Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005

Kazalo

1096. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna, stran 3066.

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet občine Dobrna na 20. redni seji dne 14. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje programov društev na področju turizma na območju Občine Dobrna iz občinskega proračuna.
Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Dobrna se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet v proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z zakonom o društvih;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji;
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov;
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Dobrna. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Glasilu Občine Dobrna.
5. člen
Javni razpis se izvede praviloma v roku 60 dni po sprejetem proračunu za proračunsko leto.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja razvoja turizma;
– rok za prijavo.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
7. člen
Z izbranimi društvi sklene Občina Dobrna pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilo sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev:
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku oziroma pritožbi odloča župan.
III. MERILA IN KRITERIJI
8. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:
– aktivnosti za ohranjanje kulturne
 in naravne dediščine                  25 točk
– urejanje in varstvo okolja               225 točk
– organiziranje in usklajevanje prireditev        10 točk
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti    20 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine     
za delovanje na področju turizma             35 točk
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več
turističnih in drugih društev ter drugih organizacij   20 točk
Vsaka aktivnost je ovrednotena z navedenim številom točk.
2. Število članov društva:
– do petdeset članov                    5 točk
– do sto članov                      10 točk
– nad dvesto članov                    30 točk
3. Drugo–izobraževanje članov društva:          20 točk
 
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisno leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma spremlja in preverja Nadzorni odbor Občine Dobrna.
Društva so dolžna do 28. februarja naslednjega leta oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
10. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-0004-1/2005-1
Dobrna, dne 14. marca 2005.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost