Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005

Kazalo

1121. Spremembe programa priprave za ureditveni načrt – naselje Kalce SP /12 Urn v Občini Logatec, stran 3125.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99) župan Občine Logatec objavlja
S P R E M E M B E P R O G R A M A
P R I P R A V E
za ureditveni načrt – naselje Kalce SP /12 Urn
v Občini Logatec
Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 2000 za območje Občine Logatec je nujno novelirati dokumente in začeti postopke prostorskih izvedbenih aktov.
Spremeni se naslov dokumenta in naziv obravnavanega območja:
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt za območja
Mala stran S12-S1 in Male Laze S12- S2
v naselju Kalce
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskega akta
Območje obdelave je novelirano v sprejetih planskih izhodiščih. Opis lege in danosti se ne spreminjajo.
Osnova za izdelavo občinskega lokacijskega načrta (OLN) je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 2000 za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 75/04), ki se nanašajo na:
– korekcija območja,
– uskladitev namenske rabe,
– smernice podrobne namenske rabe;
 
II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Zaledje obstoječe pozidave v Kalcah prevzema funkcijo dopolnilnega stanovanjskega jedra, ki pomeni razvojno poselitveno širitev naselja Logatec.
Celotno območje se deli na dva dela na padajočem terenu z razgibanim reliefom, ki se močno zarašča. Vmesne travnate površine so predvsem vrtačastega značaja.
Predvideno novo naselje Kalce se navezuje na severnem delu na naselje Gorenji Logatec, imenovan Male Laze S12–S2 s predvideno podrobno rabo SV, na južnem delu nad križiščem v Kalcah pa nov del imenovan Mala stran S12–S1 s predvideno podrobno rabo SV, DC, Z in PI.
 
III. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP-ov)
Območje OLN je znotraj poselitvenega območja naselja Kalce povzeto po sprejetih spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi sprememb in dopolnitev obravnavanih prostorskih ureditvenih pogojev so:
– RS Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota,
– Direkcija RS za ceste,
– RS MOPE, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
– ELES Elektro Slovenije d.o.o. Ljubljana,
– Elektro Ljubljana –okolica,
– Komunala Logatec,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Geo-plin d.o.o.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali pogojev in usmeritev, skladno z 34. členom ZUrep-1, nimajo smernic oziroma pogojev.
Po predložitvi dopolnjenega predloga OLN v 30 dneh ugotovijo z mnenjem upoštevanje danih pogojev, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
 
V. Seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Načrtovalec mora upoštevati smernice, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi OLN se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi podrobne strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah.
 
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo OLN Kalce v digitalni obliki preskrbi Občina Logatec.
 
VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
Izdelovalec OLN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog urbanističnega načrtovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelana so programska izhodišča obravnavanih območij.
Terminski plan:
– obvestilo o nameri izdelave OLN na Ministrstvo za okolje in prostor
glede celovite presoje vplivov na okolje,
– delovni razgovor z nosilci planiranja
gospodarskih javnih služb                 24. 4. 2005
– pridobitev smernic                   24. 5. 2005
– izdelava predloga OLN                  1. 8. 2005
– II. prostorska konferenca                1. 9. 2005
– javna razgrnitev,      predvidoma od 1. 8. 2005 do 1. 9. 2005
– javna obravnava                     15. 9. 2005
– opredelitev do pripomb,          predvidoma do 30. 9. 2005
– I. obravnava na občinskem svetu            oktober 2005
– izdelava dopolnjenega predloga OLN           10. 11. 2005
– pridobitev mnenj nosilcev planiranja          10. 12. 2005
– II. obravnava na občinskem svetu
in sprejem odloka                    december 2005
 
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za pripravo OLN Kalce zagotovi Občina Logatec.
 
IX. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/05-2
Logatec, dne 25. marca 2005.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost