Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2005 z dne 17. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2005 z dne 17. 6. 2005

Kazalo

2589. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004, stran 5885.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 17. redni seji dne 31. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2004 izkazuje:
v SIT
-----------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                  790,708.698,44
II.  Skupaj odhodki                   781,820.709,90
III. Proračunski presežek (I.-II)             8,887.988,54
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev                 –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
VI.  Prejeta minus dana posojila                   –
VII. Skupni prih. minus odhodki ter saldo prejetih
   in danih posojil                   8,887.988,54
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                     –
IX.  Odplačila dolga                         –
X.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)                  –
XI.  Povečanje sredstev na računih
   (III.+VI.+X.)                    8,887.988,54
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta                      10,588.603,89
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2004          19,476.592,43
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 19,476.592,43 SIT se prenese v proračun leta 2005 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2004 ter za investicije in za kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2005.
4. člen
Na dan 31. 12. 2004 znašajo sredstva rezervnega sklada 5,205.601,32 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Miren-Kostanjevica, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost