljavno zakonodajo.«
 
(33) Na začetek 39. člena se doda besedilo:
»Za zagotavljanje mirujočega prometa je potrebno pri novogradnjah, dozidavah in nadzidavah zagotoviti možnost parkiranja.
Za stanovanjske objekte se upošteva Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, 125/03). Če se v stanovanjskem objektu opravlja tudi dejavnost, je potrebno prišteti potrebna parkirna mesta tudi za konkretno dejavnost.
Za izračun potrebnih parkirnih mest za avtoprevoznike se upošteva Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta (Uradni list RS, št. 63/02).
Pri izračunu potrebnih parkirnih mest za ostale dejavnosti mora načrtovalec upoštevati Tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, FAGG, 1991) zmanjšane za polovico.
Pri objektih različnih dejavnosti je potrebno zagotoviti primerno število parkirišč na zemljišču investitorja glede na vrsto dejavnosti, neto površino objekta, število zaposlenih ali obiskovalcev:
– poslovni prostori:             1PM/60 m2 neto površine
– trgovski prostori:             1PM/60 m2 neto prodajne površine
– proizvodni prostori:            1PM/100 m2 neto proizvodne površine 
                       ali 1PM/0,5 delavca v izmeni
– meh. delavnice:              3PM/ popravljalno mesto
– avtomatske avtopralnice:          3PM/ pralno napravo
– samopostrežne avtopralnice:        2PM/ pralno mesto
– skladiščni prostori:            1PM/160-200neto skladiščne 
                       površine
– razstavni prostori:            1PM/40-180 m2 neto razstavne površ.
– prodajni sejmi:              1PM/20-40 m2 neto prodajne površine
– večnamenske dvorane:            1PM/10 sedežev
– knjižnice                 1PM/100 m2 neto uporabne površine
– zdravstveni domovi             1PM/40 m2 neto površine
– cerkve:                  1PM/20-40 sedežev
– šport. dvorane (brez gledalcev):      1PM/100 m2
– šport. dvorane (z gledalci):        1PM/100 m2+1PM/15-30 obiskovalcev
– šport. stadioni (z gledalci):       1PM/500 m2+1PM/15-30 obiskovalcev
– šport. stadioni (brez gledalcev):     1PM/500 m2
– tenis igrišča (z gledalci):        2PM/igrišče+1PM/15-30 obiskovalcev
– tenis igrišča (brez gledalcev):      2PM/igrišče
– kegljišča                 2PM/stezo
– čolnarna                  1PM/5-10 čolnov
– pokrita javna kopališča (brez gledalcev): 1PM/10-20 gard. omar
– gostilne:                 1PM/8-16 sedežev
– hoteli, penzioni:             1PM/8-12 postelj+1PM/8-16 sedežev
– osnovne šole:               1PM/60 učencev
– srednje šole:               1PM/50 učen.+1PM/10-20 učen.>18let
– visoke šole:                1PM/4-8 študente
– vrtci:                   1PM/40 otrok, min 2PM
– pokopališča:                1PM/4000 m2 površine, min 10 PM
Kolikor investitor ne more zagotoviti primernega števila parkirišč na svoji gradbeni parceli, jih mora zagotoviti z možnostjo uporabe bližnjih javnih parkirnih površin.«
 
(34) V 39. členu se črta drugi stavek drugega odstavka.
 
(35) V 40. členu se zamenja zadnja poved z naslednjim besedilom:
»Za objekte mejnih prehodov veljajo oblikovalska določila kot za posamično oblikovane objekte javnega značaja. Za parkirišča, ostale površine in urejanje okolice pa veljajo določila tega odloka ter ustreznih tehničnih predpisov.«
 
(36) Prvi odstavek 44. člena se dopolni in glasi:
»Greznice mora prazniti pooblaščeno podjetje, ki mora vsebino odlagati na čistilno napravo. Po izgradnji kanalizacije in čistilne naprave je obvezna priključitev objektov nanjo.«
V 44. členu se drugi stavek drugega odstavka črta in nadomesti z:
»Odvod meteornih vod iz prometnih površin mora biti usklajen z področno zakonodajo o površinskih vodah.«
V 44. členu se doda nov tretji odstavek:
»Tehnološke odpadne vode se pred odvodom na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo očistijo do mejnih vrednosti, ki jih predpisuje upravljavec komunalne čistilne naprave. Pred izpustom v meteorno kanalizacijo ali v ponikovalnico pa očistiti v skladu z zakonom.
 
(37) Na konec 45. člena (Vodooskrba) se doda nov odstavek:
»Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) in Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04).«
 
(38) Zadnji stavek v 46. členu se dopolni in glasi: »Na objekte kulturne dediščine ni dovoljena postavitev anten in telekomunikacijskih naprav.«
 
(39) V poglavju 8. ENERGETSKA OSKRBA se na koncu 47. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju občine so locirani naslednji obstoječi objekti s predpisano širino elektroenergetskega koridorja:
– DV 400 kV  Divača – Melina      šifra:D-417 širina koridorja: 50 m,
– DV 220 kV  Divača – Pehlin      šifra:D-217 širina koridorja: 50 m,
– DV 110 kV  Pivka – Ilirska Bistrica  šifra:D-1008 širina koridorja: 30 m,
– DV 110 kV  Ilirska Bistrica – Matulji šifra:D-1009 širina koridorja: 30 m,
– RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica.
Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje GJP Prenos električne energije.
Za vse predvidene objekte, ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Za vse obstoječe enosistemske daljnovode je predvidena rekonstrukcija z nadgraditvijo daljnovodov v dvosistemske (2x110 kV, 2x400 kV) in za vse 220 kV daljnovode v Sloveniji je predvidena nadgraditev na napetost 2x400 kV.«
 
(40) Na koncu 51. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju občine Ilirska Bistrica je predviden prenosni plinovod Kalce – Jelšane. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati omejitve v nadzorovanem pasu plinovoda (100 m na vsako stran, skupaj 200 m pas) in pridobiti soglasje upravljavca za vsak poseg vanj. V 2 X 5 m pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca upravljavca.«
 
(41) Za prvim odstavkom 52. člena se doda besedilo: »Ti predpisi so: Odlok o urejanju in varstvu okolja v Občini Ilirska Bistrica (UO PN št. 7/97), Odlok o odstranjevanju in odlaganju odpadkov na območju občine Ilirska Bistrica (UO PN, št. 13/92), Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.84/98, 45/00, 20/01, 12/02), Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02), Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03), Poslovnik o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje komunalnih odpadkov in pogostosti odvoza.«
 
(42) Besedilo 55. člena 10. VARSTVO PRED POŽAROM se črta in glasi:
»Pri načrtovanju posegov v prostor mora načrtovalec upoštevati Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71793, 87/01).«
 
(43) Besedilo 57. člena se črta in nadomesti z:
»Pri vseh posegih v vodotoke je potrebno upoštevati Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).«
 
(44) Besedilo 58. člena se črta.
 
(45) Prvi odstavek 61. člena se spremeni in glasi:
Za ureditve smučišč in ostalih rekreacijskih površin je potrebno upoštevati ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04) in ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št.102/04).
Drugi stavek 61. člena se spremeni in glasi:
»Gradnja in rekonstrukcija športnih in rekreacijskih objektov in ureditev izven območij za rekreacijo je možna tudi v drugih ureditvenih območjih, če ne spreminja pretežne namenske rabe prostora in ne moti okolice.«
 
(46) Podpoglavje 5. MERILA IN POGOJI GLEDE VARSTVA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE in členi 62, 63, 64, 65, ki to poglavje zajemajo se spremenijo in zamenjajo z novim besedilom. Podpoglavje 5 se razdeli na dve podpoglavji in sicer:
 
(47) «5.A. OHRANJANJE NARAVE
62. člen se glasi:
SEZNAM OBVEZNIH REPUBLIŠKIH IZHODIŠČ, ZAVAROVANIH OBMOČIJ IN NARAVNIH VREDNOT
Ekološko pomembna območja:
+-------+----------+--------------------------------+-----------------------+
|Zap.št.|Evidenčna |Ime EPO             |DTK 25         |
|    |št.    |                |            |
+-------+----------+--------------------------------+-----------------------+
|1   |20    |Snežnik in Javorniki – Pivka  |Pivka, Palčje, Snežnik,|
|    |     |                |Jelšane, Ilirska    |
|    |     |                |Bistrica        |
+-------+----------+--------------------------------+-----------------------+
|2   |5004   |Dolina Reke in Reka (Velika   |Senožeče, Pivka,    |
|    |     |voda)              |Ilirska Bistrica,   |
|    |     |                |Jelšane        |
+-------+----------+--------------------------------+-----------------------+
|3   |     |Javorniki, Snežnik – del    |Pivka, Palčje, Snežnik,|
|    |     |osrednjega območja rjavega   |Jelšane, Ilirska    |
|    |     |medveda v Sloveniji       |Bistrica        |
+-------+----------+--------------------------------+-----------------------+
 
Zavarovana območja:
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|Zap.|Evid. |Ime       |Varstveni  |Uradna objava          |
|št. |št.  |        |status    |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|1  |184  |Mašun      |krajinski  |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |park, ORI  |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|2  |293  |Snežnik     |naravni   |Odredba o razglasitvi      |
|  |   |        |rezervat,ORI |Notranjskega Snežnika za naravno |
|  |   |        |       |znamenitost, Uradni list LRS št. |
|  |   |        |       |4/64, Odlok o naravovarstvenem  |
|  |   |        |       |spomeniškem redu v občini Ilirska|
|  |   |        |       |Bistrica, Uradne objave     |
|  |   |        |       |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|3  |379  |Novokrajska jama|naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik,  |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |        |ORI     |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|4  |2221 |Jama Podrošce  |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|5  |2223 |Kozja jama   |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik,  |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |        |ORI     |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|6  |2617 |Gomance – bukve |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|7  |2858 |Čelje – lipa ob |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |cerkvi sv.   |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |Hieronima    |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|8  |2861 |Jama pod Letico |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|9  |2865 |Dolnji Zemon – |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |drevesa ob   |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |graščini Zemon |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|10 |2866 |Dolnji Zemon – |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |lipe ob cerkvi |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |sv.Mihaela   |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|11 |2870 |Harije – lipi in|naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |hrasta ob cerkvi|spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |sv. Štefana   |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|12 |2913 |Stara drevesa ob|naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |cesti Pograd – |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |Račice     |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|13 |2933 |Ilirska Bistrica|naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |– divji kostanji|spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |na Trgu M. Tita |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|14 |3027 |Jabčina     |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|15 |3053 |Ilirska Bistrica|naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |– lipe ob cerkvi|spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |sv. Petra    |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|16 |3058 |Podgraje – bor |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |pri cerkvi sv. |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |Marije Karmelske|       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|17 |3077 |Luknja v gradu |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|18 |3108 |Račice – lipe  |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |pri cerkvi sv. |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |Roka      |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|19 |3225 |Jančarica    |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|20 |3227 |Jelšane – lipe |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |ob pokopališču |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|21 |3231 |Knežak – lipa ob|naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |vaški kapelici |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|22 |3236 |Urški spodmol  |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|23 |3248 |Mala Bukovica – |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |lipovec pri   |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |cerkvi sv. Roka |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|24 |3255 |Ostrožno brdo – |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |javor pred   |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |cerkvijo    |       |                 |
|  |   |sv.Antona    |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|25 |3259 |Podbeže – lipe |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |pred cerkvijo  |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |sv.Magdalene  |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|26 |3261 |Račiška pečina |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|27 |3265 |Ulica pečina  |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |        |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|28 |3268 |Rjavče – lipe  |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |pri cerkvi   |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |Matere Božje  |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|29 |3269 |Smrje – lipa  |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |pred vaško   |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |cerkvijo    |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|30 |3270 |Soze – klen pri |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |hiši št. 6   |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|31 |3288 |Sušak – drevje |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |pri cerkvi sv. |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |Ivana      |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|32 |3293 |Velika Bukovica |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |– hrasta na robu|spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |Muharjevega   |       |                 |
|  |   |sadovnjaka   |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|33 |3295 |Velika Bukovica |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |– lipa pri   |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |cerkvi sv. Kozme|       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|34 |3305 |Zarečica –   |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |hrasti nasproti |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
|  |   |hiše št.29   |       |                 |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
|35 |3719 |Brce – cer pri |naravni   |Odlok o..., Uradne objave    |
|  |   |cerkvi sv. Duha |spomenik   |Primorskih novic, št.6/69    |
+----+------+----------------+-------------+---------------------------------+
 
Seznam predlaganih zavarovanih območij:
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|Zap |Evid. |Ime        |Zvrst      |Varstveni |TTN5      |
|št. |št.  |          |        |status  |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|1  |147  |Kraški regijski  |        |pRP, ORI |        |
|  |   |park        |        |     |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|2  |199  |Snežniški regijski |        |pRP, ORI |        |
|  |   |park        |        |     |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|3  |337  |Velika Padežnica – |geomorf, bot,  |pNS, NVDP,|Čabar 32    |
|  |   |mrazišče      |ekos      |ORI    |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|4  |1017 |Grda jama     |geomorfp    |pNS, NVDP,|Čabar 11    |
|  |   |          |        |ORI    |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|5  |1256 |Vala – mrazišče  |geomorf, bot,  |pNS, NVDP,|Čabar 32, 33  |
|  |   |          |ekos      |ORI    |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|6  |1258 |Prežagana skala pri|geomorf     |pNS, NVLP |Ilirska     |
|  |   |Mikuli       |        |     |Bistrica 19   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|7  |1297 |Trnovo – flišni  |geol      |pNS, NVDP,|Ilirska     |
|  |   |konglomerat    |        |ORI    |Bistrica 14   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|8  |1320 |Obramec      |ekos      |pNR, NVLP |Sodražica 41,  |
|  |   |          |        |     |Čabar 1     |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|9  |1323 |Snežnik – Ždrocle |ekos, geomorf, |pNR, NVLP |Čabar 11,12,  |
|  |   |          |geomorfp    |     |21, 22, 23   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|10 |1325 |Zatrep – Planinc  |ekos      |pNR, NVLP |Ilirska     |
|  |   |          |        |     |Bistrica 30,  |
|  |   |          |        |     |39, 40, Čabar  |
|  |   |          |        |     |31       |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|11 |2236 |Knežak – tektonsko |geol, geomorf  |pNS, NVDP,|Ilirska     |
|  |   |okno        |        |ORI    |Bistrica 4   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|12 |2300 |Podtaborska stena |geomorf, geol, |pNS, NVDP,|Ilirska     |
|  |   |          |geomorfp, hidr, |ORI    |Bistrica 4, 14 |
|  |   |          |zool      |     |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|13 |2617 |Gomance – bukve  |drev, ekos   |NS, pNS, |Čabar 41    |
|  |   |          |        |NVLP   |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|14 |2623 |Markova dolina –  |geol      |pNS, NVLP |Ilirska     |
|  |   |fosili       |        |     |Bistrica 10   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|15 |2626 |Raša – dolina   |geomorfp, bot  |pNS, NVLP |Ilirska     |
|  |   |          |        |     |Bistrica 6   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|16 |2629 |Markova dolina –  |drev      |pNS, NVLP |Ilirska     |
|  |   |jelka       |        |     |Bistrica 10   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|17 |2634 |Pekel       |geomorf, ekos, |pNS, NVLP |Čabar 11    |
|  |   |          |bot       |     |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|18 |2858 |Čelje – lipa ob  |drev      |NS, pNS, |Ilirska     |
|  |   |cerkvi sv.     |        |NVLP   |Bistrica 11   |
|  |   |Hieronima     |        |     |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|19 |2870 |Harije – lipi in  |drev      |NS, pNS, |Ilirska     |
|  |   |hrasta ob cerkvi  |        |NVLP   |Bistrica 33   |
|  |   |sv. Štefana    |        |     |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|20 |2877 |Ločka Dana     |geomorf     |pNS, NVDP,|Kozina 40    |
|  |   |          |        |ORI    |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|21 |2878 |Ponikve v Potokah |geomorfp    |pNS, NVDP,|Ilirska     |
|  |   |          |        |ORI    |Bistrica 31   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|22 |3065 |Grda draga – morene|geomorf, geol  |pNS, NVDP |lirska Bistrica |
|  |   |ledenika      |        |     |20, 30, Čabar  |
|  |   |          |        |     |11, 21     |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|23 |3115 |Račiška Dana    |geomorf, hidr, |pNS, NVDP |Ilirska     |
|  |   |          |geomorfp    |     |Bistrica 42, 43 |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|24 |3227 |Jelšane – lipe ob |drev      |NS, pNS, |Kastav 5    |
|  |   |pokopališču    |        |NVLP   |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|25 |3231 |Knežak – lipa ob  |drev      |NS, pNS, |Ilirska     |
|  |   |vaški kapelici   |        |NVLP   |Bistrica 4   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|26 |3248 |Mala Bukovica –  |drev      |NS, pNS, |Ilirska     |
|  |   |lipovec pri cerkvi |        |NVDP   |Bistrica 34   |
|  |   |sv. Roka      |        |     |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|27 |3260 |Danca       |geomorf,    |pNS, NVDP,|Ilirska     |
|  |   |          |geomorfp, hidr |ORI    |Bistrica 41, 42 |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|28 |3268 |Rjavče – lipe pri |drev      |NS, pNS, |Kozina 20    |
|  |   |cerkvi Matere Božje|        |NVDP   |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|29 |3283 |Poletina jama   |geomorfp    |pNS, NVLP |Kastav 3    |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|30 |3295 |Velika Bukovica – |drev      |NS, pNS, |Ilirska     |
|  |   |lipa pri cerkvi sv.|        |NVLP   |Bistrica 34   |
|  |   |Kozme       |        |     |        |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|31 |3297 |Brdanjska Dana   |geomorf, hidr  |pNS, NVDP,|Ilirska     |
|  |   |          |        |ORI    |Bistrica 43,  |
|  |   |          |        |     |44, Kastav 3, 4 |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
|32 |3719 |Brce – cer pri   |drev      |NS, pNS, |Ilirska     |
|  |   |cerkvi sv. Duha  |        |NVLP   |Bistrica 23   |
+----+------+-------------------+----------------+----------+----------------+
 
Obvezna republiška izhodišča:
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|Zap. |Evid. |Ime        |Zvrst        |Varstveni status  |
|št.  |št.  |         |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|1   |147  |Kraški regijski  |          |pRP, ORI      |
|   |    |park       |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|2   |184  |Mašun       |          |KP, ORI       |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|3   |199  |Snežniški regijski|          |pRP, ORI      |
|   |    |park       |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|4   |293  |Snežnik (del NV) –|geomorf, geomorfp, |NR, NVDP, ORI    |
|   |    |vrh        |geol, bot, zool   |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|5   |337  |Velika Padežnica –|geomorf, bot, ekos |pNS, NVDP, ORI   |
|   |    |mrazišče     |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|6   |379  |Novokrajska jama |geomorfp, hidr   |NS, NVDP, ORI    |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|7   |911  |Mala Padežnica – |bot, geomorf, ekos |NVDP, ORI      |
|   |    |mrazišče     |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|8   |1017  |Grda jama     |geomorfp      |pNS, NVDP, ORI   |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|9   |1256  |Vala – mrazišče  |geomorf, bot, ekos |pNS, NVDP, ORI   |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|10  |1297  |Trnovo – flišni  |geol        |pNS, NVDP, ORI   |
|   |    |konglomerat    |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|11  |2204  |Brezno v Kislem  |geomorfp      |NVDP, ORI      |
|   |    |žlebu       |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|12  |2210  |Cifre       |geomorfp      |NVDP, ORI      |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|13  |2223  |Kozja jama    |geomorfp, geomorf, |NS, NVDP, ORI    |
|   |    |         |hidr, zool     |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|14  |2236  |Knežak – tektonsko|geol, geomorf    |pNS, NVDP, ORI   |
|   |    |okno       |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|15  |2300  |Podtaborska stena |geomorf, geol,   |pNS, NVDP, ORI   |
|   |    |         |geomorfp, hidr, zool|          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|16  |2611  |Grda draga –   |geomorf, bot, ekos |NVDP, ORI      |
|   |    |mrazišče     |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|17  |2624  |Mašun – rudistne |geol        |znotraj ZO (v KP  |
|   |    |trate       |          |Mašun), NVLP, ORI  |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|18  |2877  |Ločka Dana    |geomorf       |pNS, NVDP, ORI   |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|19  |2878  |Ponikve v Potokah |geomorfp      |pNS, NVDP, ORI   |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|20  |3040  |Ponikve v Dancah –|geomorfp      |NVLP, ORI      |
|   |    |jama       |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|21  |3260  |Danca       |geomorf, geomorfp, |pNS, NVDP, ORI   |
|   |    |         |hidr        |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|22  |3262  |Račiške Ponikve – |geomorfp, hidr   |NVDP, ORI      |
|   |    |jama       |          |          |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
|23  |3297  |Brdanjska Dana  |geomorf, hidr    |pNS, NVDP, ORI   |
+------+-------+------------------+--------------------+--------------------+
(48) 63. člen se glasi:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, april 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica.«
Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem aktom, in je ta načrtovan na naravni vrednoti, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti, je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to v naravovarstvenih smernicah določeno. Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Za posege na zavarovanih območjih, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in akt o zavarovanju določa tako, izda soglasje Zavod RS za varstvo narave.«
 
(49) »5.B. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
64. člen se glasi:
»SEZNAM OBJEKTOV IN OBMOČIJ, KI SO VPISANI ALI PRIPRAVLJENI ZA VPIS V ZBIRNI REGISTER NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE RS (RKD)
(KD – kulturna dediščina, KS – kulturni spomenik, SDP – kulturni spomenik državnega pomena, valor – enota je valorizirana za razglasitev za SDP)
Seznam objektov in območij, ki so vpisani v Register nepremične kulturne 
dediščine (RKD):
 
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|EŠD |Ime                   |TTN 5     |Status   |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|116 |Dolnji Zemon – Arheološko najdišče   |Ilirska    |KS-valor za |
|   |Gradišče                |Bistrica 35  |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|191 |Ilirska Bistrica – Spomenik žrtvam na  |Ilirska    |KS     |
|   |hribu Svobode              |Bistrica 24  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|222 |Knežak – Gradišče na Čepni       |Ilirska    |KD-valor za |
|   |                    |Bistrica 4   |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|223 |Knežak – Gradišče Obroba        |Ilirska    |KD-valor za |
|   |                    |Bistrica 5   |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|503 |Ostrožno Brdo – Znamenje        |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 1   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|534 |Podgrad – Domačija Podgrad 66      |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 41  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|573 |Prem – Vas               |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 12  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|574 |Prem – Grad               |Ilirska    |KS-valor za |
|   |                    |Bistrica 12  |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|575 |Prem – Rojstna hiša Dragotina Ketteja  |Ilirska    |KS-valor za |
|   |                    |Bistrica 12  |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|769 |Tominje – Znamenje           |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 22  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|780 |Ilirska Bistrica – Arheološko najdišče |Ilirska    |KD-valor za |
|   |Trnovo                 |Bistrica 25  |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3668 |Harije – Cerkev sv. Štefana       |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 33  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3669 |Tominje – Cerkev sv. Urbana       |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 22  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3683 |Hrušica – Cerkev sv. Krizogona     |Kozina 40   |KS     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3686 |Podbeže – Cerkev sv. Marije Magdalene  |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 31  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3687 |Male Loče – Cerkev sv. Mihaela     |Kozina 40   |KD     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3688 |Hrušica – Cerkev sv. Vida        |Kozina 40   |KS     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3696 |Ilirska Bistrica – Cerkev sv. Petra   |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 24  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3697 |Podstenje – Cerkev sv. Antona      |Ilirska    |KS     |
|   |Padovanskega              |Bistrica 14  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3698 |Brce – Cerkev sv. Duha         |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 23  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3699 |Zarečje – Cerkev sv. Fabijana in    |Ilirska    |KD     |
|   |Boštjana                |Bistrica 23  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3701 |Gornji Zemon – Cerkev sv. Jerneja    |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 36  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3702 |Jasen – Cerkev sv. Joahima       |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 25  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3703 |Ilirska Bistrica – Cerkev sv. Jurija  |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 25  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3704 |Velika Bukovica – Cerkev sv. Kozme in  |Ilirska    |KD     |
|   |Damijana                |Bistrica 34  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3705 |Koseze – Cerkev sv. Marije Magdalene  |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 34  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3706 |Jablanica – Cerkev Marije Snežne    |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 36  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3708 |Dolnji Zemon – Cerkev sv. Mihaela    |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 35  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3709 |Vrbovo – Cerkev sv. Križa        |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 36  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3710 |Mala Bukovica – Cerkev sv. Roka     |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 34  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3712 |Topolc – Cerkev sv. Štefana       |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 13  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3724 |Jelšane – Cerkev Marijinega vnebovzetja |Kastav 5    |KD     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3726 |Sušak – Cerkev sv. Janeza Krstnika   |Kastav 7    |KD     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3727 |Novokračine – Cerkev sv. Jožefa     |Kastav 7    |KD     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3749 |Knežak – Cerkev Marijinega vnebovzetja |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 5   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3750 |Bač – Cerkev sv. Ane          |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 5   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3751 |Koritnice – Cerkev sv. Antona      |Ilirska    |KD     |
|   |Puščavnika               |Bistrica 6   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3752 |Knežak – Cerkev sv. Barbare       |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 5   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3753 |Koritnice – Cerkev sv. Hieronima    |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 6   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3754 |Bač – Cerkev sv. Janeza Krstnika    |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 5   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3755 |Šembije – Cerkev sv. Vida        |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 14  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3896 |Podgrad – Cerkev sv. Cirila in Metoda  |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 41  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3897 |Podgrad – Cerkev sv. Jakoba       |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 41  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3898 |Starod – Cerkev sv. Jožefa       |Kastav 3    |KD     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3899 |Sabonje – Cerkev sv. Martina      |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 32  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3901 |Račice – Cerkev sv. Roka        |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 42  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3902 |Podgraje – Cerkev Karmelske Matere   |Ilirska    |KD     |
|   |božje                  |Bistrica 48  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3906 |Kuteževo – Cerkev sv. Jožefa      |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 37  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3951 |Pregarje – Cerkev sv. Lovrenca     |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 21  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3952 |Zajelšje – Cerkev sv. Barbare      |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 21  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3953 |Prelože – Cerkev sv. Egidija      |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 11  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3955 |Rjavče – Cerkev sv. Mavra        |Kozina 20   |KD     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3957 |Gabrk – Cerkev sv. Trojice       |Kozina 20   |KS     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3959 |Prem – Cerkev sv. Helene        |Ilirska    |KS-valor za |
|   |                    |Bistrica 12  |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3960 |Janeževo Brdo – Cerkev sv. Frančiška  |Ilirska    |KD     |
|   |Asiškega                |Bistrica 1   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3961 |Čelje – Cerkev sv.Hieronima       |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 11  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3962 |Smrje – Cerkev sv. Janeza Krstnika   |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 12  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|3963 |Kilovče – Cerkev sv. Marije Magdalene  |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 2   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|4032 |Ostrožno Brdo – Cerkev sv. Antona    |Kozina 10   |KD     |
|   |Padovanskega              |        |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|7578 |Zabiče – Novi grad           |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 48  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|7579 |Bač – Graščina Kalec          |Pivka 45    |KD     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|7580 |Jablanica – Stari grad         |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 36  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|7581 |Jablanica – Lazarinijeva graščina    |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 36  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8459 |Ilirska Bistrica – Mestno jedro     |Ilirska    |KS-valor za |
|   |                    |Bistrica 25  |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8460 |Ilirska Bistrica – Mlini in žage v   |Ilirska    |KS     |
|   |historičnem jedru            |Bistrica 25  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8461 |Ilirska Bistrica – Arheološko območje  |Ilirska    |KS     |
|   |Gradina                 |Bistrica 25  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8462 |Jelšane – Arheološko območje Sv.    |Kastav 6    |KS-valor za |
|   |Katarina                |        |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8463 |Podgrad – Arheološko območje Stari grad |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 41  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8464 |Račice – Arheološko območje Gradec z  |Ilirska    |KS     |
|   |Grubljem                |Bistrica 41  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8465 |Starod – Arheološko območje Gradina   |Kastav 3    |KS     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8466 |Zabiče – Grad Gotnik          |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 48  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8467 |Mala Bukovica – Kapelica        |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 34  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8468 |Pregarje – Kapelica na Kračah      |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 21  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8469 |Topolc – Kapelica Marije Pomagaj    |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 14  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8470 |Dolnja Bitnja – Kamniti most čez Reko  |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 12  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8471 |Dolnja Bitnja – Domačija Dolnja Bitnja |Ilirska    |KS     |
|   |1                    |Bistrica 12  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8472 |Ilirska Bistrica – Spomenik tretji   |Ilirska    |KS     |
|   |Prekomorski brigadi           |Bistrica 24  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|8473 |Knežak – Spomenik trem pomembnim    |Ilirska    |KS     |
|   |domačinom                |Bistrica 5   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9133 |Knežak – Domačija Knežak 103      |Ilirska    |KSDP    |
|   |                    |Bistrica 5   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9143 |Smrje – Novakov mlin          |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 13  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9183 |Ilirska Bistrica – Hiša Levstikova 38  |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 25  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9268 |Knežak – Arheološko območje Gradišče in |Ilirska    |KS-valor za |
|   |Vrh                   |Bistrica 4   |SDP     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9322 |Zarečje – Domačija Zarečje 22      |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 23  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9448 |Šembije – Arheološko najdišče Pod    |Ilirska    |KD     |
|   |Črmukljo                |Bistrica 14  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9600 |Knežak – Grobnica Miroslava Vilharja  |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 5   |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9661 |Topolc – Mlin in žaga ob Reki      |Ilirska    |KD     |
|   |                    |Bistrica 13  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9662 |Sušak – Mlin na potoku Sušak      |Kastav 8    |KD     |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|9765 |Gornja Bitnja – Turn Radlšek      |Ilirska    |KS     |
|   |                    |Bistrica 13  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
|10876|Podgraje – Arheološko najdišče sv.   |Ilirska    |KD     |
|   |Marija                 |Bistrica 48  |      |
+-----+----------------------------------------+---------------+------------+
 
Seznam objektov in območij, ki so predlagana za vpis v Register nepremične
kulturne dediščine (RKD):
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|Št.    |Ime                  |TTN 5      |Status|
|predloga  |                    |        |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|300001   |Prem – Arheološko območje Gradišca   |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 12   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|300002   |Prem – Arheološko območje sv. Katarina |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 12   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|300003   |Račice – Arheološko območje pri sv.  |Ilirska     |KD  |
|      |Štefanu                |Bistrica 42   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|300004   |Starod – Arheološko območje sv. Pavel |Kastav 3    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|300005   |Šembije – Gradišče Gradišče      |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 14   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|300006   |Podtabor – Podtaborski grad      |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 14   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|300007   |Tominje – Arheološko območje Gradec  |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 22   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302122   |Bač – Spomenik NOB           |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 5   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302123   |Čelje – Spomenik NOB          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 11   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302124   |Dolnji Zemon – Spomenik NOB      |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 35   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302125   |Ilirska Bistrica – Spomenik NOB    |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 24   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302126   |Ilirska Bistrica – Spomenik pomembnim |Ilirska     |KD  |
|      |krajanom                |Bistrica 24   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302127   |Ilirska Bistrica – Spomenik D. Ketteju |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 24   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302128   |Ilirska Bistrica – Spomenik Nadi Žagar |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 24   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302129   |Jelšane – Spomenik NOB         |Kastav 5    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302130   |Kilovče – Spomenik NOB         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 3   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302131   |Knežak – Spomenik in grobnica NOB   |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 4   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302132   |Knežak – Spomenik NOB         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 4   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302133   |Koritnice – Spomenik NOB        |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 6   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302134   |Kuteževo – Šola            |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 37   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302135   |Mašun – Spomenik NOB          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 9   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302136   |Novokračine – Spomenik NOB       |Kastav 7    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302137   |Ostrožno Brdo – Spomenik NOB      |Kozina 10    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302138   |Podgrad – Spomenik NOB         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 41   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302139   |Podgraje – Grobnica NOB        |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 48   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302140   |Pregarje – Spomenik R. Mahniču     |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 21   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302141   |Pregarje – Spomenik NOB        |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 21   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302142   |Rjavče – Spomenik NOB         |Kozina 20    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302143   |Sviščaki – Spomenik NOB        |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 30   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302144   |Soze – Spomenik NOB          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 33   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302145   |Sušak – Spomenik NOB          |Kastav 7    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302146   |Šembije – Grobnica NOB         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 14   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302147   |Tominje – Spomenik NOB         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 22   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302148   |Topolc – Spomenik NOB         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 14   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302149   |Vrbica – Spomenik NOB         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 36   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302150   |Zabiče – Grobnica NOB         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 48   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302174   |Pregarje – Ambient domačij Pregarje 109|Ilirska     |KD  |
|      |in 110                 |Bistrica 22   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302175   |Čelje – Domačja Čelje 40        |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 22   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302176   |Smrje – Stara hiša na domačiji Smrje 1 |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 13   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302177   |Jablanica – Stara hiša na domačiji   |Ilirska     |KD  |
|      |Jablanica 23              |Bistrica 36   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302178   |Brce – Domačija Brce 11        |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 23   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302179   |Bač– Vas                |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 5   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302180   |Brce – Vas               |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 23   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302181   |Čelje – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 11   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302182   |Dobro Polje – Vas           |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 23   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302183   |Dolenje pri Jelšanah – Vas       |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 45   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302184   |Dolnji Zemon – Vas           |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 35   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302185   |Fabci – Vas              |Kastav 8    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302186   |Gabrk – Vas              |Kozina 20    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302187   |Gornji Zemon – Vas           |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 36   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302188   |Harije – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 33   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302189   |Hrušica – Vas             |Kozina 40    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302190   |Huje – Vas               |Kozina 30    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302191   |Jablanica – Vas            |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 36   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302192   |Janeževo Brdo – Vas          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 1   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302193   |Jasen – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 25   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302194   |Jelšane – Vas             |Kastav 5    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302198   |Kilovče – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 2   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302199   |Knežak – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 5   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302200   |Koritnice – Vas            |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 6   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302201   |Koseze – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 34   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302202   |Kuteževo – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 37   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302203   |Mala Bukovica – Vas          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 34   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302204   |Male Loče – Vas            |Kozina 40    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302205   |Mereče – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 13   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302206   |Nova vas pri Jelšanah – Vas      |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 46   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302207   |Novokračine – Vas           |Kastav 7    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302208   |Ostrožno Brdo – Vas          |Kozina 10    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302209   |Pavlica – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 43   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302210   |Podbeže – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 31   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302211   |Podgrad – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 41   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302212   |Podgraje – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 48   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302213   |Podstenje – Vas            |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 14   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302214   |Podstenjšek – Vas           |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 14   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302215   |Pregarje – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 21   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302216   |Prelože – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 11   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302217   |Prem – Zaselek Potok          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 12   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302218   |Prem – Zaselek Preska         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 12   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302219   |Račice – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 42   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302220   |Rjavče – Vas              |Kozina 20    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302221   |Ratečevo Brdo – Vas          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 3   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302222   |Sabonje – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 32   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302223   |Smrje – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 12   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302224   |Soze – Vas               |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 33   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302225   |Starod – Vas              |Kastav 3    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302226   |Studena Gora – Vas           |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 43   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302227   |Sušak – Vas              |Kastav 7    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302228   |Šembije – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 14   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302229   |Tominje – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 22   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302230   |Topolc – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 13   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302231   |Trpčane – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 47   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302232   |Velika Bukovica – Vas         |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 34   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302233   |Veliko Brdo – Vas           |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 44   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302234   |Vrbica – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 36   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302235   |Vrbovo – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 36   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302236   |Zabiče – Vas              |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 48   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302237   |Zajelšje – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 21   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302238   |Zarečica – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 24   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302239   |Zarečje – Vas             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 23   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302240   |Dolnja Bitnja – Vas          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 12   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302241   |Dolnja Bitnja – Domačija Dolnja Bitnja |Ilirska     |KD  |
|      |18                   |Bistrica 12   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302242   |Ilirska Bistrica – Mesto        |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 24   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302260   |Ilirska Bistrica – Trnovo       |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 24   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302263   |Hrušica – Arheološko najdišče sv. Anton|Kozina 40    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302264   |Hrušica – Arheološko najdišče sv.   |Kozina 40    |KD  |
|      |Krizogon                |        |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302265   |Hrušica – Arheološko najdišče Za pilom |Kozina 40    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302266   |Račice – Arheološko območje Račiška  |Ilirska     |KD  |
|      |pečina                 |Bistrica 41   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|302267   |Jablanica – Arheološko najdišče Stari |Ilirska     |KD  |
|      |grad                  |Bistrica 36   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399080   |Bač – Arheološko najdišče grad Kalc  |Pivka 44    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399082   |Bač – Gradišče             |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 5   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399083   |Ilirska Bistrica – Arheološko najdišče |Ilirska     |KD  |
|      |Strašica                |Bistrica 25   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399084   |Gornji Zemon – Arheološko najdišče   |Ilirska     |KD  |
|      |Mežnarija               |Bistrica 35   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399085   |Ilirska Bistrica – Arheološko najdišče |Ilirska     |KD  |
|      |sv. Ahac                |Bistrica 26   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399087   |Jelšane – Gradišče Šušnjak in Gradišče |Kastav 6    |KD  |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399090   |Koritnice – Arheološko območje Strašca |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 7   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399091   |Koritnice – Gradišče Veliki Devin   |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 17   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399092   |Kuteževo – Gradišče          |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 37   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399093   |Kuteževo – Arheološko najdišče sv.   |Ilirska     |KD  |
|      |Katarina                |Bistrica 48   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399094   |Ostrožno Brdo – Arheološko najdišče  |Ilirska     |KD  |
|      |Sveti Kancijan             |Bistrica 1   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399095   |Podgraje – Antično grobišče Pri stari |Ilirska     |KD  |
|      |šoli                  |Bistrica 48   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
|399096   |Prelože – Arheološko območje Na Sevcih |Ilirska     |KD  |
|      |                    |Bistrica 1   |   |
+-----------+---------------------------------------+----------------+------+
 
Območja pomembnejše kulturne dediščine (OPKD) – obvezno republiško izhodišče:
+-------+------+--------------+
|OPKD_ID|OZNAKA|IME      |
+-------+------+--------------+
|55   |18a  |Kras     |
+-------+------+--------------+
|58   |33  |Prem – Suhorje|
+-------+------+--------------+
 
Območja kompleksnega varstva KD v odprtem prostoru (OKVKD):
+------+--------------+
|OZNAKA|IME      |
+------+--------------+
|35  |Prem – Suhorje|
+------+--------------+
(50) 65. člen se glasi:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo kulturne dediščine v strokovnem gradivu »Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve srednjeročnega in dolgoročnega plana za občino Ilirska Bistrica (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, april 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica.«
 
(50) 69. člen, ki obsega podpoglavje 3. Varstvo voda in obvodnih površin se nadomesti z novim besedilom:
»Pri upravljanju z vodami je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– v meteorni odvodni sistem in v naravno okolje se lahko spušča samo čista meteorna voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na mestih izpusta mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo kvaliteto,
– vse morebitne posege v struge meteornih odvodnikov je potrebno projektno obdelati;
– iz projektne dokumentacije mora biti razvidna poplavna varnost ureditvenih območij;
– predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za preprečitev erozijskega delovanja meteorne vode na območju predvidenih posegov;
– površine mirujočega prometa je potrebno opremiti z lovilci olj in maščob;
– skladiščenje nevarnih in škodljivih snovi na območju obravnavanih posegov je potrebno posebej obdelati v skladu z veljavnimi predpisi in predvideti način ukrepanja v primeru ekološke nesreče;
– pri načrtovanju posegov na vodno in priobalno zemljišče je potrebno upoštevati določila Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02)
– na obravnavanem območju je potrebno registrirati obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati njihove karakteristike.«
 
(51) Za 74. členom se doda novo poglavje:
»VIII. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA POSAMEZNA UREDITVENA OBMOČJA
(Jelšane – obrtna cona – IB1-62P-PUP, Z9-PUP-UZ, Z10-PUP-UZ, S2-PUP-UZ, SO2-PUP-UZ, S8-PUP-UZ, S10-PUP-UZ, C6-PUP-UZ, C8-PUP-UZ, P1-2-PUP-UZ, P6-PUP-UZ, Starod – obrtna cona – IB1-44/aS-PUP)
75. člen se glasi:
Skupne določbe za posebna merila in pogoje
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki so prikazani na regulacijski karti v strokovnih podlagah PUP in so sestavni del odloka.
Pomen regulacijskih elementov je:
– regulacijska linija (RL) omejuje površine v javni rabi, ki so dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, od površin v nejavni rabi,
– gradbena meja (GM) je linija, ki jo novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost,
– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije. Objekt lahko presega gradbeno mejo ali gradbeno linijo le s funkcionalnimi elementi, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene mase. To so nadstreški, nastopne stopnice, vetrolovi in podobno,
– funkcionalna enota (F) je površina ene ali več parcel, za katere veljajo enaka določila za posege v prostor,
– cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu, in ne predstavlja vedno površine v javni rabi,
– železniški odsek (Ž) je površina namenjena železniškemu tirnemu prometu,
– višina (V) je max. višina objekta ali dela objekta.
Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med posameznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike predvidenega objekta:
– minimalno toliko od objekta na sosednji parceli, kot določajo svetlobno-tehnične zahteve,
– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna njegova normalna uporaba,
– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo požarnovarnostni predpisi.«
 
(52) 76. člen se glasi:
»1. Posebna merila in pogoji za obrtno cono JELŠANE – IB1-62P-PUP
Raba:
Območje je namenjeno proizvodnji.
Možni posegi: Dovoljena je gradnja objektov proizvodnih, obrtnih, servisnih, trgovskih in poslovno-storitvenih dejavnosti, objektov malega gospodarstva, gostinstva z nočitvenimi kapacitetami in objekte infrastrukture (parkirišča), gradnja bencinskega servisa, sprememba namembnosti v skladu s plansko določeno rabo
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zunanje ureditve in tistih fasad, ki posegajo v obcestni prostor,
– fasade predvidenih objektov naj bodo enotno ploskovno oblikovane z ravnimi horizontalnimi in vertikalnimi zaključki brez izrazitih nadrobnosti,
– ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne (žične). Masivne (polne) naj bodo le tedaj, če je to posebej utemeljeno,
– vertikalni gabariti: Vmax = 12 m, za proizvodnjo K + P + 1, zaradi tehnoloških zahtev so objekti lahko tudi višji, za ostale dejavnosti je dopusten vertikalen gabarit K+P+2
– izraba: razmerje med pozidano in nepozidano površino je lahko največ 50%: 50% v korist pozidane površine. Če se znotraj gradbene parcele lahko zagotovi potrebne manipulativne in parkirne površine, je izraba lahko največ 70%:30% v korist pozidane površine.
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),
– sanitarno tehnične zahteve,
– pozidanost gradbene parcele naj ne presega 50% njene celotne površine.
Pogoji in merila prometnega urejanja
Prečni profil novih odsekov javnih prometnic:
– praviloma cestišče za dvosmerni promet,
– praviloma enostranski hodnik za pešce,
V območju javnih in internih prometnic niso dovoljeni gradbeni posegi, vezani na dejavnosti v posamezni funkcionalni enoti.
Javni peš promet praviloma je omogočen po peščevih hodnikih ob vseh javnih in internih prometnicah.
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okviru funkcionalne enote oziroma parcele uporabnika.
Vse manipulativne površine, predvsem pa transportne poti, morajo biti načrtovane in urejene v skladu s predpisi.
Pogoji in merila komunalnega urejanja:
– v območju veljajo splošne določbe za komunalno urejanje;
Omejitve in varstveni pasovi v območju je potrebno upoštevati varovalne pasove objektov gospodarske javne infrastrukture:
– predviden potek prenosnega plinovoda in 200 m varovalni pas predvidenega plinovoda,
– koridorje obstoječih visokonapetostnih daljnovodov.«
 
(53) 77. člen se glasi:
»2. Posebna merila in pogoji za območje urejanja Z9-PUP-UZ (Kozlek)
Raba:
V območju urejanja Z9 znotraj UZ Ilirske Bistrice so predvidene zelene površine. V naravi gre za opuščen kamnolom v samosanaciji.
Možni posegi:
Za sanacijo območja kamnoloma je potrebno izdelati sanacijski načrt, ki mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture. Možna je gradnja objektov za potrebe kmetijstva in rekreacije.
 
(54) 78. člen se glasi:
»3. Posebna merila in pogoji za območje urejanja Z10-PUP-UZ (kamnolom)
Raba:
V območju urejanja Z10 znotraj UZ Ilirske Bistrice so predvidene zelene površine. V naravi gre za opuščen kamnolom, v katerem še vedno poteka separacija drugje izkopanega materiala, zato so še vedno dovoljeni vsi posegi za njeno tehnološko sanacijo in vzdrževalna dela.
Možni posegi:
Za sanacijo območja kamnoloma je potrebno izdelati sanacijski načrt, ki mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture.
Kulturnovarstveni pogoji:
Območje urejanja posega v enoto kulturne dediščine Trnovo pri Ilirski Bistrici – Arheološko gradišče (EŠD 780). Na parc. št. 732/43, 732/68 k.o. Ilirska Bistrica so možni posegi šele po opravljenih predhodnih arheoloških izkopavanjih (sondiranjih na stroške investitorja posega). Staro pot, ki je potekala pod prazgodovinskim in rimskim naseljem in ki je danes še vedno ohranjena na Z robu zgoraj omenjenih parcel, je potrebno ohraniti.
Varstvo vodnih virov:
Obravnavno območje leži znotraj drugega območja varstva vodnih virov, zato je to območje omejene rabe. Za posege v območje varstva vodnih virov je potrebno pridobiti strokovno mnenje o vplivih posega na vodni vir.«
 
(55) 79. člen se glasi:
»4. Posebna merila in pogoji za območje urejanja S2-PUP-UZ (Sibirija)
Raba:
Območje urejanja S2 znotraj UZ Ilirske Bistrice obsega historično jedro mesta z žagami in mlini ob kraških izvirih in zgornjem toku Bistrice. Območje je v celoti pozidano. Celotno območje urejanja je kulturni spomenik.
Možni posegi:
Območje je prvenstveno namenjeno stanovanjem. Za oskrbo območja pa je možna tudi sprememba namembnosti v storitveno, trgovsko in gostinsko dejavnost.
Območje je v celoti pozidano. Možne so predvsem obnove, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije obstoječih objektov in urejanje komunalne infrastrukture območja. Dovoljena je tudi postavitev urbane opreme in ureditev parterjev (tlaki, stopnišča, peš površine, zelenje) javnih površin. Samo pod določenimi pogoji so dovoljene tudi nadzidave, prizidave in izjemoma nadomestne gradnje.
Merila in pogoji za gradnjo enostavnih objektov bodo podana v enotni urbanistično arhitekturni zasnovi, ki jo zagotovi občina.
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– za obnovo javnih urbanih površin in obnovo objektov je potrebno izdelati enotno urbanistično arhitekturno zasnovo ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev,
– max.višinski gabariti ne smejo presegati obstoječih gabaritov. Ohranjati se morajo obstoječe prostorske dominante (zvonik).
Pogoji ohranjanja kulturne dediščine:
Območje urejanja v celoti obsega naselbinski spomenik Mestno jedro Ilirske Bistrice (EŠD 8459), Mlini in žage v historičnem jedru (EŠD 8460), Arheološko območje Gradina (EŠD 8461) in Cerkev sv. Jurija (EŠD 3703).
Za vse posege v tem območju, tudi za tiste, za katere po ZGO ni potrebno gradbeno dovoljenje, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in pogoje pri pristojnem zavodu za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji ohranjanja narave:
Območje urejanja leži ob kraških izvirih Bistrice v Ilirski Bistrici, ki so v evidenci naravne dediščine pod EŠD 3070 z imenom Obrh Bistrice kot naravna vrednota lokalnega pomena. Posegi v območju naravnih vrednot, ki se nahajajo na območju urejanja, se izvajajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave (Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame, Uradni list RS, št. 57/96, ZON-UPB2, št. 96/04).«
 
(56) 80. člen se glasi:
»5. Posebna merila in pogoji za območje urejanja SO2-PUP-UZ (Topol)
Raba:
Območje urejanja SO2 znotraj UZ Ilirske Bistrice obsega del historičnega jedra (nekdanji Topol) mesta z žagami in mlini ob kraških izvirih in zgornjem toku Bistrice. Območje je v celoti pozidano in obsega nekdanjo tovarno Topol. Celotno območje urejanja je kulturni spomenik.
Možni posegi:
Območje je namenjeno oskrbno stanovanjski dejavnosti. Možna tudi sprememba namembnosti v storitveno, trgovsko in gostinsko dejavnost.
Območje je v celoti pozidano. Možne so predvsem obnove, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije obstoječih objektov in urejanje komunalne infrastrukture območja. Dovoljena je tudi postavitev urbane opreme in ureditev parterjev (tlaki, stopnišča, peš površine, zelenje) javnih površin. Samo pod določenimi pogoji so dovoljene tudi nadzidave, prizidave in izjemoma nadomestne gradnje.
Merila in pogoji za gradnjo enostavnih objektov bodo podana v enotni urbanistično arhitekturni zasnovi, ki jo zagotovi občina.
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– za obnovo javnih urbanih površin in obnovo objektov je potrebno izdelati enotno urbanistično arhitekturno zasnovo ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev,
– max.višinski gabariti ne smejo presegati obstoječih gabaritov. Ohranjati se morajo obstoječe prostorske dominante (zvonik).
Pogoji ohranjanja kulturne dediščine:
Območje urejanja v celoti obsega naselbinski spomenik Mestno jedro Ilirske Bistrice (EŠD 8459), Mlini in žage v historičnem jedru (EŠD 8460),
Za vse posege v tem območju, tudi za tiste, za katere po ZGO ni potrebno gradbeno dovoljenje, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in pogoje pri pristojnem zavodu za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji ohranjanja narave:
Območje urejanja leži ob kraških izvirih Bistrice v Ilirski Bistrici, ki so v evidenci naravne dediščine pod EŠD 3070 z imenom Obrh Bistrice kot naravna vrednota lokalnega pomena. Posegi v območju naravnih vrednot, ki se nahajajo na območju urejanja, se izvajajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave (Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame, Uradni list RS, št. 57/96, ZON-UPB2, št. 96/04).«
 
(57) 81. člen se glasi:
»6. Posebna merila in pogoji za območje urejanja S8-PUP-UZ (Kozlek – Oblak)
Raba:
Območje urejanja S8 znotraj UZ Ilirske Bistrice leži na jugovzhodnem obrobju Ilirske Bistrice (Kozlek). Poleg stanovanjske ima predvsem kmetijsko proizvodno funkcijo, možne so storitvene in gospodarske dejavnosti tako v okviru kmetije kot samostojne dejavnosti.
Možni posegi:
Možne so predvsem obnove, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, nadzidave in prizidave obstoječih enostanovanjskih in kmetijskih gospodarskih objektov, nadomestne gradnje in novogradnje stanovanjskih, storitvenih in gospodarskih objektov, sprememba namembnosti, urejanje komunalne infrastrukture območja.
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– max. višinski gabarit: K+P+1+M,
– za pogoje oblikovanja veljajo skupna določila PUP,
– za pogoje določitve velikosti funkcionalnega zemljišča in ureditve mirujočega prometa veljajo skupna določila PUP.«
 
(58) 82. člen se glasi:
»7. Posebna merila in pogoji za območje urejanja S10-PUP-UZ (Gabrje)
Raba:
Območje urejanja S10 znotraj UZ Ilirske Bistrice obsega vas Gabrje na severnem obrobju Ilirske Bistrice.
Območje je v celoti pozidano. Ima značilen vaški značaj s kmetijami in kmečkimi dvorišči, od katerega odstopajo novejše stanovanjske gradnje. Poleg stanovanjskega ima tudi kmetijsko proizvodno funkcijo.
Možni posegi:
Možne so predvsem obnove, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih in kmečkih gospodarskih objektov, urejanje komunalne infrastrukture območja in spremembe namembnosti za storitvene, gostinske, turistične in gospodarske dejavnosti. Pod določenimi pogoji so dovoljene tudi nadzidave, prizidave in nadomestne gradnje.
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– ohrani naj se tipičen vaški značaj območja. Posegi naj se usmerjajo predvsem v obnovo in ohranjanje kvalitetnih ambientov. Novogradnje, kolikor so sploh še možne, naj se v gabaritih, obliki volumnov, streh, smereh slemena, lokaciji objekta na parceli in v uporabljenih materialih zgledujejo po lokalnih značilnostih. Isto velja tudi za ureditve dvorišč,
– max. višinski gabarit je K+P+1+M oziroma max. gabarit v vasi,
– za pogoje določitve velikosti funkcionalnega zemljišča in ureditve mirujočega prometa veljajo skupna določila PUP-ov.
Pogoji ohranjanja kulturne dediščine:
Območje Trnovo – Gabrje je območje kulturne dediščine Ilirska Bistrica – Trnovo z EŠD 302260. Za vse posege v tem območju, tudi za tiste, za katere po ZGO ni potrebno gradbeno dovoljenje, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in smernice pri pristojnem zavodu.«
 
(59) 83. člen se glasi:
»8. Posebna merila in pogoji za C6-PUP-UZ (Trg maršala Tita – plac)
Raba:
Območje urejanja C6 (centralne dejavnosti) znotraj UZ Ilirske Bistrice obsega središče historičnega jedra mesta z žagami in mlini ob kraških izvirih in zgornjem toku Bistrice. To je območje Trga maršala Tita s knjižnico Makse Samse, gasilskim domom, tržnico, itd. Območje je v celoti pozidano. Celotno območje urejanja je naselbinski kulturni spomenik.
Možni posegi:
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim.
Območje je v celoti pozidano. Možne so predvsem obnove, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije obstoječih objektov in urejanje komunalne infrastrukture območja. Območje je namenjeno centralnim dejavnostim. Dovoljena je tudi postavitev urbane opreme in ureditev parterjev (tlaki, stopnišča, peš površine, zelenje) javnih površin. Samo pod določenimi pogoji so dovoljene tudi nadzidave, prizidave in izjemoma nadomestne gradnje. Možna je sprememba namembnosti posameznih objektov in možnost umestitve novih objektov v skladu z urbanistično zasnovo.
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– za obnovo in ureditev javnih urbanih površin in obnovo objektov je potrebno izdelati enotno urbanistično arhitekturno zasnovo ob upoštevanju kulturnovarstvenih in naravovarstvenih pogojev,
– max.višinski gabariti ne smejo presegati obstoječih gabaritov. Ohranjati se morajo obstoječe prostorske dominante (zvonik).
Pogoji ohranjanja kulturne dediščine:
Območje urejanja v celoti obsega naselbinski spomenik Mestno jedro Ilirske Bistrice (EŠD 8459), delno Mlini in žage v historičnem jedru (EŠD 8460) in Spomenik NOB, ki je kulturna dediščina (EŠD 302125).
Za vse posege v tem območju, tudi za tiste, za katere po ZGO ni potrebno gradbeno dovoljenje, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in pogoje pri pristojnem zavodu za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji ohranjanja narave:
Območje urejanja leži ob kraških izvirih Bistrice v Ilirski Bistrici, ki so v evidenci naravne dediščine pod EŠD 3070 z imenom Obrh Bistrice kot naravna vrednota lokalnega pomena. V območju urejanja je evidentiran naravni spomenik z EŠD 2933 divji kostanji na Trgu maršala Tita. Posegi v območju naravnih vrednot, ki se nahajajo na območju urejanja, se izvajajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave (Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica, Uradne objave Primorskih novic, št. 6/69, Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame, Uradni list RS, št. 57/96, ZON-UPB2, št. 96/04).«
 
(60) 84. člen se glasi:
»9. Posebna merila in pogoji za C8-PUP-UZ (Gregorčičeva in Vilharjeva ulica)
Raba:
Območje urejanja C8 znotraj UZ Ilirske Bistrice obsega obulično pozidavo s centralnimi dejavnostmi v Trnovem ob Gregorčičevi in Vilharjevi cesti.
Možni posegi:
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim.
Območje je v celoti pozidano. Možne so predvsem obnove, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije obstoječih objektov in urejanje komunalne infrastrukture območja. Dovoljene so nadzidave, prizidave, nadomestne gradnje in novogradnje, če prostor to dopušča. Dovoljena je tudi postavitev urbane opreme in ureditev parterjev (tlaki, stopnišča, peš površine, zelenje) javnih površin.
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– max.višinski gabariti ne smejo presegati obstoječih gabaritov. Ohranjati se morajo obstoječe prostorske dominante
– dopustna nadomestna gradnja (K+P+3+M)
– za pogoje določitve velikosti funkcionalnega zemljišča, ureditve mirujočega prometa in komunalnega urejanja veljajo skupna določila PUP.
Pogoji ohranjanja kulturne dediščine:
Območje urejanja delno, vzhodna stran Gregorčičeve in južni del območja, sega v naselbinsko kulturno dediščino Trnovo – Ilirska Bistrica (EŠD 302260).
Za vse posege v tem območju, tudi za tiste, za katere po ZGO ni potrebno gradbeno dovoljenje, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in pogoje pri pristojnem zavodu za varstvo kulturne dediščine.«
 
(61) 85. člen se glasi:
»10. Posebna merila in pogoji za P1-2-PUP-UZ
Raba:
Območje P1-2 je namenjeno proizvodnji.
Možni posegi: poleg proizvodnih je dovoljena tudi gradnja objektov za obrtne, servisne, skladiščne in storitvene dejavnosti, gradnja parkirišč, ter adaptacije, vzdrževanje in nadomestne gradnje obstoječih objektov betonarne in čistilne naprave, vzdrževanje in adaptacija obstoječe stanovanjske hiše.
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– RL ob predvideni glavni cesti po sedanji Ulici Nikole Tesle, ki pa je sedaj občinska cesta, je 5 m odmaknjena od cestnega sveta, parkirne površine pa so lahko do cestnega telesa v skladu s soglasjem upravljavca ceste,
– RL ob potoku Bistrica je 5m oddaljen od roba vodotoka Bistrice in 5 m od vodotoka reke Reke v skladu s soglasjem upravljavca vodotoka,
– izraba: razmerje med pozidano in nepozidano površino znotraj funkcionalne enote je lahko največ 50%: 50% v korist nepozidane površine. Če se znotraj gradbene parcele lahko zagotovi potrebne manipulativne in parkirne površine, je izraba lahko največ 70%:30% v korist pozidane površine.
– vertikalni gabariti: max V= 12 m, K + P + 1 (za industrijske objekte) zaradi tehnoloških razlogov so objekti lahko tudi višji; objekti za storitveno dejavnost K+P+2.
– posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zunanje ureditve in tistih fasad, ki posegajo v obcestni prostor Ulice Nikole Tesle
– fasade predvidenih proizvodnih objektov naj bodo enotno ploskovno oblikovane z ravnimi horizontalnimi in vertikalnimi zaključki brez izrazitih nadrobnosti,
– ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne (žične). Masivne (polne) naj bodo le tedaj, če je to posebej utemeljeno.
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),
– sanitarno tehnične zahteve,
– pozidanost gradbene parcele naj ne presega 50% njene celotne površine.
Pogoji in merila prometnega urejanja:
– prečni profil novih odsekov javnih prometnic:
– praviloma cestišče za dvosmerni promet,
– praviloma enostranski hodnik za pešce,
– v območju javnih in internih prometnic niso dovoljeni gradbeni posegi, vezani na dejavnosti v posamezni funkcionalni enoti.
– javni peš promet je praviloma omogočen po peščevih hodnikih ob vseh javnih in internih prometnicah.
– pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okviru funkcionalne enote oziroma parcele uporabnika.
– vse manipulativne površine, predvsem pa transportne poti, morajo biti urejene v skladu z zakonskimi predpisi.
– za ostala merila za prometno urejanje veljajo v območju splošne določbe pupov;
Pogoji in merila komunalnega urejanja:
– v območju veljajo splošne določbe za komunalno urejanje;
Omejitve in varstveni pasovi:
v območju je potrebno upoštevati varovalne pasove objektov gospodarske javne infrastrukture.
Pogoji in merila varstva okolja:
– pri ekološko zahtevnih posegih mora investitor upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise iz varstva okolja.
Pogoji in merila ohranjanja narave:
– posegi v območju naravnih vrednot, ki se nahajajo na območju urejanja, se izvajajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave. (Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame, Uradni list RS, št. 57/96, ZON-UPB2, št. 96/04).«
 
(62) 86. člen se glasi:
»11. Posebna merila in pogoji za P6-PUP-UZ (OIC Trnovo)
Znotraj pretežno proizvodne cone (F1) je samostojna funkcionalna enota, ki je namenjena športu in rekreaciji (F2).
Podrobnejša določila za PROIZVODNO CONO F1:
Raba:
Območje OIC Trnovo je, razen športno rekreacijske cone (F2), namenjeno proizvodnji.
Možni posegi: poleg proizvodnih je dovoljena tudi gradnja objektov za obrtne, servisne, trgovske, skladiščne in storitvene dejavnosti ter objektov za javne službe ter šport in rekreacijo, možna je tudi rekonstrukcija in adaptacija obstoječih stanovanjskih objektov
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zunanje ureditve in tistih fasad, ki posegajo v obcestni prostor, zlasti Vilharjeve ceste oziroma železniške proge,
– fasade predvidenih proizvodnih objektov naj bodo enotno ploskovno oblikovane z ravnimi horizontalnimi in vertikalnimi zaključki brez izrazitih nadrobnosti,
– ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne (žične). Masivne (polne) naj bodo le tedaj, če je to posebej utemeljeno,
– vertikalni gabariti: Vmax = 12 m, zaradi tehnoloških razlogov so lahko objekti tudi višji, objekti za proizvodnjo K + P + 1, objekti za storitveno dejavnost K+P+2+M
– izraba: razmerje med pozidano in nepozidano površino znotraj funkcionalne enote je lahko največ 50%:50%. Če se znotraj gradbene parcele lahko zagotovi potrebne manipulativne in parkirne površine je izraba lahko največ 70%:30% v korist pozidane površine.
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet),
– sanitarno tehnične zahteve,
– pozidanost gradbene parcele naj ne presega 50% njene celotne površine.
Pogoji in merila prometnega urejanja
Prečni profil novih odsekov javnih prometnic:
– praviloma cestišče za dvosmerni promet,
– praviloma enostranski hodnik za pešce.
V območju javnih in internih prometnic niso dovoljeni gradbeni posegi, vezani na dejavnosti v posamezni funkcionalni enoti.
Javni peš promet je praviloma omogočen po peščevih hodnikih ob vseh javnih in internih prometnicah.
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okviru funkcionalne enote oziroma parcele uporabnika.
Vse manipulativne površine morajo biti urejene v skladu s predpisi.
Pogoji in merila komunalnega urejanja:
– v območju veljajo splošne določbe za komunalno urejanje;
Omejitve in varstveni pasovi:
– v območju je potrebno upoštevati varovalne pasove objektov gospodarske javne infrastrukture.
Pogoji in merila varstva okolja:
Pri ekološko zahtevnih posegih mora investitor upoštevati vse predpise in zakone iz varstva okolja.
Podrobnejša določila za ŠPORTNO REKREACIJSKO CONO F2:
Vertikalni gabarit: Vmax = (K+P+2)
Namembnost: območje obstoječih športnih igrišč namenjenih za šport in rekreacijo.
Možni posegi: v enoti se ohranja oziroma adaptira obstoječe nogometno igrišče z atletsko stezo, zgradi tribuni za gledalce in pod njima pomožni prostori. Na JZ delu se zgradi igrišča za odbojko, košarko, tenis in večnamensko igrišče, na SZ strani obstoječega igrišča se zgradi nogometno igrišče – vadbišče. Na JV in JZ delu enote so predvidene potrebne parkirne površine. Cona bo ograjena z žično ograjo.
Parkiranje: za potrebe športno rekreacijske cone je potrebno znotraj nje ali v neposredni bližini zagotoviti potrebno število parkirnih mest.«
 
(63) 87. člen se glasi:
»12. Posebna merila in pogoji za proizvodno cono STAROD – IB1-44/aS-PUP
Raba:
Območje je namenjeno proizvodnji.
Možni posegi: dovoljena je gradnja objektov proizvodnih, obrtnih, servisnih, skladiščnih, gostinskih, trgovskih in poslovno-storitvenih dejavnosti ter objektov malega gospodarstva.
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja:
– posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zunanje ureditve in tistih fasad, ki posegajo v obcestni prostor,
– fasade predvidenih objektov naj bodo enotno ploskovno oblikovane z ravnimi horizontalnimi in vertikalnimi zaključki brez izrazitih nadrobnosti,
– ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne (žične). Masivne (polne) naj bodo le tedaj, če je to posebej utemeljeno,
– vertikalni gabariti: Vmax = 12 m, če zahteva tehnologija so lahko večji, K + P + 2 + M (za poslovno storitvene objekte)
– izraba: razmerje med pozidano in nepozidano površino je 50%: 50%. Če se znotraj gradbene parcele lahko zagotovi potrebne manipulativne in parkirne površine, je izraba lahko največ 70%:30% v korist pozidane površine.
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),
– sanitarno tehnične zahteve,
– pozidanost gradbene parcele naj ne presega 50% njene celotne površine.
Pogoji in merila prometnega urejanja
– v območju veljajo splošne določbe pup-ov za prometno urejanje;
Prečni profil novih odsekov javnih prometnic:
– praviloma cestišče za dvosmerni promet,
– praviloma enostranski hodnik za pešce,
V območju javnih in internih prometnic niso dovoljeni gradbeni posegi, vezani na dejavnosti v posamezni funkcionalni enoti.
Javni peš promet je praviloma omogočen po peščevih hodnikih ob vseh javnih in internih prometnicah.
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okviru funkcionalne enote oziroma parcele uporabnika.
Vse manipulativne površine, predvsem pa transportne poti, morajo biti zgrajene v skladu s predpisi.
Pogoji in merila komunalnega urejanja:
– v območju veljajo splošne določbe za komunalno urejanje;
Omejitve in varstveni pasovi:
– v območju je potrebno upoštevati varovalne pasove obstoječih objektov gospodarske javne infrastrukture,
– območje arheološke dediščine sv. Pavel (EŠD 300004).
3. člen
(spremembe in dopolnitve skupnih prostorskih ureditvenih pogojev-grafični del)
(64) Grafični del na kartah DKN, M 1:5000 se dopolni in uskladi s spremembami in dopolnitvami plana glede na določila 1. in 2. člena tega odloka in sicer na kartah:
– Ilirska Bistrica 5,
– Ilirska Bistrica 14,
– Ilirska Bistrica 24,
– Ilirska Bistrica 24 (zbirnik komunalnih vodov),
– Ilirska Bistrica 25,
– Ilirska Bistrica 25 (zbirnik komunalnih vodov),
– Ilirska Bistrica 33,
– Ilirska Bistrica 36,
– Ilirska Bistrica 43,
– Ilirska Bistrica 46,
– Kastav 2
– Kastav 3
– Kastav 5
– Kastav 6
– Kastav 7
– Kastav 8.
4. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-03/03-231
Ilirska Bistrica, dne 30. junija 2005.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost