Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005

Kazalo

1268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2004, stran 3365.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet občine Odranci na 12. seji dne 18. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje v:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov       v tisoč tolarjev
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          249.221
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)            298.463
III. Proračunski – primanjkljaj (I.-II.)         -49.242
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapit. deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV-V.)
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
VIII. Odplačilo dolga (550)                 2.636
55  Odplačilo dolga                    2.636
   550 Odplačilo domačega dolga             2.636
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)             -51.878
X.  Neto zadolževanje (VII. –VIII.)           -2.636
XI.  Neto financiranje (VI+VII-VIII. –IX.=-III)      49.242
   Stanje sredstev na računu
   Dne 31.12. preteklega leta              59.725
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 111-12/2005
Odranci, dne 18. marca 2005.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.