Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3126. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2004, stran 7466.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. in 114. člena Statuta Občine Brežice Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežica na 19. seji dne 4. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2004, ki zajema tudi sredstva stalne proračunske rezerve.
2. člen
+----+------------------------+-----------+
| A) |BILANCA PRIHODKOV IN  | v 000 SIT|
|  |ODHODKOV OBČINE BREŽICE |      |
+----+ZA LETO 2004      +-----------+
|  |            |      |
+----+------------------------+-----------+
|  |Skupina/Podskupina   |  Realiz.|
|  |kontov         |    2004|
+----+------------------------+-----------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI   | 3,659.850|
+----+------------------------+-----------+
|  |(70+71+72+73+74)    |      |
+----+------------------------+-----------+
|  |TEKOČI PRIHODKI     | 2,266.677|
+----+------------------------+-----------+
|  |(70+71)         |      |
+----+------------------------+-----------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI     | 1,888.781|
+----+------------------------+-----------+
|  |(700+703+704+706)    |      |
+----+------------------------+-----------+
|700 |Davki na dohodek in   | 1,178.666|
|  |dobiček         |      |
+----+------------------------+-----------+
|703 |Davki na premoženje   |  235.820|
+----+------------------------+-----------+
|704 |Domači davki na blago  |  474.295|
|  |in storitve       |      |
+----+------------------------+-----------+
|706 |Drugi davki       |      |
+----+------------------------+-----------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI    |  377.896|
+----+------------------------+-----------+
|  |(710+711+712+713+714)  |      |
+----+------------------------+-----------+
|710 |Udeležba na dobič. in  |   98.973|
|  |doh. od premoženja   |      |
+----+------------------------+-----------+
|711 |Takse in pristojbine  |   52.466|
+----+------------------------+-----------+
|712 |Denarne kazni      |   5.456|
+----+------------------------+-----------+
|713 |Prihodki od prodaje   |   3.557|
|  |blaga in soritev    |      |
+----+------------------------+-----------+
|714 |Drugi nedavčni prihodki |  217.444|
+----+------------------------+-----------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI   |  146.051|
+----+------------------------+-----------+
|720 |Prihodki od prodaje   |   22.015|
|  |osnovnih sredstev    |      |
+----+------------------------+-----------+
|721 |Prihodki od prodaje   |      |
|  |zalog          |      |
+----+------------------------+-----------+
|722 |Prihodki od prodaje   |  124.036|
|  |zemljišč in nemat.   |      |
|  |premož.         |      |
+----+------------------------+-----------+
|73 |PREJETE DONACIJE    |    800|
+----+------------------------+-----------+
|730 |Prejete donacije iz   |    800|
|  |domačih virov      |      |
+----+------------------------+-----------+
|731 |Prejete donacije iz   |      |
|  |tujine         |      |
+----+------------------------+-----------+
|  |            |      |
+----+------------------------+-----------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI   | 1.246.322|
+----+------------------------+-----------+
|740 |Transferni prih. iz dr. | 1.246.322|
|  |javnofinan. institucij |      |
+----+------------------------+-----------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI   | 3.603.649|
+----+------------------------+-----------+
|  |(40+41+42+43)      |      |
+----+------------------------+-----------+
|40 |TEKOČI ODHODKI     | 1.042.263|
+----+------------------------+-----------+
|  |(400+401+402+403+409)  |      |
+----+------------------------+-----------+
|400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI |  174.896|
|  |ZAPOSLENIH       |      |
+----+------------------------+-----------+
|401 |PRISPEVKI DELODAJ. ZA  |   29.875|
|  |SOCIALNO VARNOST    |      |
+----+------------------------+-----------+
|402 |IZDATKI ZA BLAGO IN   |  830.604|
|  |STORITVE        |      |
+----+------------------------+-----------+
|403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |   4.088|
+----+------------------------+-----------+
|409 |REZERVE         |   2.800|
+----+------------------------+-----------+
|41 |TEKOČI TRANSFERJI    | 1.727.723|
+----+------------------------+-----------+
|  |(410+411+412+413)    |      |
+----+------------------------+-----------+
|410 |SUBVENCIJE       |   27.283|
+----+------------------------+-----------+
|411 |TRANSFERI POSAMEZ. IN  |  638.751|
|  |GOSPODINJSTVOM     |      |
+----+------------------------+-----------+
|412 |TRANSFERI NEPROF.    |  160.334|
|  |ORGAN. IN USTANOVAM   |      |
+----+------------------------+-----------+
|413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI   |  901.355|
|  |TRANSFERI        |      |
+----+------------------------+-----------+
|414 |TEKOČI TRANSFERI V   |      |
|  |TUJINO         |      |
+----+------------------------+-----------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI  |  482.230|
+----+------------------------+-----------+
|420 |NAKUP IN GRADNJA    |  482.230|
|  |OSNOVNIH SREDSTEV    |      |
+----+------------------------+-----------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI |  351.433|
+----+------------------------+-----------+
|430 |INVESTICIJSKI TRANSFERI |  351.433|
+----+------------------------+-----------+
|  |III. PRORAČUNSKI    |   56.201|
|  |PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) |      |
|  |(I-II)         |      |
+----+------------------------------------+
|B  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
+----+------------------------+-----------+
|  |Skupina/Podskupina   |      |
|  |kontov         |      |
+----+------------------------+-----------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA   |      |
|  |DANIH POSOJIL IN    |      |
|  |PROKAPITALSKIH DELEŽEV |      |
|  |(750+751+752)      |      |
+----+------------------------+-----------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH  |      |
|  |POSOJIL         |      |
+----+------------------------+-----------+
|750 |Prejeta vračila danih  |      |
|  |posojil         |      |
+----+------------------------+-----------+
|751 |Prodaja kapitalskih   |      |
|  |deležev         |      |
+----+------------------------+-----------+
|752 |Kupnine iz naslova   |      |
|  |privatizacije      |      |
+----+------------------------------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |
|  | KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441)    |
|  |               7.465 |
+----+------------------------+-----------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČ. |   7.465|
|  |KAPITAL.DELEŽEV     |      |
+----+------------------------+-----------+
|440 |Dana posojila      |   7.465|
+----+------------------------+-----------+
|441 |Povečanje kapitalskih  |      |
|  |deležev         |      |
+----+------------------------+-----------+
|442 |Poraba sredstev kupnin |      |
|  |iz naslova       |      |
|  |privatizacije      |      |
+----+------------------------+-----------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA |   7.465|
|  |POSOJILA IN SPREMEMBE  |      |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|  |(IV.-V)         |      |
+----+------------------------+-----------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA   |      |
+----+------------------------+-----------+
|  |Skupina /Podskupina   |      |
|  |kontov         |      |
+----+------------------------+-----------+
|50 |VII. ZADOLŽEVANJE    |      |
+----+------------------------+-----------+
|50 |ZADOLŽEVANJE      |      |
+----+------------------------+-----------+
|500 |Domače zadolževanje   |      |
+----+------------------------+-----------+
|55 |VIII. ODPLAČILO DOLGA  |   14.205|
+----+------------------------+-----------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA     |   14.205|
+----+------------------------+-----------+
|550 |Odplačila domačega   |   14.205|
|  |dolga          |      |
+----+------------------------------------+
|  |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |
|  |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|  |34.531               |
+----+------------------------+-----------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE  |   48.736|
|  |(VII.-VIII-IX)     |      |
+----+------------------------+-----------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE  |   56.201|
|  |(VI.+X.)        |      |
+----+------------------------+-----------+
Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2004 je 10,324.991,29 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2004 v višini 34,531.468,97 SIT se prenese v splošni sklad proračuna in se nameni za pokrivanje neplačanih obveznosti iz leta 2004.
Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2005 za namene po Zakonu o javnih financah.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-4/05
Brežice, dne 4. julija 2005.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.