Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005

Kazalo

2013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004, stran 4951.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 20. in 21. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 21. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
Proračun občine Vipava za leto 2004 izkazuje:
+------------+----------------------+----------------+-----------------------+
|      | Bilanca prihodkov in |   Račun   |  Račun finančnih  |
|      |    odhodkov    | financiranja | terjatev in naložb  |
+------------+----------------------+----------------+-----------------------+
|Prihodki  |     1.038.103.157|        -|        715.525|
+------------+----------------------+----------------+-----------------------+
|Odhodki   |      993.837.351|        -|        217.357|
+------------+----------------------+----------------+-----------------------+
|Primanjkljaj|           |        |            |
+------------+----------------------+----------------+-----------------------+
|Presežek  |      44.265.806|        |        498.168|
+------------+----------------------+----------------+-----------------------+
Proračun vseh enajstih krajevnih skupnosti za leto 2004 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------------+---------------------+----------------+------------------------+
|      | Bilanca prihodkov in|   Račun   |Račun finančnih terjatev|
|      |    odhodkov   | financiranja |    in naložb    |
+------------+---------------------+----------------+------------------------+
|Prihodki  |      26.370.992|        |            |
+------------+---------------------+----------------+------------------------+
|Odhodki   |      28.073.306|        |            |
+------------+---------------------+----------------+------------------------+
|Primanjkljaj|      1.702.314|        |            |
+------------+---------------------+----------------+------------------------+
|Presežek  |           |        |            |
+------------+---------------------+----------------+------------------------+
Presežek sredstev proračuna Občine Vipava iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 44.265.806 SIT in presežek sredstev na računu finančnih terjatev in naložb v višini 498.168 SIT se preneseta med prenesena sredstva splošnega sklada.
Presežek odhodkov nad prihodki proračunov krajevnih skupnosti v višini 1.702.314 SIT se krije iz prenesenih sredstev preteklih let (pri KS Goče, KS Lozice, KS Manče in KS Vrhpolje se presežek odhodkov nad prihodki krije iz prenesenih sredstev preteklih let; pri vseh ostalih krajevnih skupnostih se presežek prihodkov nad odhodki prenese na osnovi doseženega presežka posamezne krajevne skupnosti med prenesena sredstva splošnega sklada).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/2005
Vipava, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost