Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1397. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih, stran 3723.

Na podlagi 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varnostnih znakih
1. člen
V Pravilniku o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (UL L št. 245, z dne 26. 8. 1992, str. 23) določa obliko, barvo in velikost varnostnih znakov ter obveznosti delodajalcev v zvezi z uporabo varnostnih znakov.«
V tretjem odstavku se za besedo »železniškega,« dodata besedi »notranjega vodnega,«.
2. člen
V 4. členu se za besedama »ki jih« doda beseda »prvič«.
3. člen
V točki 2.2.1. Priloge I SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VARNOSTNE ZNAKE, se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Svetlobni znaki, akustični signali in govorna komunikacija se morajo uporabljati, kadar se to zahteva, upoštevajoč možnost izmenjevanja in kombiniranja znakov, kot je to predvideno v 3. točki te priloge, za opozarjanje na nevarnost, za poziv oseb, da ukrepajo na točno določen način, in za evakuacijo oseb v sili.«
4. člen
V točki 11. Priloge I SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VARNOSTNE ZNAKE se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Če določeni delavci slabše slišijo signal ali vidijo znak, tudi zato ker nosijo osebno varovalno opremo, je treba ustrezno ukrepati, da se taki znaki dopolnijo ali zamenjajo.«
5. člen
V točki 3.5. Požarni znaki Priloge II SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZNAKE NA TABLAH se dodajo naslednji pomožni znaki:
6. člen
V prvem odstavku 1. točke Priloge III ZAHTEVE ZA OZNAČEVANJE VSEBNIKOV IN INSTALACIJ se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vsebniki, ki se pri delu uporabljajo za nevarne snovi ali preparate, kot so opredeljeni v direktivah 67/548/EGS in 88/379/EGS, ter vsebniki za skladiščenje takšnih nevarnih snovi ali preparatov, skupaj s pripadajočimi vidnimi instalacijami, v katerih so shranjene ali se pretakajo nevarne snovi ali preparati, morajo biti označeni (piktogram ali simbol na barvni podlagi) v skladu z omenjenima direktivama.«
7. člen
V točki 1.1. Priloge VI ZAHTEVE ZA SVETLOBNE ZNAKE se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Svetloba, ki jo oddaja znak, mora ustvariti takšen kontrast glede na svojo okolico, ki je v skladu s predvidenimi pogoji njegove uporabe, vendar brez nepotrebnega bleščanja ali slabe vidnosti kot posledice nezadostne svetlobe, ki jo oddaja znak.«
8. člen
V točki 2.5. Priloge IX ZAHTEVE ZA ROČNE SIGNALE se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec mora takoj prekiniti trenutni manever z namenom, da od signalista zahteva nova navodila, če oceni, da ukazov, ki jih je od njega dobil, ne more izvesti na varen način.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-18/2005
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-2611-0065
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost