Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005

Kazalo

1269. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2005, stran 3365.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/04) je Občinski svet občine Odranci na 12. seji dne 18. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Odranci za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjev
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            614.443
   Tekoči prihodki (70+71)                 164.696
70  Davčni prihodki                     52.3242
   700 Davki na dohodek in dobiček             40.926
   703 Davki na premoženje                 6.526
   704 Domači davki na blago in storitev          4.890
   706 Drugi davki                       –
71  Nedavčni prihodki                    112.354
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                     363
   711 Takse in pristojbine                  520
   712 Denarne kazni                      10
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
   714 Drugi nedavčni prihodki              111.461
72  Kapitalski prihodki                   74.502
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        45.702
   722 Prihodki od prodaje zemljišč            28.800
73  Prejete donacije                       –
74  Transferni prihodki                   375.245
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij             375.245
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              615.471
40  Tekoči odhodki                      67.591
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          14.177
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      2.464
   402 Izdatki za blago in storitve            46.550
   403 Plačila domačih obresti               2.500
   409 Rezerve                       1.900
41  Tekoči transferi                     75.062
   410 Subvencije                      7.320
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  26.152
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     7.241
   413 Drugi tekoči domači transferi            34.349
42  Investicijski odhodki                  472.200
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         472.200
43  Investicijski transferi                    –
   430 Investicijski transferi                618
 
III. Proračunski – presežek (I.-II.)             -1.028
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil                 –
   in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)         –
V.  Dana posojila in povečanje kapit. deležev           –
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV-V.)              –
 
C)  Račun financiranja                      –
VII. Zadolževanje (500)                      –
VIII. Odplačilo dolga (550)                   2.667
55  Odplačilo dolga                      2.667
   550 Odplačilo domačega dolga               2.667
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)                -3.695
X.  Neto zadolževanje (VII. –VIII.)             -2.667
XI.  Neto financiranje (VI+VII-VIII. –IX.=-III.)        1.028
   Stanje sredstev na računu
   dne 31. 12. preteklega leta                7.847
Splošni del občinskega proračuna in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– prihodki režijskega obrata.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
5. člen
Proračunski skladi so:
račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 700.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 700.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN
PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin.
8. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, kateri ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-12/2005
Odranci, dne 18. marca 2005.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.