Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005

Kazalo

2007. Odlok o priznanjih Občine Radeče, stran 4948.

Na podlagi 18. člena Statuta Občina Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 19. redni seji dne 11. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Radeče
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Radeče, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Občina Radeče podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov ter so pomembni za razvoj in ugled Občine Radeče.
3. člen
Priznanja Občine Radeče so:
– naziv Častni občan,
– Zlatnik Občine Radeče,
– Srebrnik Občine Radeče,
– Priznanje Ivana Pešca.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Radeče vsako leto odloča Občinski svet občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
NAZIV ČASTNI OBČAN
5. člen
Občanom Občine Radeče in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Občine Radeče, lahko občinski svet podeli naziv Častni občan.
Naziv Častni občan se podeli s posebno uokvirjeno listino velikosti 30 x 37 cm. V sredini listine zgoraj je odtisnjen grb Občine Radeče na temno modri podlagi, obe strani listine sta okrašeni z ornamenti, v spodnjem delu pa je kot podlaga za napis Častni občan Občine Radeče, ime in priimek prejemnika, besedilo sklepa o podelitvi, datum podelitve in podpis župana, odtisnjen grad in trg Radeč iz topografije Janeza Vajkarda Valvasorja Slava vojvodine Kranjske.
Vsako leto se lahko podeli en naziv Častni občan.
Če komisija meni, da za podelitev naziva Častni občan noben predlog ne ustreza, predlaga občinskemu svetu, da se priznanje ne podeli, lahko pa predlaga podelitev drugega priznanja ob predhodnem soglasju predlagatelja.
ZLATNIK OBČINE RADEČE
6. člen
Priznanje Zlatnik Občine Radeče podeljuje občinski svet za:
1. večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
7. člen
Zlatnik je izdelan v obliki kovanca s premerom 32 mm, težo 15 gr in čistino zlata 585/000. Kovanec ima na eni strani reliefni odtis grba Občine Radeče, na drugi strani pa reliefni odtis železnega mostu s panoramo Radeč v ozadju.
Zlatnik se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Vsako leto se lahko podelita največ dva zlatnika.
Če komisija meni, da posamezen predlog za podelitev Zlatnika Občine Radeče ne ustreza, predlaga občinskemu svetu, da se priznanje ne podeli, lahko pa predlaga podelitev drugega priznanja po predhodnem soglasju predlagatelja.
SREBRNIK OBČINE RADEČE
8. člen
Priznanje Srebrnik Občine Radeče podeljuje občinski svet posameznikom, skupinam občanov, društvom:
1. za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja,
2. ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
3. ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
9. člen
Srebrnik je izdelan v obliki kovanca s premerom 32 mm, težo 15 gr in čistino srebra 900/000. Kovanec ima na eni strani reliefni odtis grba Občine Radeče, na drugi strani pa reliefni odtis železnega mostu s panoramo Radeč v ozadju.
Srebrnik se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Vsako leto se lahko podelijo največ tri srebrniki.
Če komisija meni, da posamezen predlog za podelitev Srebrnika Občine Radeče ne ustreza, predlaga občinskemu svetu, da se priznanje ne podeli.
PRIZNANJE IVANA PEŠCA
10. člen
Za posebne dosežke in uspešno delovanje na področju kulture podeljuje občinski svet posameznikom, skupinam občanov in društvom Priznanje Ivana Pešca.
Vsako leto se lahko podeli eno priznanje.
Priznanje Ivana Pešca je miniatura Plečnikovega spomenika, izdelanega iz kovine v barvi brona. Kipec se podeli skupaj z listino, na kateri je na levi strani 8 cm širok svetlo-temno rdeč pas, ki ponazarja odrsko zaveso. V zgornjem levem kotu je odtisnjen grb Občine Radeče. V ospredju levo je upodobljen Plečnikov spomenik. Desno je na beli podlagi napisano: »Občina Radeče podeljuje priznanje Ivana Pešca, ime in priimek prejemnika, besedilo sklepa o podelitvi, datum podelitve in podpis župana.«
POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
11. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Radeče so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
12. člen
Priznanja Občine Radeče se podeljujejo na podlagi razpisa, ki se objavi na oglasnih deskah po krajevnih skupnostih, pred blagovnico v Radečah in v zgradbi občine. Razpis se objavi tudi na spletni strani občine. Na kabelski televiziji se objavi samo obvestilo, kdaj in kje bo razpis objavljen.
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev vseh občinskih priznanj, razen za Priznanje Ivana Pešca, se objavi v aprilu tistega leta, za katero bo priznanje podeljeno.
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev Priznanja Ivana Pešca pa se objavi v novembru predhodnega leta, pred podelitvijo priznanja.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
13. člen
Pobuda mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek ter osnovne osebne podatke prejemnika priznanja,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
14. člen
Odpiranje prejetih pobud za priznanja opravi komisija in o tem vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas odpiranja pobud,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv pobudnikov,
– določitev vrstnega reda odpiranja pobud,
– seznam pobud, ki niso bile posredovane v skladu z besedilom javnega razpisa in z določili Odloka o priznanjih Občine Radeče.
Na tej seji se člani komisije seznanijo tudi z vsebino pobud in na podlagi tega lahko zaprosijo pobudnike za dopolnitev pobude z dodatnimi podatki.
Komisija lahko pridobi tudi dodatno strokovno mnenje tako, da zanj zaprosi strokovnjake s posameznih področij, za katera so bile pobude dane.
15. člen
Nepravočasno prejete pobude komisija v osmih dneh po končanem razpisu zavrne in o razlogih za zavrnitev pisno obvesti pobudnika.
16. člen
Na podlagi pridobljenih dodatnih podatkov in mnenj komisija obravnava pobude, glasuje o posameznem predlogu in sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov ter tako pripravljen predlog kandidatov za posamezna priznanja posreduje v dokončno potrditev občinskemu svetu.
17. člen
Priznanja po tem odloku so praviloma enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Priznanja se izročijo praviloma na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika, razen Priznanja Ivana Pešca, ki se podeli na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku.
ŽUPANOVO PRIZNANJE
18. člen
Županovo priznanje podeli župan Občine Radeče posameznikom in skupinam kot aktualen odziv za dosežke in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so pomembni za področje Občine Radeče, vendar ne dosegajo ravni občinskih priznanj.
Priznanje lahko župan podeli tudi uglednim gostom in delegacijam.
Priznanje podeli župan ob aktualnem dogodku.
Vrsto priznanja določi župan glede na namen podelitve priznanja.
19. člen
Pobude za podelitev Županovega priznanja sprejema župan Občine Radeče brez javnega razpisa. V pisni obliki jih lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
20. člen
Strokovna in administrativna dela, ki se nanašajo na ta odlok, opravlja občinska uprava Občine Radeče.
Celostno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je na vpogled pri občinski upravi.
21. člen
Občinska uprava vodi evidenco o podeljenih priznanjih kronološko z naslednjimi podatki:
– zaporedna številka,
– ime in priimek ali naziv ter osnovni podatki o prejemniku,
– datum in številka sklepa o podelitvi priznanj,
– datum izročitve priznanja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Radeče (Uradni list RS, št. 69/00) in Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Radeče (Uradni list RS, št. 65/03).
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03200-19/2005-7
Radeče, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti