Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1398. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, stran 3723.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
1. člen
V pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 98/24/EC z dne 7. aprila 1998 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (UL L, št. 131 z dne 5. 5. 1998, str. 11), Direktivo Komisije 91/322/EEC z dne 29. maja 1991 o določitvi indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 80/1107/EEC o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu (UL L, št. 177 z dne 5. 7. 1991, str. 22) in Direktivo Komisije 2000/39/EC z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/EC o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (UL L, št. 142 z dne 16. 6. 2000, str. 47) določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in varovanja zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so rezultat katere koli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.«
2. člen
9. točka 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 min. in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m3 ali v ml/m3(ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne vrednosti.«
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se doda nov prvi pododstavek, ki se glasi: »V primeru pojava dogodka iz prvega odstavka tega člena mora delodajalec takoj sprejeti ukrepe za ublažitev posledic tega dogodka in o tem obvestiti vse prizadete delavce.«
4. člen
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo »in mu svetuje, kako naj postopa glede svojega zdravja.« nadomesti z besedilom »ter ga obvesti in mu svetuje o zanj primernem zdravstvenem nadzoru po koncu izpostavljenosti.«
5. člen
V 16. členu se besedilo »ter zavezujočih bioloških mejnih vrednosti iz priloge II« nadomesti z besedilom »ter zavezujočih bioloških mejnih vrednosti iz priloge II, razen bioloških mejnih vrednosti za svinec«.
6. člen
Priloga I »Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost« se nadomesti z novo prilogo I »Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost«, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-21/2005
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-2611-0068
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost