Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005

Kazalo

1095. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, stran 3064.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02) je Občinski svet Občine Dobrna na 20. seji, dne 14. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in merila za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev za ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Dobrna v skladu s sprejetim proračunom.
2. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dobrna,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da delujejo v javnem interesu,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
3. člen
(programi)
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, med območnih in državnih srečanjih, kjer se lahko primerja njihova kakovostna rast,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in aktivnosti,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
4. člen
(javni razpis)
Za pripravo predloga razpisa, meril in predlog programov je po pooblastilu župana pristojen Odbor za družbene dejavnosti.
Izvajalci kulturnih programov lahko pridobijo proračunska sredstva namenjena kulturnim programom le na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi Občina Dobrna.
Javni razpis se izvede po sprejetju vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje kulturnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v enem javnem mediju na območju Občine Dobrna ter na spletnih straneh Občine Dobrna.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Pravočasne prispele prijave na razpis zbira občinska uprava.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
5. člen
(izbor programov)
Po točkovanju programov poda Odbor za družbene dejavnosti končno poročilo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje kulturnih programov za prihodnje proračunsko obdobje, katerega župan posreduje vsem prijavljenim kandidatom na javni razpis.
6. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Z izbranimi izvajalci kulturnih programov občina sklene pogodbo, v kateri se določi:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višino sredstev,
– rok za oddajo poročil,
– nadzor nad namensko porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
7. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo oddati Odboru za družbene dejavnosti najkasneje do 28. februarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da Odbor na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev kulturnih programov, se upravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku odbor ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celotnega poročila, se ugotovi, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi zmanjšanega obsega dela, prenehanja delovanja ipd. se odobrena proračunska sredstva vrnejo oziroma ostanejo v proračunu občine.
Odbor za družbene dejavnosti je z določili tega člena dolžan predlagati ustrezne ukrepe.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
V primeru, da izvajalec ne izpolni kriterija zahtevanih nastopov in meril, se mu pri poračunu akontacij število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, večji pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka sredstev.
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Dobrna.
III. POGOJI, MERILA IN METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE
9. člen
Merila, ki so priloga tega pravilnika, se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnim društvom in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Vrednost točke se izraža za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
Odbor za družbene dejavnosti lahko v primeru, ko je na razpis prijavljenih več programov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za vrednotenje kulturnih programov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Odbor za družbene dejavnosti spremlja izvajanje dogovorjenih programov in o tem enkrat letno s pisnim poročilom obvešča župana in občinski svet.
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja kulturnih programov v Občini Dobrna.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-0003-1/2005-1
Dobrna, dne 14. marca 2005.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
   
   MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 
              V OBČINI DOBRNA
 
  Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se 
Sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši
javnosti vsaj petkrat letno:
  – trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna,
  – pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali projekt,
  – najmanj enkrat letno sodelujejo na območnih revijah ali prireditvah,
kolonijah ali razstavah,
  – udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja.
  Sredstva se priznajo samo za nekomercialne skupine. Vrednotenje se opravi
tako, da se točkujejo naslednji elementi:
  – redna dejavnost kulturnih društev,
  – dodatki za opremo, založništvo in izobraževanje,
  – izredni dosežki.
 
  A) Redna dejavnost kulturnih društev
 
Vrsta programa          Maks. št. točk
-----------------------------------------------------------
1.  PEVSKI ZBORI
1.1. Pevski zbori z najmanj 20 članov
   Prizna se maksimalno 40 vaj na leto (dve šolski uri)
   1. Honorar zborovodji na vajo              30
   2. Pavšal za materialne stroške letno          300
 
1.2. Pevski zbori pri najmanj 10 članih
   Prizna se maksimalno 40 vaj na leto (dve šolski uri)
   1. Honorar zborovodji na vajo              25
   2. Pavšal za materialne stroške letno          200
 
1.3. Pevski zbor pri manj kot 10 članih
   1. Honorar zborovodji na vajo              20
   2. Pavšal za materialne stroške letno          100
 
2. GLEDALIŠKE SKUPINE IN KULTURNE
   ANIMACIJE
Prizna se maksimalno 40 vaj na leto (dve šolski uri)
   1. Honorar mentorju na vajo               30
   2. Pavšal za materialne stroške letno          300
 
3. FOLKLORNE, PLESNE IN INSTRUMENTALNE
   SKUPINE
Prizna se maksimalno 40 vaj na leto (dve šolski uri)
   1. Honorar mentorju na vajo               25
   2. Honorar za godce folklorne skupine          12
   3. Pavšal za materialne stroške letno          300
 
4. LIKOVNE, FILMSKE IN FOTOGRAFSKE
   SKUPINE
Prizna se maksimalno 25 vaj na leto
   1. Honorar mentorju                   25
   2. Pavšal za materialne stroške letno          150
 
5. VAŠKI PEVCI
   1. Pavšal za materialne stroške letno          100
 
  B) Dodatki za opremo, založništvo in izobraževanje
  Z vsakoletnim razpisom se lahko razpišejo tudi sredstva za nabavo in
vzdrževanje instrumentov, uniform in ostale opreme; za založništvo ter 
izobraževanje, ki so nujna za izvajanje dejavnosti zveze, društev in skupin.
Delež sofinanciranja nabave in vzdrževanja opreme, založništva, izobraževanja
določi Odbor za družbene dejavnosti na podlagi dejanskih potreb in 
utemeljenosti za navedena sredstva.
   
  C) Izredni dosežki
  Za stimulacijo izrednih dosežkov ljubiteljskih skupin in posameznikov 
(udeležba in dosežki na območnih in državnih srečanjih ter državnih in 
mednarodnih tekmovanjih), kulturnih projektov in prireditev posebnega pomena 
ter jubilejev se v vsakoletnem proračunu praviloma rezervira 10 odstotkov 
sredstev, namenjenih za dejavnost kulturnih društev.

AAA Zlata odličnost