Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2712. Odlok o plakatiranju v Občini Sevnica, stran 6414.

Na podlagi 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski svet občine Sevnica na 21. redni seji dne 2. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok ureja nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati in transparenti).
2. člen
(območja izvajanja)
Določila tega odloka veljajo v naslednjih naseljih Občine Sevnica:
– Krajevna skupnost Blanca: Blanca, Čanje, Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco;
– Krajevna skupnost Boštanj: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna, Vrh pri Boštanju;
– Krajevna skupnost Krmelj: Gabrijele, Goveji Dol, Hinjce, Krmelj;
– Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu: Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Račica, Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica;
– Krajevna skupnost Primož: Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Znojile pri Studencu;
– Krajevna skupnost Sevnica: Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Prešna Loka, Sevnica, Žigrski Vrh, Žurkov Dol;
– Krajevna skupnost Studenec: Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Studencu, Rovišče pri Studencu, Studenec, Zavratec;
– Krajevna skupnost Šentjanž: Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik;
– Krajevna skupnost Tržišče: Drušče, Jeperjek, Kaplja Vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje pri Tržišču,Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Telče, Telčice, Tržišče, Trščina, Vrhek, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale;
– Krajevna skupnost Zabukovje: Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje, Zabukovje nad Sevnico.
3. člen
(nameščanje plakatov in transparentov)
Nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno na krajevno običajnih mestih:
a) na javnih plakatnih mestih (plakatni stebri in plakatni kozolčki);
b) na javnih drogovih, namenjenih za napeljavo transparentov preko ceste;
c) na javnih površinah kot mali samostojno stoječi panoji (do vključno 2 m²);
d) na javnih površinah kot veliki samostojno stoječi panoji (nad 2 m² – jumbo pano);
e) na ostalih površinah s soglasjem lastnikov oziroma upravljavcev objekta ali zemljišč.
Za nameščanje plakatov in transparentov na javnih drogovih, namenjenih za napeljavo transparentov preko ceste, je zadolženo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica.
Plakatna mesta ter plakate in transparente je prepovedano poškodovati in uničiti.
Plakatna mesta morajo biti locirana tako, da ne ovirajo prometa in da se ne povzroča škoda.
4. člen
(plakatiranje na javnih plakatnih mestih)
Plakatiranje na javnih plakatnih mestih, razen napeljava transparentov preko ceste (alinea b, prvega odstavka prejšnjega člena) in postavitev velikih samostojno stoječih panojev na javnih površinah (alinea d, prvega odstavka prejšnjega člena), je brezplačno za vse izvajalce plakatiranja.
Organizacije Rdečega križa, Karitas in gasilska društva so oproščeni stroškov nameščanja plakatov in transparentov na vseh javnih plakatnih mestih.
Plakati in transparenti z enako vsebino so lahko nameščeni na plakatnih mestih največ 14 dni.
Izvajalec plakatiranja je dolžan pred potekom roka iz drugega odstavka tega člena takoj odstraniti s plakatnih mest vse uničene, poškodovane in onesnažene plakate in transparente.
5. člen
(izjema v izvajanju)
Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglase, ki jih na svojih oglasnih mestih znotraj objekta oziroma zemljišča, kjer imajo sedež, namestijo podjetja, društva in druge organizacije.
Za kakršnokoli oglaševanje podjetij, društev in drugih organizacij izven območja, navedenega v prvem odstavku tega člena, veljajo določila tega odloka oziroma odloka o komunalnih taksah.
6. člen
(plakatiranje na drogovih javne razsvetljave)
Za plakatiranje na drogovih javne razsvetljave se z zbiranjem ponudb izbere najugodnejši ponudnik v skladu z zakonom o javnih naročilih, s katerim se sklene letna pogodba za izvajanje plakatiranja na drogovih javne razsvetljave.
7. člen
(plakati z volilnopropagandnimi sporočili)
Pri nameščanju plakatov z volilnopropagandnimi sporočili v času priprav na volitve je izvajalec plakatiranja dolžan upoštevati določila zakona o volilni kampanji.
Organizatorjem volilne kampanje Občina Sevnica izda dovoljenje za brezplačno plakatiranje v času volitev pod pogoji, ki so s strani občine javno objavljeni 60 dni pred dnevom glasovanja.
8. člen
(postavitev novega plakatnega mesta)
V primeru postavitve novega plakatnega mesta s strani fizične ali pravne osebe je potrebno predhodno pridobiti lokacijsko informacijo v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
II. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z globo 30.000 SIT je kaznovan:
– kdor namešča plakate in transparente izven določenih javnih plakatnih mest (prvi odstavek 3. člena);
– kdor poškoduje in uničuje plakate in transparente na plakatnih mestih (drugi odstavek 3. člena).
– lastnik plakata, če ne odstrani plakatov in transparentov, ki so nameščeni izven določenih plakatnih mest (tretji odstavek 3. člena).
10. člen
(izterjava)
Za realizacijo 9. člena tega odloka je zadolžen komunalni nadzornik Občine Sevnica.
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prehodna določba)
Plakatiranje v posameznem naselju se lahko prične, ko bodo v soglasju s krajevno skupnostjo, v kateri je naselje, postavljena vsa plakatna mesta.
12. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 85/04).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0002/2005
Sevnica, dne 2. junija 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost