Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3139. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica, stran 7482.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 5. člena Zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 24. seji dne 30. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica
1. člen
V odloku v ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 14/00, 18/02) se v 4. členu spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
Sedež razvojnega centra je: Ilirska Bistrica, Bazoviška 12.
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
Člani lokalnega pospeševalnega centra so lahko zainteresirani samostojni podjetniki, obrtniki, mala in srednja podjetja ter druge za lokalni razvoj zainteresirane pravne osebe.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
Člani centra za pospeševanje turizma so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno vezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se pod točko a) lokalni pospeševalni center, spremeni prva alineja tako da se glasi:
– organiziranje in koordiniranje aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celostnega območja predvsem na področju malega gospodarstva, kmetijstva, turizma in razvoja skupnosti.
V prvem odstavku 9. člena se točka b) center za pospeševanje turizma s TIC, glasi:
– oblikovanje integralnega turističnega proizvoda lokalnega turističnega območja;
– informiranje obiskovalcev preko turistično-informacijskega centra;
– promocija turistične ponudbe turističnega območja;
– sooblikovanje turistične ponudbe nacionalne turistične organizacije;
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, katera delujejo v javnem interesu;
– spodbujanje razvoja turistične infrastrukture na turističnem območju;
– izvajanje drugih, s strategijami razvoja turizma na turističnem območju, predvidenih aktivnosti,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in informacijsko promocijskih dejavnosti,
– raziskovanje in analiziranje trga ter analiza učinkov promocijskih aktivnosti,
– koordiniranje na področju turizma med člani LTO, društvi in ostalimi subjekti v občini,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
– svetovanje, izobraževanje in organizacijska usposabljanj,
– pomoč pri trženju proizvodov in storitev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi subjekti s področja turizma,
– zbiranje in posredovanje turističnih informacij,
– sprejemanje obiskovalcev,
– ugotavljanje mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– organiziranje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
– vodenje statistike v občini: struktura gostov, nočitve, popis turistične ponudbe, popis podpornega turističnega okolja in aktivnosti idr,
– obveščanje o prireditvah,
– pridobivanje sredstev za opravljanje določenih nalog centra,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
– vzpodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov lokalnega turističnega območja,
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni lokalnega turističnega območja,
– razvoj skupne turistične infrastrukture,
– razvoj javnih površin namenjenih turistom,
– ozaveščanje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma:
5. člen
10. člen se dopolni z novimi dejavnostmi:
K /74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja,
DE /22.120   Izdajanje časopisov,
G / 52.470   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
        pisalnimi potrebščinami.
6. člen
11. člen se spremeni in se glasi:
Organi razvojnega centra so:
– upravni odbor,
– direktor.
Razvojni center ustanovi tudi strokovni projektni svet. Sestava, način imenovanja in naloge strokovnega projektnega sveta se določijo s statutom Razvojnega centra.
7. člen
12. člen se spremeni in se glasi:
Razvojni center upravlja upravni odbor, ki šteje pet članov in je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet;
– dveh predstavnikov zainteresirane javnosti, ki jih na podlagi javnega poziva za evidentiranje kandidatov imenuje občinski svet.
Javni poziv za evidentiranje kandidatov objavi ustanovitelj v Uradnih objavah in enem dnevnem časopisu. Javni poziv je odprt 30 dni od objave.
Predloge za imenovanje članov upravnega odbora lahko predložijo Gospodarska zbornica Republike Slovenije, Obrtna zbornica Republike Slovenije, gospodarska interesna združenja, univerze in druge raziskovalne organizacije, institucije inovativnega okolja, sindikati, organizacije civilne družbe, druge organizacije zainteresirane javnosti in zainteresirani občani.
Kandidati naj praviloma izpolnjujejo naslednji pogoj:
– da so strokovnjaki s področja gospodarstva, kmetijstva ali družbenih dejavnosti.
Kandidati oziroma člani upravnega odbora ne smejo biti zaposleni v Razvojnem centru Ilirska Bistrica.
8. člen
Črta se 14. člen.
9. člen
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Glede na spremembe Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra Ilirska Bistrica se uskladijo določbe Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica.
Z uveljavitvijo sprememb Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra Ilirska Bistrica preneha mandat članom, ki jih je imenovala lokalna razvojna koalicija, ki pa svojo funkcijo opravljajo do imenovanja novih članov.
10. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-1/2000
Ilirska Bistrica, dne 30. junija 2005
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon. l. r.