Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1399. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah, stran 3769.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah
1. člen
V Pravilniku o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah (Uradni list RS, št. 6/01) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 93/103/ES z dne 23. novembra 1993 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah pri delu na ribiških ladjah (UL L št. 307 z dne 13. 12. 1993, str. 1) določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu na ribiških ladjah, ki se nanašajo na:
– nove ribiške ladje,
– obstoječe ladje,
– popravila, obnovitve in spremembe na ladjah,
– opremo in vzdrževanje le-te,
– obveščanje delavcev,
– usposabljanje delavcev in preverjanje njihovega znanja,
– posvetovanje z delavci in
– prilagoditev obstoječih in uporabo novih ukrepov in standardov.«
2. člen
V 2. členu se v črki a) besedilo »ki plove pod slovensko zastavo in je pri pristojnem organu registrirana« nadomesti z besedilom »ki plove pod slovensko zastavo ali je pri pristojnem organu registrirana«.
3. člen
V 4. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»V primeru, ko zaradi neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje delavci ukrepajo v skladu z določbo 34. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in zapustijo nevarno delovno mesto, je treba upoštevati nevarnosti za preostale delavce in zagotoviti njihovo varnost in zdravje.
Vsak dogodek na morju, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost in zdravje delavcev, mora biti natančno opisan v poročilu, posredovanem inšpekciji dela, in natančno in podrobno zabeležen v ladijskem dnevniku ali v za to namenjeni listini.
Nadzorstvo nad izvajanjem tega pravilnika izvaja inšpekcija dela z rednimi pregledi ladij. Določeni pregledi se lahko opravijo tudi na morju.«
4. člen
V 11. členu se v črki a) črta besedilo »na morju«.
5. člen
V točki 1.3. Priloge I in Priloge II se besedilo »morajo biti natančno določena« nadomesti z besedilom »morajo biti absolutno spoštovana«.
V točki 12.2. Priloge I in II se črtata besedi »za ribolov«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-22/2005
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-2611-0060
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost