Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1434. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vransko, stran 3874.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je župan Občine Vransko dne 21. 3. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
strategije prostorskega razvoja Občine Vransko
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko
1.1 Ocena stanja
S pripravo in sprejemom strategije prostorskega razvoja občine bo Občina Vransko določila temeljne usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe in tako zagotovila pogoje za vzdržen in usklajen prostorski razvoj na celotnem svojem območju v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.
Upoštevajoč Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) bo Občina Vransko pripravila in sprejela Strategijo prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju: SPRO) kot temeljni akt občine, s katero bo nadomestila sedaj veljavne prostorske sestavine planskih aktov; Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in 19/02).
1.2 Razlogi
Občina Vransko, ki je bila ustanovljena leta 1999, pristopa k izdelavi SPRO iz dveh razlogov. Prvi je sprejem Zakona o urejanju prostora in državne Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Drugi in najpomembnejši, je povečana potreba po zazidljivih zemljiščih zaradi povečanega priseljevanja prebivalstva ter prilagajanje novim družbeno ekonomskim in gospodarskim pogojem.
Občina Vransko je takoj po svoji ustanovitvi zaznala pomen izgradnje avtocestnega omrežja v RS in strateške lege Občine Vransko. Leta 2000 je Občinski svet občine Vransko sprejel program priprave sprememb družbenega plana in leta 2002 odlok o spremembah prostorskih sestavin planskih aktov. Predvidene razvojne spodbude so bile poslovno – obrtna cona ob avtocestnem priključku Čeplje, poslovno – stanovanjska cona v naselju Brode in stanovanjsko območje na severni strani naselja Vransko. Sprejeta je tudi programska zasnova za Poligon varne vožnje z avto-moto-dromom, kjer se bo v letu 2005 pričela izgradnja prve faze. Poleg teh glavnih je bilo sprejetih še nekaj manjših programskih zasnov.
V vseh preteklih letih se je število prebivalcev na Vranskem zaradi avtoceste vztrajno povečevalo. Z dokončanjem izgradnje avtoceste Vransko–Blagovica je pričakovati večje povpraševanje po prostih zazidljivih zemljiščih. Območja, ki so bila namenjena za pozidavo z zadnjo spremembo prostorskih aktov, so že do tega trenutka v pretežni meri zasedena. Poslovna območja pa so v celoti zasedena. Interes še vedno narašča.
Vsa ta dejstva so pokazala, da je potrebno nameniti dodatne površine za poslovne namene ob samem avtocestnem priključku ob obstoječi coni v Čepljah in poiskati prostor za stanovanjsko poselitev v bližini oziroma v okviru obstoječih naselij. Na področju urejanja prostora v Občini Vransko so še vedno prisotni razvojni procesi.
S SPRO bodo določena izhodišča in temeljni cilji usmerjanja prostorskega razvoja občine Vransko. Le ta ne sme biti v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije, ter mora upoštevati usmeritve regionalne zasnove prostorskega razvoja, če je ta sprejeta za območje občine.
1.3 Pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko
– Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.)
– Statut Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99, 38/02).
 
2. Predmet in programska izhodišča Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko njegovega urejanja
Osnovni namen Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko je določiti izhodišča in temeljne cilje prostorskega razvoja Občine Vransko, z namenom zagotavljanja čim boljše kvalitete prostora, uveljavljanja javne koristi, izboljšanja kakovosti bivanja, smotrne rabe prostora, izboljšanja opremljenosti prostora in izvajanja prostorskih ukrepov. Usklajen prostorski razvoj s poudarkom na razvoju poselitve, povezan in usklajen razvoj prometnega omrežja ter izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, prepoznavnost kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter vitalnost in privlačnost podeželja, so izhodišča Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko.
 
Vsebina SPRO:
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine.
2. Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja občine:
– razvoja naselij, z opredelitvijo njihove vloge, funkcij in medsebojnih povezav v omrežju naselij,
– razporeditve stanovanj in proizvodnih dejavnosti,
– razporeditve oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter omrežja družbene javne infrastrukture,
– razporeditve omrežij komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– opredelitve območij za prostorski razvoj dejavnosti, ki so vezane na naravne vire,
– območij, pomembnih z vidika ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine ter varstva kakovosti okolja in
– opredelitev območij za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. Zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru:
– zasnova poselitve,
– zasnova komunalne infrastrukture,
– zasnova krajine.
4. Zasnova prostorskega razvoja in urejanja naselij z urbanistično zasnovo naselja Vransko in morebitnih drugih urbanističnih zasnov.
5. Zasnova prostorskega razvoja in urejanja krajinskih območij (krajinska zasnova bo opredeljena naknadno kot dopolnitev SPRO).
6. Ukrepi za izvajanje strategije prostorskega razvoja občine.
SPRO mora biti izdelana v skladu z določbami ZUreP-1 in Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04).
 
3. Ureditveno območje prostorskega akta
Območje Strategije prostorskega razvoja občine obsega celotno območje Občine Vransko.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko ter njihove naloge skupaj s seznamom strokovnih podlag
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo SPRO, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi SPRO in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
Nosilci urejanja prostora so v skladu z določili ZureP-1 zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko,
– pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZureP-1. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic. Za pripravo predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko pa se smiselno upoštevajo izdelane strokovne podlage nosilca urejanja,
– pripravijo mnenja v skladu s 33. členom ZureP-1. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo mnenja,
– pripravljavcu posredujejo strokovne podlage z njihovega področja, posredujejo jih natisnjeno in v digitalni obliki, če v tej obliki že obstajajo.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj poda izhodišča za področje poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje poda izhodišča za varstvo okolja, ravnanja z odpadki in ohranjanja narave;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, izpostava Celje poda izhodišča in celovite strokovne podlage in sicer:
– opredeli območja, ki so ogrožena zaradi delovanja voda in režime na teh območjih (ocene in karte ogroženosti),
– pripravlja programe in projekte zmanjševanja ogroženosti pred vodami (poplave in erozija, plazovi) skladno z načrtovanim razvojem poselitve,
– opredeli območja javne dostopnost do voda in obale,
– opredeli možnosti rabe vode in vodnih površin (energetska raba, ribištvo in ribogojstvo, namakanje, šport…)
– določa ukrepe aktivne zaščite voda skladno s stopnjo občutljivosti vodnih virov ter določa degradirana območja ter
– programe za njihovo sanacijo.
5. Ministrstvo za gospodarstvo, poda izhodišča za področje blagovnih rezerv, turizma, za področje umeščanja energetske infrastrukture ter racionalno rabo energije in energetskih virov, za razvoj omrežja telekomunikacijske infrastrukture, izhodišča in strokovne podlage za področje rabe in izkoriščanja obstoječih in potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
6. Ministrstvo za promet poda izhodišča in strokovne podlage, ki se nanašajo na razvoj cestnega, železniškega in letalskega prometa;
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo poda izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
8. Zavod RS za varstvo narave in OE Celje poda izhodišča in strokovne podlage za področje ohranjanja narave;
9. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča in strokovne podlage za področje razvoja dejavnosti varstva kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje poda izhodišča in strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine;
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poda izhodišča in strokovne podlage za področje rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih zemljišč in gozdnega prostora;
12. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
13. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, poda izhodišča in strokovne podlage za področje gozdarstva lokalnega pomena;
14. Eles Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana poda izhodišča in strokovne podlage področje prenosa električne energije;
15. Elektro Celje, poda izhodišča in strokovne podlage področje prenosa električne energije na lokalni ravni;
16. Geoplin d.o.o. Ljubljana poda izhodišča in strokovne podlage za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
17. Telekom Slovenije, PE Celje poda izhodišča in strokovne podlage za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
18. JP Komunalno podjetje Žalec poda izhodišča in strokovne podlage za zagotavljanje in razvoj oskrbe z vodo in spodbujanje varčne rabe vode v vseh naseljih in čiščenja odpadnih vod;
19. Občina Vransko poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave…) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
20. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, če se v postopku SPRO ugotovi njihova relevantnost.
 
5. Strokovne podlage
5.1 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave SPRO (točka 4) pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe z električno energijo, razvoja telekomunikacijskega omrežja in omrežja KTV, gozdarstva in kmetijstva, varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave ter razvoja lokalnega cestne omrežja.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
5.2 Strokovne podlage za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko
Pripravljavec SPRO, Občina Vransko skladno z določili tega programa priprave pridobi strokovne podlage in pri tem se smiselno uporabi že narejene študije in raziskave. Za strokovne podlage se štejejo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo.
Strokovne podlage vsebujejo analize in strokovne rešitve:
– analiza stanja in teženj ter razvojnih pobud v prostoru
– analiza razvojnih možnost prostorskega razvoja (za posamezne dejavnosti)
– analiza ranljivosti prostora.
 
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu ZUreP-1 in Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04).
Pripravljavec SPRO, odgovoren za njegovo pripravo je Občina Vransko.
Izdelovalca se izbere na osnovi zakonodaje na področju javnega naročanja in mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje. Za izbor izdelovalca je zadolžen pripravljavec.
7. Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage (M 1 : 50.000, 25.000 ter 5.000) v digitalni obliki pridobi pripravljavec pri GURS – Območni enoti Žalec.
8. Postopek in roki priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko
Priprava Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko bo ob sodelovanju nosilcev urejanja predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
– Izdelava analize stanja in delovnega gradiva za SPRO
Pred začetkom del pripravljavec zbere vsa že pripravljena strokovna gradiva, jih analizira in skupaj z izdelovalcem odloči o strokovnih podlagah, ki jih je potrebno dopolniti ali pripraviti.
Izdelovalec mora nato povzeti in ovrednotiti tiste strokovne osnove državnih organov in njihovih strokovnih služb s posameznih delovnih področij, ki jih je potrebno upoštevati ob izdelavi SPRO. Pri tem morajo nosilci urejanja prostora – državni organi in njihove strokovne službe ter lokalne javne službe aktivno sodelovati ter zagotoviti dostopnost svojih projektov in že izdelanih strokovnih podlag. Izdelovalec mora pripraviti analizo ter oceno veljavnega prostorskega plana občine in pripraviti analizo stanja in trendov v prostoru ter opredeliti položaj občine v širšem prostoru. Na podlagi analiz in že izdelanih strokovnih gradiv izdelovalec pripravi delovno gradivo za SPRO.
– Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec – občina na podlagi 29. člena ZUreP-1 pozove nosilce urejanja prostora, da najkasneje v 30 dneh od sprejema vloge, posredujejo smernice in strokovne podlage s področja razvoja posameznih dejavnosti kot usmeritve za izdelavo prostorske strategije. Hkrati s pozivom jim pripravljavec posreduje program priprave SPRO.
– Izdelava strokovnih podlag za SPRO in urbanistično zasnovo
Do izteka roka za pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora pripravljavec analizira, dopolni in uredi strokovne podlage.
Za urbanistično zasnovo naselja Vransko se pripravijo strokovne podlage. Za urbanistično zasnovo naselja Vransko se pripravi variantne rešitve.
– Izdelava predloga SPRO in zasnove prostorskega razvoja občine
Na podlagi ugotovitev iz strokovnih podlag in analize, izdelane v prvi fazi ter izbrane variante za urbanistično zasnovo izdelovalec opredeli najpomembnejše prostorske ureditve, ki bodo predmet obravnave SPRO in za njih oblikuje izhodišča za urejanje prostora v obliki usmeritev trajnostnega razvoja in po posameznih tematskih sklopih: poselitev, infrastruktura, krajina in okolje. Ob upoštevanju rezultatov opravljene analize in oblikovanih izhodišč izdelovalec pripravi predlog SPRO.
– Izdelava predloga SPRO
Izdelovalec pripravi predlog SPRO vključujoč urbanistično zasnovo naselja, ki mora kot prostorski akt vključevati temeljne cilje in usmeritve urejanja prostora, zasnovo prostorskih sistemov – poselitve, infrastrukturnih sistemov in zasnovo dejavnosti v krajini ter smernice in ukrepe za njeno izvajanje.
– Druga prostorska konferenca
Predlog SPRO se obravnava na drugi prostorski konferenci skladno z 28. členom ZureP-1 najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo.
– Javna razgrnitev in javne obravnave
Predlog SPRO se javno razgrne na sedežu občine za najmanj 30 dni skladno z 31. členom ZureP-1. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
– Izdelava dopolnjenega predloga SPRO in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu SPRO
Občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave. Na podlagi potrjenih stališč do pripomb iz javne obravnave in razprave pripravi izdelovalec dopolnjen predlog SPRO, h kateremu se v roku 30 dni pridobijo mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora skladno s 33. členom ZureP-1. Izdela se usklajeni predlog SPRO.
– Sprejem predloga SPRO
Župan posreduje predlog SPRO v sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme SPRO z odlokom.
– Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti SPRO z ZUreP-1 in prostorskimi akti države
Pred objavo odloka o SPRO mora pripravljavec sprejeto SPRO poslati ministru za prostor, ki s sklepom potrdi skladnost SPRO z ZUreP-1 in državnimi prostorskim akti po 69. členu ZureP-1.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta Finančna sredstva za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko in priprave strokovnih gradiv zagotovi Občina Vransko.
10. Objava
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-01/2005
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost