Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2699. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Loški Potok, stran 6395.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ter 16. in 115. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) ter sklepov 21. (12. 7. 2002) in 22. (6. 9. 2002) redne seje občinskega sveta je Občinski svet občine Loški Potok na 15. redni seji dne 27. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Loški Potok
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Loški Potok opredeljuje podobe in uporabo občinskih identifikacijskih oznak.
Idetifikacijske oznake Občine Loški Potok so: grb, zastava in žig.
II. OBČINSKE OZNAČBE
a) Grb Občine Loški Potok
2. člen
Grb Občine Loški Potok je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi:
V ojnični delitvi grba je v čelnem polju grba na rumeni podlagi umeščena figura na zadnjih tacah stoječega črnega medveda z rdečima čekanoma in rdečimi kremplji, obrnjenega v heraldično desno. Na zelenem polju sta umeščeni srebrni prekrižani tesarski sekiri z dolgim ročajem (lokalni izraz: plenkača), z rezili, obrnjenimi navzgor in proti bočnima robovoma ščita.
Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
Grb Občine Loški Potok podlega heraldičnim merilom restituirane heraldike gotskega sloga in izhaja iz napotil 21. svetovnega mednarodnega heraldičnega kongresa (ICGH-International Congress of Genealogy and Heraldy) o zasnovi municipialnih grbov.
b) Zastava Občine Loški Potok
3. člen
Zastavo Občine Loški Potok opredeljuje blason, ki se glasi:
Zastava Občine Loški Potok je dvobarvnica v razmerju stranic 1:3.
Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo rumene barve, srednje zelene barve, zadnje zelene barve pa je deljeno na pol in je razdeljeno na pet trakov – tri zelena in dva rumena. Na srednjem zelenem polju je sredinsko umeščen grbovni atribut (medved in plenkači), ki po višini obsega tri četrtine višine zastavine rute.
Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo zeleno polje umeščen pokončno.
Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
Zastava Občine Loški Potok podlega napotilom Mednarodne veksilološke zveze FIAV (Federation International des Association Vexillologiques) in sklepom kongresa iz leta 1993 v Luxemburgu za zasnovo municipialnih zastav.
c) Žigi Občine Loški Potok
4. člen
S tem odlokom se opredeljujejo žigi župana, občinske uprave, nadzornega odbora in občinske volilne komisije.
Občinska uprava uporablja žig občinske uprave, ki je izveden v dveh premerih. Podoba žiga s premerom 18 milimetrov je enaka žigu s premerom 35 milimetrov.
Žig Občine Loški Potok
(osnova za ostale izvedbe žigov)
Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica. Polkrožen napis »Občina Loški Potok« je umeščen polkrožno v zgornji polovici žiga. Napis je v tipografiji »times bold verzal«. Na sredi žiga je grb Občine Loški Potok z enojnim robom ščita.
a) Žig župana
Polkrožni napis »župan« je manjši od napisa »Občina Loški Potok« in je v tipografiji »times bold verzal«. Umeščen je sredinsko na spodnjem delu žiga.
b) Žig občinske uprave
Polkrožni napis »Občinska uprava« je manjši od napisa »Občina Loški Potok« in je v tipografiji »times bold verzal« ter je umeščen sredinsko na spodnji strani žiga.
c) Žig nadzornega odbora
Polkrožni napis »Nadzorni odbor« je manjši od napisa »Občina Loški Potok« in je v tipografiji »times bold verzal«. Umeščen je sredinsko na spodnji strani žiga.
d) Žig občinske volilne komisije
Polkrožni napis »Občinska volilna komisija« v tipografiji »times bold verzal« je manjši od napisa »Občina Loški Potok in je sredinsko umeščen na spodnji strani žiga.
III. UPORABA OBČINSKIH OZNAČB
5. člen
Pri uporabi občinskih označb so uporabniki dolžni dosledno spoštovati določila o njihovi uporabi.
Vsakršna nepooblaščena uporaba ali zloraba se kaznuje skladno z določili tega odloka.
6. člen
Fizične in pravne osebe smejo uporabljati grb in zastavo skladno z določili o uporabi, žige Občine Loški Potok pa smejo uporabljati le pooblaščene osebe.
Uporaba grba Občine Loški Potok na okroglih žigih pravnih in fizičnih oseb, vključno društev in klubov, ni dovoljena. Za uporabo grba na žigih drugačnih oblik pa je potrebno soglasje občinske uprave.
7. člen
Za javno uporabo grba Občine Loški Potok morajo pravne in fizične osebe zaprositi za dovoljenje Občinsko upravo, pri čemer morajo navesti namen uporabe, tehniko izvedbe ter materiale, na katere bodo označbe aplicirali.
V primeru, da gre za komercialno rabo grba ali zastave, je Občina Loški Potok upravičena prosilcu zaračunati pravice uporabe, in sicer do največ 5% vrednosti prometa izdelkov, na katerih je aplikacija grba ali zastave.
Občinska uprava lahko prekliče podano soglasje v primeru, ko ugotovi, da uporabljene občinske označbe odstopajo od tistih na vzorcih, ki jih je imetnik pravice predložil občinski upravi, oziroma odstopa od načina, na katerega ga je s pisnim navodilom napotila občinska uprava.
Šteje se, da imetnik pravice preseže pridobljene pravice, če kakovost označb odstopa od standardov, če je izvedba na drugačnih materialih, kot jih je navedel v prošnji za pridobitev pravice, ali jih uporablja v obliki in na način v nasprotju z izdanim soglasjem oziroma če je v prodaji več izdelkov z aplikacijami občinskih simbolov, kot je za njih plačal pravico.
8. člen
Oznak Občine Loški Potok na svojih dokumentih in promocijskih sredstvih ne smejo uporabljati politične stranke in politična združenja občanov.
Njihova uporaba je še zlasti prepovedana za potrebe volilne kampanje.
9. člen
Grb Občine Loški Potok je v slovesni izvedbi upodobljen v medaljonu županske ogrlice in znakih občinskih svetnikov.
10. člen
Županska ogrlica je atribut župana. Ob izvolitvi novega župana le-temu ogrlico slovesno preda dotedanji župan.
Župan je dolžan ogrlico nositi na vseh uradnih državnih in občinskih slovesnostih v občini v zaprtih prostorih, ob slovesnih protokolarnih sprejemih ter ob izročanju občinskih nagrad in priznanj.
Izven občine nosi župan ogrlico le na prireditvah in srečanjih, kjer tako veleva protokol.
Ob izteku mandata prejme župan od novega župana v trajno last spominski županski znak, ki ima vgravirano njegovo ime in priimek ter je oštevilčen z zaporednim županskim mandatom ter datumsko navedbo mandata.
11. člen
Svetniški znak je upodobljen grb v obliki priponke in jo prejmejo vsi člani občinskega sveta na konstitutivni seji po podpisu slovesne obljube. Znake svetnikom izroča župan.
Vsi znaki so oštevilčeni, do njih so upravičeni tisti člani občinskega sveta, katerih mandati so na seji ob konstituiranju občinskega sveta po volitvah potrjeni.
Aktualni člani občinskega sveta so dolžni nositi znake v istih primerih, kot je dolžan župan nositi ogrlico.
Po izteku mandata člani občinskega sveta zadržijo znake, vendar jih v javnosti ne nosijo.
12. člen
O podeljenih znakih občinskih svetnikov in županskih znakih občinska uprava vodi evidenco, v kateri so navedeni naslednji podatki:
– ime in priimek upravičenca,
– rojstni podatki in naslov bivališča upravičenca,
– zaporedna številka,
– mandatno obdobje, za katero je bil znak podeljen.
13. člen
Občina Loški Potok ima stalno izobešeno občinsko zastavo pred poslopjem občine ter pred poslopji zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Tem zagotovi zastave Občina Loški Potok.
V primerih, ko se izobešajo hkrati državna, zastava Evropske unije in občine, si zastave sledijo v tem zaporedju od leve proti desni, gledano s pozicije opazovalca.
V času občinskega praznika se občinske zastave izobesijo na objektih javnih zavodov in sedežih krajevnih skupnosti oziroma na mestih, kjer se na lokalno običajen način izobešajo državne zastave ob državnih praznikih.
Ob državnih praznikih se lahko ob državnih zastavah izobešajo tudi občinske zastave.
14. člen
Občinska zastava na prostostoječem slavnostnem kopju je stalno izobešena v županovem uradu in občinski sejni sobi. Občinska zastava na kopju je stalno izobešena tudi v skupnih prostorih javnih zavodov v občini.
15. člen
Organizatorji kulturnih in športnih prireditev na območju občine so dolžni izobesiti občinsko zastavo.
V primeru izobešanja državne, zastave Evropske unije, občinske in zastave kluba, društva ali zveze si zastave sledijo v tem zaporedju od leve proti desni.
Občinsko zastavo lahko občani uporabljajo na javnih prireditvah, na katerih nastopajo kot udeleženci občani Loškega Potoka.
16. člen
Občinsko zastavo lahko uporabljajo društva in klubi na slovesnih sejah, skupščinah, javnih prireditvah in manifestacijah.
Občinsko zastavo lahko za svoje prireditve uporabljajo politične stranke in politična združenja v občini, razen v času volilne kampanje.
Občinske zastave ni dovoljeno uporabljati na zasebnih zabavah in prireditvah.
17. člen
Zastava mora biti izobešena tako, da je vidna vsaj polovica atributa na zastavi. Zastav, ki niso ustrezno krojene, ne smemo izobešati z bočnim vpenjanjem na drog po daljši stranici rute.
Zastava mora biti na pročelju objektov izobešena na kopju, ki je dolg najmanj dve tretjini daljše stranice zastave, v primeru izobešanja na prostostoječem kopju pa mora biti le-to vsaj za eno četrtino daljše od daljše stranice zastavine rute.
Izobešanje občinske zastave brez droga skozi okna objektov ali z ograj balkonov ob pročelju ni dovoljeno.
18. člen
Občinske oznake je dovoljeno uporabljati na društvenih in klubskih zastavah in praporjih, na uniformah, dresih in drugih klubskih in društvenih oblačilih in pokrivalih, vendar samo s poprejšnjim soglasjem občinske uprave in v skladu z grboslovnimi in zastavoslovnimi pravili.
19. člen
Snovalci celostne grafične podobe Občine Loški Potok so dolžni spoštovati omejitve in heraldične zahteve pri uporabi občinskih oznak ter barvno skalo za njihove aplikacije na različne materiale.
IV. OBČINSKI PRAZNIK
20. člen
Občina Loški Potok ima občinski praznik 4. oktobra.
Na ta dan leta 1875 se je začel redni šolski pouk v osnovni šoli v Loškem Potoku.
Občinski praznik praznujemo prvo soboto v oktobru.
21. člen
Vsebino in program praznovanja občinskega praznika lahko opredeli občinski svet na predlog župana vsako leto posebej.
Ob občinskem prazniku se opravi slavnostna seja občinskega sveta.
22. člen
Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku se podelijo priznanja in nagrade občine Loški Potok, skladno z odlokom o občinskih priznanjih in nagradah. Stroške za vsakoletno izvedbo občinskega praznovanja predvidi župan v občinskem proračunu.
V. BESEDILO SLOVESNE OBLJUBE ŽUPANA IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OB PREVZEMU FUNKCIJ
23. člen
Na konstituitivni seji po vsakokratnih volitvah in po potrditvi mandatov županu in članom občinskega sveta vsi izvoljeni občinski funkcionarji podajo slovesno obljubo.
24. člen
Novoizvoljeni župan poda slovesno obljubo dotedanjemu županu. Po izpovedani slovesni obljubi se novi župan vpiše v knjigo občinskih funkcionarjev. Dotedanji župan mu izroči župansko ogrlico kot znak prevzema funkcije.
25. člen
Besedilo slovesne obljube župana:
»Slovesno obljubljam, da bom vselej pravično, pošteno in dosledno po svojih najboljših močeh skrbel za blagostanje lokalne skupnosti in vseh njenih prebivalcev, da bom vestno in zakonito opravljal zaupano funkcijo ter da bom dostojno in s ponosom vedno in povsod zastopal interese lokalne skupnosti v razmerju do drugih skupnosti in države, tako doma kot tudi v tujini.«
26. člen
Novoizvoljenemu županu podajo skupno slovesno obljubo vsi novoizvoljeni člani občinskega sveta v naslednjem besedilu:
»Slovesno obljubljam, da bom pošteno in pravično ter po svojih najboljših močeh ter vestno opravljal zaupano funkcijo v dobro občanov Občine Loški Potok.«
27. člen
Vsaka nepooblaščena uporaba, zloraba ali kršitev določil tega odloka se kaznuje z denarnimi kaznimi.
V primeru kršitve drugega odstavka 6. člena se kaznuje pravna oseba s 100.000 tolarji denarne kazni in prepovedjo nadaljnje uporabe, odgovorna oseba pravne osebe pa s 50.000 tolarji kazni in prepovedjo nadaljnje uporabe.
V primeru kršitve prvega odstavka 7. člena, ko pravna ali fizična oseba brez dovoljenja občinske uprave prodaja predmete z aplikacijami občinskega grba ali zastave, se ji zasežejo vsi predmeti in se kaznuje s 100.000 tolarji. Kršitelj se kaznuje s 50.000 tolarji in odvzemom pravic nadaljnje uporabe občinskih označb ter prepovedjo uporabe ali nadaljnje prodaje predmetov z občinskimi označbami.
V primeru kršitve četrtega odstavka 7. člena se kršitelj kaznuje s 50.000 tolarji in odvzemom pravic nadaljnje uporabe občinskih označb ter prepovedjo uporabe ali nadaljnje prodaje predmetov z občinskimi označbami.
Če pravna ali fizična oseba brez dovoljenja občinske uprave uporablja občinske oznake na promocijskih gradivih, se kaznuje s 40.000 tolarji.
V primeru kršitve 8. člena se kršitelj kaznuje s 100.000 tolarji in z odvzemom vseh predmetov, s katerimi uporabnik krši ta odlok.
V primeru kršitve tretjega odstavka 13. člena se fizične osebe kaznujejo s 15.000 tolarji kazni, v primeru kršitve drugega odstavka 14. člena se kršitelj kaznuje s 5.000 tolarji kazni, v primeru kršitve 15. člena pa se kršitelj kaznuje s 40.000 tolarji kazni.
Izrečene kazni so izvirni prihodek občinskega proračuna.
28. člen
Nadzor nad uporabo občinskih oznak izvaja občinska uprava, ki s pooblaščeno osebo tudi izvaja kazenske določbe.
VII. PREHODNE DOLOČBE
29. člen
Novi občinski žigi se uvedejo v uporabo z dnem veljavnosti tega odloka.
30. člen
Do sprejema celostne grafične podobe Občine Loški Potok občinska uprava na osnovi osnutkov potrjuje vse aplikacije uporabe občinskih označb za potrebe Občine Loški Potok.
31. člen
Občinski svet seznani občane z občinskimi označbami, njihovo vsebino in obliko ter s tem odlokom v posebni publikaciji, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
32. člen
Sestavni del tega odloka so tudi grafične priloge za izvedbo občinskih označb.
VIII. KONČNA DOLOČBA
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S tem dnem občinski organi ne uporabljajo v uradni korespondenci podobe dosedanjega znaka, ki je simboliziral lokalno skupnost Loški Potok.
Št. 001-04/05-1
Loški Potok, dne 27. maja 2005.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost