Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

987. Pravilnik o osebni varovalni opremi, stran 2697.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o osebni varovalni opremi
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, pod katerimi se sme osebna varovalna oprema dati v promet in uporabo, da se zagotovi njen prost pretok ter osnovne varnostne zahteve, katerim mora ustrezati, da sta zagotovljena varnost in zdravje uporabnikov.
(2) Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 89/686/EGS z dne 21. decembra 1989 o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na osebno varovalno opremo (UL L št. 399, z dne 30. 12. 1989, str. 18) s spremembami.
IZJEME
2. člen
Ta pravilnik se ne uporablja za:
1. osebno varovalno opremo, ki jo ureja drug predpis, namenjen doseganju istih ciljev kot ta pravilnik v zvezi z dajanjem v promet, prostim pretokom blaga in varnostjo;
2. kategorije osebne varovalne opreme, ki so posebej navedene na seznamu izločenih proizvodov v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika, ne glede na razlog izločitve.
DEFINICIJE
3. člen
(1) Za namen tega pravilnika “osebna varovalna oprema” pomeni:
1. vsako napravo ali pripomoček, ki jo posameznik nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost;
2. vsako enoto, ki jo sestavlja več naprav ali pripomočkov, ki jih proizvajalec poveže v celoto, za varovanje posameznika pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji;
3. varovalno napravo ali pripomoček, ki je ločljivo ali neločljivo združena z osebno opremo, ki ni varovalna in jo posameznik nosi ali drži pri delu za izvajanje posamezne dejavnosti;
4. zamenljivi sestavni deli osebne varovalne opreme, ki so bistveni za njeno zadovoljivo delovanje in se izključno uporabljajo samo za takšno opremo.
(2) Vsak sistem, ki se da v promet skupaj z osebno varovalno opremo z namenom, da se priključi na drugo, zunanjo dodatno napravo, se šteje kot sestavni del te opreme, četudi ni namenjen temu, da ga uporabnik neprekinjeno nosi ali drži ves čas izpostavljenosti tveganju.
KATEGORIJE OSEBNE VAROVALNE OPREME
4. člen
(1) Osebna varovalna oprema je razporejena v naslednje kategorije, pri katerih je potrebno upoštevati ustrezne postopke za ugotavljanje skladnosti, navedene v 7. členu:
1. Osebna varovalna oprema kategorije I (preprosta), kjer konstruktor predvideva, da uporabnik lahko sam oceni stopnjo zagotovljenega varovanja pred minimalnimi tveganji in katerih učinke, če so postopni, lahko uporabnik varno in pravočasno ugotovi. V kategorijo I spada izključno osebna varovalna oprema za varovanje pred:
1.1 mehanskim delovanjem s površinskim učinkom (vrtnarske rokavice, naprstniki itn.);
1.2 čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem in z učinki, ki jih je lahko odstraniti (rokavice, ki nudijo zaščito pred razredčenimi raztopinami detergentov itn.);
1.3 tveganji, s katerimi se srečujemo pri rokovanju z vročimi elementi, pri katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi višji od 50 °C ali nevarnim učinkom (rokavice, predpasniki za strokovno uporabo itn.);
1.4 atmosferskimi dejavniki, ki niso niti izjemni niti skrajni (pokrivala, sezonska oblačila, obutev itn.);
1.5 manjšimi udarci in vibracijami, ki ne prizadenejo vitalnih delov telesa in njihovi učinki ne povzročajo nepopravljivih poškodb organizma (lahke čelade za varovanje glave, rokavice, lahka obutev itn.);
1.6 sončnimi žarki (sončna očala).
2. Osebna varovalna oprema kategorije II (navadna), ki ne spada v kategorijo I ali III.
3. Osebna varovalna oprema kategorije III (zahtevna), ki je namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih učinkov, ki jih predvideva načrtovalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti. Ta kategorija zajema izključno:
3.1 filtrirne dihalne naprave za varovanje pred aerosoli, (v trdnem in tekočem stanju) ter pred dražilnimi, nevarnimi, strupenimi in radioaktivnimi plini;
3.2 dihalne varovalne naprave, ki omogočajo popolno izolacijo pred ozračjem, vključno s tistimi, ki se uporabljajo pri potapljanju;
3.3 osebno varovalno opremo, ki omogoča le omejeno varovanje pred škodljivimi kemičnimi snovmi ali ionizirnim sevanjem;
3.4 opremo za nujne posege v okolje z visoko temperaturo, kjer so učinki primerljivi s tistimi, kjer je temperatura zraka 100 °C ali več in je možna prisotnost infrardečega sevanja, plamenov in velikih količin staljenih materialov;
3.5 opremo za nujne posege v okolje z nizko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi, kjer je temperatura zraka ­50 °C ali manj;
3.6 osebno varovalno opremo za varovanje pred padci z višine;
3.7 osebno varovalno opremo za varovanje pred nevarnostmi, povezanimi z elektriko in nevarnimi napetostmi ali tisto opremo, ki se jo uporabi kot izolacijo pri delu z visoko napetostjo.
ZAHTEVE
5. člen
(1) Osebna varovalna oprema se lahko da v promet in začne uporabljati samo, če zagotavlja varnost in zdravje uporabnikov ter ob pravilnem vzdrževanju in uporabi v skladu z načrtovanim namenom ne vpliva na varnost ali zdravje drugih posameznikov, domačih živali ali premoženja.
(2) Osebna varovalna oprema mora ustrezati osnovnim zahtevam za varnost in zdravje, ki so navedene v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
RAZSTAVE IN PREDSTAVITVE
6. člen
(1) Na sejmih, razstavah, predstavitvah itn., se osebno varovalno opremo, ki ni v skladu z določbami tega pravilnika, lahko predstavi samo pod pogojem, da je le-ta označena z ustreznim opozorilom, ki je na vidnem mestu in opozarja na neusklajenost z zahtevami tega pravilnika in na prepoved njenega nakupa in/ali uporabe za kakršenkoli namen, dokler je proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti ne uskladi s temi zahtevami.
(2) Med predstavitvami osebne varovalne opreme se morajo zagotoviti ustrezni varnostni ukrepi, ki zagotavljajo varnost oseb.
POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI
7. člen
(1) Preden se tip osebne varovalne opreme da v promet, mora njen proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti izpolniti naslednje zahteve:
1. Za osebno varovalno opremo kategorije I:
1.1 da je usklajena z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami v skladu s Prilogo II;
1.2 sestaviti tehnično dokumentacijo v skladu z 8. členom in Prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika;
1.3 zagotoviti ES-izjavo o skladnosti v skladu z 9. členom in Prilogo VI;
1.4 vsako osebno varovalno opremo označiti z oznako CE v skladu z 10. členom in Prilogo IV.
2. Za osebno varovalno opremo kategorije II:
2.1 da je usklajena z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami v skladu s Prilogo II;
2.2 sestaviti tehnično dokumentacijo v skladu z 8. členom in Prilogo III;
2.3 dati v pregled vzorčni tip in upoštevati postopek v skladu z 11. členom;
2.4 zagotoviti ES-izjavo o skladnosti v skladu z 9. členom in Prilogo VI;
2.5 vsako osebno varovalno opremo označiti z oznako CE v skladu z 10. členom in Prilogo IV.
3. Za osebno varovalno opremo kategorije III:
3.1 da je usklajena z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami v skladu s Prilogo II;
3.2 sestaviti tehnično dokumentacijo v skladu z 8. členom in Prilogo III;
3.3 dati v pregled vzorčni tip in upoštevati postopek v skladu z 11. členom;
3.4 zagotoviti postopek preverjanja izdelane osebne varovalne opreme v skladu z 12. členom;
3.5 zagotoviti ES-izjavo o skladnosti v skladu z 9. členom in Prilogo VI;
3.6 vsako osebno varovalno opremo označiti z oznako CE v skladu z 10. členom in Prilogo IV ter dodati identifikacijsko številko priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti, ki je vključen v preverjanje, v skladu z 12. členom.
(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za sestavne dele osebne varovalne opreme, ki bodo vgrajeni v osebno varovalno opremo, pod pogojem, da le-ti niso bistvenega pomena za zadovoljivo delovanje te opreme.
(3) Če so zahteve za osebno varovalno opremo iz prvega odstavka tega člena izpolnjene v državi, ki je članica Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: država članica), se šteje, da ta osebna varovalna oprema izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka tega člena.
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
8. člen
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora za vsak tip osebne varovalne opreme preden se ga da v promet, sestaviti tehnično dokumentacijo (navedeno v Prilogi III), ki jo na zahtevo predloži pristojnim organom.
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
9. člen
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora za vsak tip osebne varovalne opreme, ki jo proizvede ali da v promet, pripraviti ES-izjavo o skladnosti in pri tem uporabiti obrazec iz Priloge VI, ki potrjuje skladnost te osebne varovalne opreme z določbami tega pravilnika.
OZNAKA CE
10. člen
(1) Proizvajalec mora označiti z oznako CE vsak kos osebne varovalne opreme in s tem potrditi, da je osebna varovalna oprema izdelana v skladu z določili tega pravilnika.
(2) Znak skladnosti je sestavljen iz začetnic »CE«. Oblika oznake, ki se mora uporabiti, je prikazana v Prilogi IV. Če je pri preverjanju, navedenemu v 12. členu tega pravilnika, vključen priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, se mora osnovni oznaki dodati še identifikacijska številka tega organa.
(3) Oznako CE je potrebno namestiti na vsak kos proizvedene osebne varovalne opreme tako, da je na vidnem mestu, čitljiva in obstojna v celotnem obdobju življenjske dobe, ki je načrtovana za to osebno varovalno opremo. Če pa to zaradi značilnosti proizvoda ni možno, se mora oznaka CE namestiti na embalažo.
(4) Prepovedano je namestiti oznake na osebno varovalno opremo ali njeno embalažo, ki bi lahko zavedle tretjo osebo, da gre za pomen in obliko oznake CE. Na osebno varovalno opremo ali njeno embalažo se lahko namestijo katerekoli druge oznake, če ne zmanjšujejo vidnosti in čitljivosti oznake CE.
(5) Če je oznaka CE neustrezno pritrjena, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti sprejeti vse potrebne ukrepe, da uskladi proizvod z določbami tega pravilnika, zlasti tistimi v zvezi z oznako CE.
(6) Kadar za osebno varovalno opremo veljajo tudi zahteve drugih predpisov, ki prevzemajo direktive EU in obravnavajo ostale vidike oznake CE ter predvidevajo namestitev le-te, mora oznaka CE pomeniti, da osebna varovalna oprema izpolnjuje tudi zahteve teh predpisov.
(7) Kadar eden ali več predpisov iz prejšnjega odstavka med prehodnim obdobjem proizvajalcu dopušča izbiro, po katerem predpisu bo ugotavljal skladnost, pomeni oznaka CE skladnost samo s tistimi predpisi, ki jih je uporabil proizvajalec. V tem primeru, morajo biti podrobnosti o uporabljenih predpisih navedene v dokumentih, zaznamkih ali navodilih, ki jih predpisi zahtevajo, in priložene taki osebni varovalni opremi.
ES-PREGLED TIPA
11. člen
(1) ES-pregled tipa je postopek, s katerim priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti ugotovi in potrdi, da vzorčni tip osebne varovalne opreme izpolnjuje vse ustrezne določbe tega pravilnika.
(2) Zahtevek za ES-pregled tipa določenega vzorčnega tipa mora vložiti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti pri enem samem priglašenem organu za ugotavljanje skladnosti.
(3) Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti in proizvodnega obrata te osebne varovalne opreme;
– tehnično dokumentacijo proizvajalca iz 8. člena in Priloge III.
Zahtevku mora biti priloženo ustrezno število primerkov vzorčnega tipa za pregled.
(4) Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti mora opraviti ES-pregled tipa v skladu s postopki, navedenimi pod točkama a) in b):
a) Preverjanje tehnične dokumentacije proizvajalca:
– priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti mora preveriti tehnično dokumentacijo proizvajalca, da ugotovi, ali je ustrezna glede na standarde, navedene v 13. členu;
– če proizvajalec ni uporabil ali je samo delno uporabil standarde iz 13. člena ali če takih standardov ni, mora priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti preveriti ustreznost tehničnih specifikacij, ki jih je uporabil proizvajalec ob upoštevanju bistvenih zahtev, preden pregleda tehnično dokumentacijo proizvajalca, da bi ugotovil, ali je ustrezna glede na te tehnične specifikacije.
b) Pregled vzorčnega tipa:
– pri pregledu vzorčnega tipa mora priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti preveriti ali je vzorčni tip proizveden v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in se lahko varno uporablja v skladu z načrtovanim namenom;
– priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti vodi oziroma opravi vse potrebne preglede in preskuse, da ugotovi skladnost vzorčnega tipa s harmoniziranimi standardi, navedenimi v 13. členu;
– če proizvajalec ni uporabil ali je samo delno uporabil standarde iz 13. člena ali kjer takih standardov ni, mora priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti voditi oziroma opraviti vse potrebne preglede in preskuse, s katerimi ugotovi skladnost vzorčnega tipa s tehničnimi specifikacijami, ki jih je uporabil proizvajalec pod pogojem, da so le-te skladne z osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge II.
(5) Če vzorčni tip izpolnjuje ustrezne določbe, mora priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti sestaviti ES-certifikat o pregledu tipa in o tem obvestiti vlagatelja zahtevka. Ta certifikat mora vsebovati ugotovitve pregledov, v njem morajo biti navedeni vsi pogoji v zvezi z njegovo izdajo, hkrati pa mora vključevati tudi opise in načrte, ki so potrebni za identifikacijo pregledanega vzorčnega tipa.
Pristojni državni organi, drugi priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti, Komisija Evropskih skupnosti in države članice lahko dobijo kopijo certifikata in, na podlagi utemeljene zahteve, izvod tehnične dokumentacije proizvajalca in poročilo o opravljenih pregledih in preskusih.
Dokumentacija mora biti na voljo tem organom deset let po tem, ko je osebna varovalna oprema dana v promet.
(6) Vsak priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki zavrne izdajo ES-certifikata o pregledu tipa, mora o tem obvestiti druge priglašene organe za ugotavljanje skladnosti. Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki razveljavi ES-certifikat o pregledu tipa, mora o tem obvestiti pristojni državni organ, ki je imenoval le-tega, in pri tem navesti razloge za svojo odločitev.
PREVERJANJE IZDELANE OSEBNE VAROVALNE OPREME
12. člen
(1) Proizvodnja osebne varovalne opreme kategorije III mora biti, glede na odločitev proizvajalca, v skladu z ES-sistemom zagotavljanja kakovosti končnih izdelkov, kot je določeno v drugem odstavku tega člena ali ES-sistemom za zagotavljanje kakovosti proizvodnje s spremljanjem, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena.
(2) Pri uporabi ES-sistema zagotavljanja kakovosti končnih izdelkov mora proizvajalec izvajati naslednji postopek:
1. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe in tako zagotoviti, da proizvodni proces, vključno s končnim nadzorom osebne varovalne opreme in preskusi, zagotovi homogenost proizvodnje in skladnost osebne varovalne opreme s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa in z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami, navedenimi v Prilogi II.
2. Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki ga je izbral proizvajalec, mora opraviti vse potrebne preglede. Ti pregledi morajo biti opravljeni naključno, navadno v časovnih razmikih najmanj enega leta.
3. Ustrezen vzorec osebne varovalne opreme, ki ga vzame priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, mora biti pregledan, poleg tega pa morajo biti na njem opravljeni vsi ustrezni preskusi, ki so določeni v standardih, opredeljenih v 13. členu ali ki so potrebni, da dokažejo skladnost z osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami, navedenimi v Prilogi II.
4. Če ta priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki preverja ES-sistem zagotavljanja kakovosti končnih izdelkov ni organ, ki je izdal ustrezni ES-certifikat o pregledu tipa in se pojavijo težave v zvezi s preverjanjem skladnosti vzorcev, mora le-ta navezati stik s priglašenim organom za ugotavljanje skladnosti, ki je izdal ES-certifikat o pregledu tipa.
5. Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti je dolžan proizvajalcu posredovati poročilo o preskusu. Če poročilo ugotavlja, da proizvodnja ni homogena ali da pregledana osebna varovalna oprema ni v skladu s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa ali z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami, ki so navedene v Prilogi II, mora priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo ene ali več ugotovljenih napak in o tem obvestiti priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki je izdal ES-certifikat o pregledu tipa.
6. Proizvajalec mora na zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa predložiti poročilo priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti.
(3) Pri ES-sistemu za zagotavljanje kakovosti proizvodnje s spremljanjem, mora proizvajalec vzpostaviti kakovost sistema in izvajati naslednji postopek:
1. Sistem:
a) V skladu s tem postopkom proizvajalec predloži zahtevek za odobritev sistema nadzora priglašenemu organu za ugotavljanje skladnosti, ki ga sam izbere. Zahtevek mora vsebovati:
– vse informacije, ki se nanašajo na določeno kategorijo osebne varovalne opreme vključno, kjer je to ustrezno, z dokumentacijo, ki zadeva odobreni vzorčni tip;
– dokumentacijo o sistemu nadzora kakovosti;
– obvezo, da bo izpolnjeval vse zahteve, ki izhajajo iz sistema nadzora kakovosti in da bo ohranjal primernost in učinkovitost sistema.
b) V skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti je potrebno vsak kos osebne varovalne opreme pregledati ter opraviti ustrezne preskuse, navedene v 3. točki drugega odstavka tega člena, da bi preverili njihovo skladnost z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami iz Priloge II. Dokumentacija o sistemu zagotavljanja kakovosti mora vsebovati ustrezen opis, posebno pa še:
– cilje kakovosti, organizacijske sheme, odgovornosti vodilnih delavcev in njihova pooblastila v zvezi s kakovostjo izdelka;
– preverjanja in preskuse, ki morajo biti opravljeni po končni izdelavi;
– načine preverjanja učinkovitosti delovanja sistema zagotavljanja kakovosti.
c) Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti mora presoditi sistem zagotavljanja kakovosti in ugotoviti, če le-ta izpolnjuje določbe iz točke b). Pri tem mora predpostavljati, da sistemi zagotavljanja kakovosti, ki uporabljajo ustrezen harmoniziran standard, izpolnjujejo te določbe. Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki izvaja revizijo, mora izdelati vse potrebne in objektivne ocene elementov sistema zagotavljanja kakovosti in zlasti preveriti, če ta sistem zagotavlja skladnost proizvedene osebne varovalne opreme z odobrenim vzorčnim tipom. Odločitev mora biti posredovana proizvajalcu in mora vsebovati vse zaključke opravljenega pregleda in utemeljitev za določitev take ocene.
d) Proizvajalec mora obvestiti priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki je odobril sistem zagotavljanja kakovosti, o kakršnemkoli namenu, da spremeni sistem zagotavljanja kakovosti. Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti mora preučiti predlagane spremembe in odločiti, ali spremenjen sistem zagotavljanja kakovosti izpolnjuje ustrezne določbe. Svojo odločitev bo priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti posredoval proizvajalcu. Sporočilo mora vsebovati tudi zaključke opravljenega pregleda in utemeljitev za tako odločitev.
2. Nadzor:
a) Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec pravilno izpolni vse obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti.
b) Za namen nadzora mora proizvajalec priglašenemu organu za ugotavljanje skladnosti omogočiti dostop do lokacij, kjer se osebna varovalna oprema pregleduje, preskuša in skladišči ter mu posredovati vse zahtevane informacije, še zlasti pa:
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti;
– tehnično dokumentacijo;
– poslovnike o zagotavljanju kakovosti.
c) Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti mora redno izvajati preglede, da bi zagotovil, da proizvajalec vzdržuje in uporablja odobreni sistem zagotavljanja kakovosti in posredovati proizvajalcu kopijo poročila o pregledu.
d) Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti lahko pri proizvajalcu opravi obisk nenapovedano. V času takih obiskov mora priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti proizvajalcu posredovati poročilo o takem obisku in, če je ustrezno, poročilo o pregledu.
e) Proizvajalec mora na zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa predložiti poročilo priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti.
DOMNEVA SKLADNOSTI
13. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami po tem pravilniku (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
(2) Kadar je na osebni varovalni opremi kategorije I nameščena oznaka CE in kadar proizvajalec na zahtevo lahko predloži za tako osebno varovalno opremo ES-izjavo o skladnosti iz 9. člena in Priloge VI, se domneva, da je v skladu z osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami navedenimi v Prilogi II.
(3) Kadar je na osebni varovalni opremi kategorije II in III nameščena oznaka CE, se domneva, da izpolnjuje osnovne varnostne in zdravstvene zahteve iz Priloge II, če proizvajalec na zahtevo lahko predloži za to osebno varovalno opremo izjavo o skladnosti iz 9. člena in Priloge VI in ES-certifikat o pregledu tipa, ki ga je izdal priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, kateri potrjuje skladnost z ustreznimi standardi in ima opravljen ES-pregled tipa v skladu s prvo alineo točke a) in prvo alineo točke točke b) četrtega odstavka 11. člena.
(4) Če proizvajalec ni uporabil ali je samo delno uporabil harmonizirane standarde ali če takih standardov ni, mora ES-certifikat o pregledu tipa, ki ga je izdal priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, izkazovati skladnost z osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami iz Priloge II ter skladnost z določili druge alinee točke a) in tretje alinee točke b) četrtega odstavka 11. člena.
PRIGLAŠENI ORGANI ZA UGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI
14. člen
(1) Preden se organi za ugotavljanje skladnosti vključijo v postopek ES-pregleda tipa na podlagi 11. člena in v postopek preverjanja izdelane osebne varovalne opreme na podlagi 12. člena tega pravilnika, morajo izpolniti pogoje določene v Prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika, in biti določeni z odločbo v skladu z določili Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
(2) Organe, navedene v prejšnjem odstavku priglasi ministrstvo, pristojno za izvedbo postopka priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) v skladu s 14. členom Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, Komisiji Evropskih skupnosti in državam članicam ter državam Evropskega gospodarskega prostora. S priglasitvijo se opredelijo tudi naloge, za katere je ta organ usposobljen ter identifikacijska številka, ki mu jo dodeli Komisija Evropskih skupnosti.
(3) Če priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti ne izpolnjuje več pogojev, določenih v Prilogi V, mora pristojno ministrstvo, v skladu z določbo 14. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, priglasitev umakniti in o tem takoj obvestiti Komisijo Evropskih skupnosti in države članice.
(4) Če priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti zavrne izdajo ES-certifikata o pregledu tipa ali ugotovi, da proizvodnja ni homogena ali da osebna varovalna oprema ne ustreza tipu, opisanemu v ES-certifikatu o pregledu tipa (5. točka drugega odstavka 12. člena) ali da ES-sistem zagotavljanja kakovosti proizvodnje ni zadovoljiv (tretji odstavek 12. člena), se lahko stranka pritoži na pristojno ministrstvo v skladu z določili zakona, ki določa splošni upravni postopek.
NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika na trgu izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije, pri uporabi osebne varovalne opreme pa Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
POSTOPKI OBVEŠČANJA
16. člen
(1) Pristojni inšpekcijski organ, ki sprejme ukrepe, s katerimi umika neustrezno osebno varovalno opremo s trga, prepove njeno dajanje v promet in uporabo ali omeji njen prost pretok, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Obveščanje izvede v skladu s predpisom, ki ureja način medsebojne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, je dolžno obvestiti Komisijo Evropskih skupnosti o ukrepih iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisom, ki ureja način medsebojne izmenjave informacij. Svojo odločitev je dolžno utemeljiti.
(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, je dolžno obvestiti Komisijo Evropskih skupnosti in države članice o ukrepih, ki zadevajo neustrezno osebno varovalno opremo, ki ima nameščeno oznako CE.
PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/00, 73/03 in 2/04 – ZZdrl-A) in se preneha uporabljati Pravilnik o obveznem atestiranju plezalk za lesene drogove za proste zračne vode in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 67/89).
KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-104/2002-39
Ljubljana, dne 4. marca 2005.
EVA 2004-2111-0077
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo
  PRILOGA I

 IZČRPEN SEZNAM KATEGORIJ OSEBNE VAROVALNE OPREME, KI JIH TA PRAVILNIK NE
                 OBRAVNAVA

  1. Osebna varovalna oprema, načrtovana in izdelana za uporabo oboroženih
sil ali za ohranjanje reda in miru (čelade, ščitniki itn.).
  2. Osebna varovalna oprema za samoobrambo (aerosolni razpršilniki,
osebno zastraševalno orožje itn.).
  3. Osebna varovalna oprema, ki je načrtovana in izdelana za zasebno
uporabo v:
  – neugodnih vremenskih razmerah (pokrivala, sezonska oblačila, obutev,
dežniki itn.);
  – vlagi in vodi (rokavice za pomivanje posode itn.);
  – vročini (rokavice itn.).
  4. Osebna varovalna oprema, namenjena varovanju ali reševanju oseb na
plovilih ali letalih, ki se ne nosi ves čas.
  5. Čelade in vizirji, namenjeni za uporabnike dvo- ali trikolesnih
motornih vozil.
   PRILOGA II
         OSNOVNE VARNOSTNE IN ZDRAVSTVENE ZAHTEVE
 
  1. SPLOŠNE ZAHTEVE, KI VELJAJO ZA VSO OSEBNO VAROVALNO OPREMO
  Osebna varovalna oprema mora zagotavljati ustrezno varovanje pred vsemi
nevarnostmi, ki se lahko pojavijo.
  1.1. Načela oblikovanja
  1.1.1. Ergonomija
  Osebna varovalna oprema mora biti načrtovana in izdelana tako, da lahko
uporabnik v predvidljivih okoliščinah uporabe, za katere je namenjena,
normalno izvaja z nevarnostjo povezano dejavnost, medtem ko je primerno
zavarovan na najvišji možni ravni.
  1.1.2. Varnostne ravni in kategorija
  1.1.2.1. Najvišja možna varnostna raven
  Optimalna varnostna raven, ki jo je treba upoštevati pri načrtovanju, je
tista, do katere omejitve, ki jih narekuje nošenje osebne varovalne opreme,
ne preprečujejo učinkovite uporabe te opreme med izpostavljenostjo
nevarnosti ali normalnim opravljanjem dejavnosti.
  1.1.2.2. Varnostne kategorije, ki ustrezajo različnim ravnem nevarnosti
  Kadar so različne predvidljive okoliščine uporabe takšne, da je mogoče
razločiti več ravni enake nevarnosti, je treba pri načrtovanju osebne
varovalne opreme upoštevati ustrezne varnostne kategorije.
  1.2. Neškodljivost osebne varovalne opreme
  1.2.1. Odsotnost nevarnosti in drugih »z njo povezanih« motečih
dejavnikov
  Osebna varovalna oprema mora biti načrtovana in izdelana tako, da v
predvidljivih okoliščinah uporabe preprečuje nevarnosti in druge moteče
dejavnike.
  1.2.1.1. Ustrezni sestavni materiali
  Materiali in deli osebne varovalne opreme, vključno z njihovimi
razpadlimi produkti, ne smejo škodljivo vplivati na uporabnikovo higieno ali
zdravje.
  1.2.1.2. Primerna površina vseh delov osebne varovalne opreme pri stiku
z uporabnikom
  Noben del osebne varovalne opreme, ki je v stiku z uporabnikom ali ki bi
lahko bil v stiku pri nošenju takšne opreme, ne sme biti grob, imeti ostrih
robov, štrleti ali podobno, kar bi lahko povzročilo pretirano draženje ali
poškodbe.
  1.2.1.3. Največje dopustno oviranje uporabnika
  Kar najbolj je treba zmanjšati kakršno koli oviranje gibov, ki jih je
treba napraviti, položajev, v katerih je treba biti, in čutnega zaznavanja
zaradi osebne varovalne opreme; prav tako osebna varovalna oprema ne sme
povzročati gibov, ki spravljajo v nevarnost uporabnika ali druge osebe.
  1.3. Udobnost in učinkovitost
  1.3.1. Prilagoditev osebne varovalne opreme uporabniku
  Osebna varovalna oprema mora biti načrtovana in izdelana tako, da se
lahko pravilno namesti na uporabnika in da ostane na mestu v predvidenem
obdobju, ob upoštevanju okoljskih dejavnikov, gibov, ki jih je treba
napraviti, in položajev, v katerih je treba biti. Zato mora biti čim bolj
prilagojena uporabniku z vsemi ustreznimi sredstvi, kot so primerni
prilagodljivi in pritrdilni sistemi ali zagotovitev primerne nastavitve
velikosti.
  1.3.2. Lahkost in trdnost oblike
  Osebna varovalna oprema mora biti čim lažja, ne da bi to vplivalo na
njeno trdnost in učinkovitost.
  Razen posebnih dodatnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati osebna
varovalna oprema, da bi zagotovila primerno varovanje pred zadevnimi
nevarnostmi (glej 3), mora tudi prenesti učinke značilnih okoljskih pojavov
v predvidljivih okoliščinah uporabe.
  1.3.3. Združljivost različnih kategorij ali tipov osebne varovalne
opreme, namenjene sočasni uporabi.
  Če isti proizvajalec trži več tipov osebne varovalne opreme različnih
razredov ali vrst, da bi zagotovil sočasno varovanje bližnjih delov telesa
pred več nevarnostmi hkrati, morajo biti le-ti združljivi.
  1.4. Podatki, ki jih zagotovi proizvajalec
  Poleg imena in naslova proizvajalca in/ali njegovega pooblaščenega
predstavnika s sedežem v Evropski skupnosti morajo navodila, ki jih ta dva
pripravita in zagotovita, ko se da osebna varovalna oprema v promet,
vsebovati vse ustrezne podatke o:
  a) shranjevanju, uporabi, razkuževanju, čiščenju, vzdrževanju in
popravljanju. Izdelki za čiščenje, vzdrževanje ali razkuževanje, ki jih
priporočijo proizvajalci, ne smejo škodljivo vplivati na osebno varovalno
opremo ali uporabnike, kadar se uporabljajo v skladu z ustreznimi napotki;
  b) učinkovitosti, kakor je bila ugotovljena med tehničnimi preskusi
varnostnih ravni ali kategorij, ki jih zagotavlja zadevna osebna varovalna
oprema;
  c) primernih dodatkih osebne varovalne opreme in značilnostih ustreznih
rezervnih delov;
  d) varnostnih razredih, primernih za različne ravni nevarnosti in
ustrezne omejitve uporabe;
  e) roku ali obdobju zastaranja osebne varovalne opreme ali njenih
določenih sestavnih delov;
  f) tipu embalaže, ki je ustrezen za prevoz;
  g) pomenu kakršnih koli označb (glej 2.12.);
  h) kjer je to primerno, navedba predpisov, ki jih je proizvajalec
uporabil v skladu s sedmim odstavkom 10. člena;
  i) ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa za
ugotavljanje skladnosti, ki sodeluje v fazi načrtovanja osebne varovalne
opreme.
  Ta navodila, ki morajo biti natančna in razumljiva, morajo biti
zagotovljena vsaj v slovenskem jeziku.
 
  2. DODATNE ZAHTEVE, KI SO SKUPNE VEČ KATEGORIJAM ALI TIPOM OSEBNE
VAROVALNE OPREME
  2.1. Osebna varovalna oprema s prilagodljivimi sistemi
  Če osebna varovalna oprema vključuje prilagodljive sisteme, morajo biti
ti načrtovani in izdelani tako, da v predvidljivih okoliščinah uporabe brez
uporabnikove vednosti njihova namestitev ne more postati nepravilna.
  2.2. Osebna varovalna oprema, ki obdaja dele telesa, ki jih je treba
zavarovati
  Osebna varovalna oprema, ki obdaja dele telesa, ki jih je treba
zavarovati, mora biti čim bolj zračna, da omejuje potenje zaradi njene
uporabe. Če to ne gre, mora biti opremljena z napravami, ki vpijajo znoj.
  2.3. Osebna varovalna oprema za obraz, oči in dihala
  Kakršno koli omejevanje uporabnikovega vidnega polja ali pogleda zaradi
osebne varovalne opreme za obraz, oči ali dihala, mora biti čim bolj
zmanjšano.
  Stopnja optične nevtralnosti optičnih sistemov teh kategorij osebne
varovalne opreme mora biti združljiva s tipom relativno natančnih in/ali
dolgotrajnih dejavnosti uporabnika.
  Če je treba, jih je treba obdelati s sredstvi za preprečevanje rosenja
ali ta sredstva zagotoviti.
  Tipi osebne varovalne opreme, ki so namenjeni uporabnikom s slabšim
vidom, morajo omogočiti nošenje očal ali kontaktnih leč.
  2.4. Osebna varovalna oprema, ki se stara
  V primeru, da na novo osebno varovalno opremo lahko precej vpliva
staranje, mora biti na vsakem delu ali medsebojno zamenljivem sestavnem
delu, ki je dan v promet, neizbrisno napisan datum izdelave, in/ali če je
mogoče, dobo trajanja, in sicer tako, da izključuje vsako napačno razlago.
Ta podatek mora biti neizbrisno naveden tudi na embalaži.
  Če proizvajalec ne more jamčiti glede dobe trajanja osebne varovalne
opreme, mora v navodilih navesti vse potrebne podatke, da kupcu ali
uporabniku omogoči določitev razumnega roka zastaranja, ob upoštevanju
kakovosti tipa in razpoložljivih možnosti hranjenja, uporabe, čiščenja,
popravljanja in vzdrževanja.
  Kjer je verjetno, da bo redna uporaba čistilnih postopkov, ki jih
priporoča proizvajalec, povzročila precejšnje in hitro zmanjšanje
učinkovitosti osebne varovalne opreme, mora proizvajalec, če je mogoče, na
vsak del osebne varovalne opreme, ki je dan v promet, pritrditi znak, ki
kaže največje število čistilnih postopkov, ki se lahko opravijo, preden je
treba opremo pregledati ali zavreči. Če tega znaka ni, mora proizvajalec te
podatke zagotoviti v svojih navodilih.
  2.5. Osebna varovalna oprema, ki se lahko med uporabo zatakne
  Če bi v predvidljivih okoliščinah uporabe osebno varovalno opremo zajel
premikajoči se predmet, kar bi ogrozilo varnost uporabnika, mora imeti
osebna varovalna oprema ustrezen prag odpornosti, nad katerim se bo sestavni
del vdal in odpravil nevarnost.
  2.6. Osebna varovalna oprema za uporabo v okoljih, kjer je nevarnost
nastanka eksplozije
  Osebna varovalna oprema, ki je namenjena uporabi v eksplozivnih okoljih,
mora biti načrtovana in izdelana tako, da ne more biti vir električnega,
elektrostatičnega ali z udarcem povzročenega obloka ali iskre, ki bi lahko
povzročila vžig eksplozivne mešanice.
  2.7. Osebna varovalna oprema, ki je namenjena uporabi v sili ali hitri
namestitvi in/ali odstranitvi.
  Te kategorije osebne varovalne opreme morajo biti načrtovane in izdelane
tako, da čim bolj zmanjšajo čas, ki je potreben za pritrditev in (ali)
odstranitev.
  Kakršni koli sestavni sistemi, ki omogočajo pravilno namestitev na
uporabnika ali odstranitev z njega, morajo omogočati hitro in preprosto
delovanje.
  2.8. Osebna varovalna oprema za uporabo v zelo nevarnih razmerah
  Navodila, ki jih proizvajalec izda skupaj z osebno varovalno opremo za
uporabo v zelo nevarnih razmerah, omenjenih v 3. točki prvega odstavka 4.
člena tega pravilnika, morajo še zlasti vsebovati podatke, namenjene
izključni uporabi pristojnih usposobljenih posameznikov, ki so kvalificirani
za to, da jih razložijo in zagotovijo njihovo uporabo.
  Opisati morajo tudi postopek, ki ga je treba sprejeti za overitev, da je
osebna varovalna oprema pravilno prilagojena in funkcionalna, ko jo nosi
uporabnik.
  Če osebna varovalna oprema vključuje alarm, ki se sproži ob odsotnosti
varnostne ravni, ki je navadno zagotovljena, mora biti ta načrtovan in
nameščen tako, da ga uporabnik zazna v okoliščinah uporabe, za katere se
trži osebna varovalna oprema.
  2.9. Osebna varovalna oprema s sestavnimi deli, ki jih uporabnik lahko
prilagaja ali odstrani
  Vsi sestavni deli osebne varovalne opreme, ki jih uporabnik lahko
prilagodi ali odstrani zaradi zamenjave, morajo biti načrtovani in izdelani
tako, da omogočajo prilagoditev, pritrditev in odstranitev brez orodij.
  2.10. Osebna varovalna oprema za povezavo z drugo, zunanjo dopolnilno
napravo
  Če osebna varovalna oprema vključuje sistem, ki omogoča povezavo z
drugo, dopolnilno napravo, mora biti pritrdilni mehanizem načrtovan in
izdelan tako, da omogoča njegovo namestitev samo na ustrezno opremo.
  2.11. Osebna varovalna oprema, ki vključuje sistem kroženja tekočine
  Če osebna varovalna oprema vključuje sistem kroženja tekočine, mora biti
ta izbran ali načrtovan in vključen tako, da omogoča ustrezno obnavljanje
tekočine v bližini celotnega dela telesa, ki ga je treba zavarovati, ne
glede na uporabnikove gibe, položaj ali premikanje v predvidljivih
okoliščinah uporabe.
  2.12. Osebna varovalna oprema z eno ali več identifikacijskimi ali
prepoznavnimi oznakami, ki so neposredno ali posredno povezane z varnostjo
in zdravjem
  Identifikacijske ali prepoznavne oznake, ki so neposredno ali posredno
povezane z varnostjo in zdravjem ter pritrjene na te tipe ali kategorije
osebne varovalne opreme, naj imajo po možnosti obliko usklajenih piktogramov
ali ideogramov. Te oznake morajo ostati popolnoma čitljive v vsej predvideni
dobi uporabe osebne varovalne opreme. Poleg tega morajo biti te oznake
popolne, natančne in razumljive, da preprečijo napačno razlago, še zlasti
kadar vključujejo besede ali stavke. Zagotovljene morajo biti vsaj v
slovenskem jeziku.
  Če je osebna varovalna oprema (ali njen sestavni del) premajhna, da bi
omogočila pritrditev celotne potrebne oznake ali njenega dela, morajo biti
ustrezni podatki navedeni na embalaži in v proizvajalčevih navodilih.
  2.13. Osebna varovalna oprema v obliki oblačil, ki lahko kažejo na
uporabnikovo navzočnost
  Osebna varovalna oprema v obliki oblačil, ki so namenjena za
predvidljive okoliščine uporabe, v katerih je treba razločno in posamič
opozoriti na uporabnikovo navzočnost, mora imeti eno ali več nameščenih
sredstev ali naprav za neposredno oddajanje ali odsevanje svetlobe ustrezne
jakosti in ustreznih fotometričnih in kolorimetričnih lastnosti.
  2.14. Osebna varovalna oprema za večkratno nevarnost
  Vsa osebna varovalna oprema, ki je načrtovana za varovanje uporabnika
pred več možnimi sočasnimi nevarnostmi, mora biti načrtovana in izdelana
tako, da izpolni zlasti glavne zahteve, ki so povezane z vsako od teh
nevarnosti (glej 3).

   3. DODATNE ZAHTEVE, POVEZANE Z DOLOČENIMI NEVARNOSTMI
  3.1. Varovanje pred mehanskimi vplivi
  3.1.1. Vplivi, ki jih povzročajo padajoči ali štrleči predmeti in trk
delov telesa z oviro
  Primerna osebna varovalna oprema za to vrsto nevarnosti mora biti dovolj
odporna na udarce, da preprečuje poškodbe, ki nastanejo zaradi trka ali
prediranja zaščitenega dela, vsaj do ravni energije trka, nad katero bi
pretirane mere ali masa blažilne naprave preprečevale učinkovito uporabo
osebne varovalne opreme v predvidljivem obdobju nošenja.
  3.1.2. Padci
  3.1.2.1. Preprečevanje padcev zaradi zdrsa
  Podplati obutve, namenjene preprečevanju zdrsa, morajo biti načrtovani,
izdelani ali opremljeni z dodanimi elementi, da zagotovijo zadovoljiv stik
in trenje s površino, ob upoštevanju njene narave ali stanja.
  3.1.2.2. Preprečevanje padcev z višine
  Osebna varovalna oprema, ki je namenjena preprečevanju padcev z višine
ali njihovih učinkov, mora vključevati jermenje za telo in pritrdilni
sistem, ki ga je mogoče povezati z zanesljivo točko pritrditve. Načrtovana
mora biti tako, da v predvidljivih okoliščinah uporabe kar najbolj zmanjša
navpičen padec uporabnika, prepreči trčenje z ovirami in da zaviralna moč
vendarle obdrži prag, kjer je mogoče pričakovati fizično poškodbo, trganje
ali lomljenje sestavnega dela osebne varovalne opreme, ki bi lahko povzročil
padec uporabnika.
  Zagotoviti mora tudi, da po zaviranju uporabnik ostane v pravilnem
položaju, v katerem lahko počaka na pomoč, če je treba.
  Proizvajalčeva navodila morajo še zlasti vsebovati vse ustrezne
podatke o:
  – značilnostih, ki se zahtevajo za zanesljivo točko pritrditve in
potrebno najmanjšo svetlo višino pod uporabnikom;
  – pravilni namestitvi jermenja za telo in povezav pritrdilnega sistema z
zanesljivo točko pritrditve.
  3.1.3. Mehanski tresljaji
  Osebna varovalna oprema, namenjena preprečevanju učinkov mehanskih
tresljajev, mora zagotoviti ustrezno manjšanje škodljivih tresljajev za del
telesa, ki je ogrožen.
  Razpoložljiva vrednost pospeševanj, ki se prenese na uporabnika s temi
tresljaji, nikakor ne sme presegati mejnih vrednosti, ki se priporočajo pri
največji predvidljivi dnevni izpostavljenosti ogroženega dela telesa.
  3.2. Varovanje pred (statično) kompresijo dela telesa
  Osebna varovalna oprema, namenjena varovanju dela telesa pred
(statičnim) kompresijskim šokom, mora zadostno zmanjšati njegove učinke, da
bi preprečila resno poškodbo ali kronične bolezni.
  3.3. Varovanje pred fizično poškodbo (odrgnine, predrtja, vrezi, ugrizi)
  Sestavni materiali osebne varovalne opreme in drugi sestavni deli,
namenjeni varovanju vseh delov telesa pred površinskimi poškodbami, ki jih
povzročijo stroji, kot so odrgnine, predrtja, vrezi ali ugrizi, mora biti
izbrana ali načrtovana in vgrajena tako, da zagotavlja, da te kategorije
osebne varovalne opreme omogočajo zadostno odpornost proti odrgninam,
predrtjem ali zarezam (glej tudi 3.1.) v predvidljivih okoliščinah uporabe.
  3.4. Plavajoči pripomočki in preprečevanje utopitve (rešilni jopiči,
obroči za roke in rešilne obleke)
  Osebna varovalna oprema, namenjena preprečevanju utopitve, mora
uporabnika čim prej vrniti na površje, ne da bi pri tem ogrozila njegovo
zdravje, saj je po padcu v tekoče sredstvo morda izčrpan ali nezavesten. Na
površju mora uporabnika obdržati v položaju, ki mu med čakanjem na pomoč
omogoča dihanje.
  Osebna varovalna oprema je lahko v celoti ali delno sama po sebi
plavajoča ali pa napihljiva s plinom, ki ga je mogoče sprostiti iz posode
pod tlakom ročno ali avtomatsko oziroma z ustni.
  V predvidljivih okoliščinah uporabe:
  – mora osebna varovalna oprema brez škode za svoje zadovoljivo delovanje
prenesti učinke stika s tekočim sredstvom in okoljskimi dejavniki, ki so
sestavni del tega sredstva;
  – se mora napihljiva osebna varovalna oprema hitro in popolnoma
napihniti.
  Kadar to zahtevajo posebne predvidljive okoliščine uporabe, morajo
določeni tipi osebne varovalne opreme izpolnjevati tudi eno ali več
naslednjih dodatnih zahtev:
  – imeti mora vse naprave za napihovanje, navedene v drugem pododstavku,
in/ali svetlobno ali zvočno signalno napravo;
  – imeti mora napravo za potegnitev in pritrditev telesa, tako da je
uporabnika mogoče dvigniti iz tekočega sredstva;
  – mora biti primerna za dolgotrajno uporabo med celotnim obdobjem
opravljanja dejavnosti, med katero je, po možnosti oblečen, uporabnik
izpostavljen nevarnosti padca v tekoče sredstvo ali se mora vanj potopiti.
  3.4.1. Plavajoči pripomočki
  So oblačila, ki bodo odvisno od svoje predvidljive uporabe zagotovila
učinkovito raven plovnosti, ki so med nošenjem varna in zagotavljajo oporo v
vodi. V predvidljivih okoliščinah uporabe ta osebna varovalna oprema ne sme
ovirati uporabnika pri gibanju, temveč mu mora še zlasti omogočiti, da lahko
plava ali ukrepa, da se izogne nevarnosti ali reši druge osebe.
  3.5. Varovanje pred škodljivimi učinki hrupa
  Osebna varovalna oprema, namenjena preprečevanju škodljivih učinkov
hrupa, mora toliko dušiti hrup, da ustrezne ravni hrupa, ki jih zazna
uporabnik, v nobenih okoliščinah ne presegajo dnevne ekspozicijske ravni,
kakor jih določa Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti hrupu pri delu.(*1)
  Vsa osebna varovalna oprema mora imeti znak, ki navaja raven
zmanjševanja hrupa in vrednost dušenja indeksa, ki ga zagotavlja osebna
varovalna oprema. Če to ni mogoče, je treba znak pritrditi na embalažo.
  3.6. Varovanje pred vročino in/ali ognjem
  Osebna varovalna oprema, namenjena varovanju vsega telesa ali njegovih
delov pred vročino in/ali ognjem, mora imeti toplotno izolacijo in mehansko
trdnost, ki ustrezata predvidljivim okoliščinam uporabe.
  3.6.1. Sestavni materiali in drugi sestavni deli osebne varovalne opreme
  Sestavni materiali in drugi sestavni deli, ki so primerni za varovanje
pred sevajočo in konvekcijsko vročino, morajo imeti ustrezen koeficient
prenosa verjetnega toplotnega toka in biti dovolj negorljivi, da v
predvidljivih okoliščinah uporabe preprečujejo kakršno koli nevarnost
spontanega vžiga.
  Če mora biti zunanjost teh materialov in sestavnih delov odsevna, mora
njena odsevna moč ustrezati intenzivnosti toka vročine zaradi infrardečega
sevanja.
  Toplotna zmožnost materialov in drugih sestavnih delov opreme,
namenjenih za kratkotrajno uporabo v okoljih z visoko temperaturo, in osebne
varovalne opreme, ki jo lahko poškropijo vroči izdelki, kot so velike
količine staljenega materiala, mora tudi zadovoljivo zadržati večino
sprejete toplote, dokler uporabnik ne zapusti nevarnega območja in odstrani
svoje osebne varovalne opreme.
  Materiali in drugi sestavni deli osebne varovalne opreme, ki jih lahko
poškropijo velike količine vročih izdelkov, morajo tudi zadovoljivo vpijati
mehanske učinke (glej 3.1.).
  Materiali in drugi sestavni deli osebne varovalne opreme, ki lahko
naključno pridejo v stik s plamenom, in tisti, ki se uporabljajo pri
izdelavi opreme za gašenje požarov, morajo tudi imeti raven nevnetljivosti,
ki ustreza kategoriji nevarnosti, povezani s predvidljivimi okoliščinami
uporabe. Ne smejo se topiti pri izpostavljenosti plamenom in ne smejo
prispevati k širjenju ognja.
  3.6.2. Popolna osebna varovalna oprema, pripravljena za uporabo
  V predvidljivih okoliščinah uporabe:
  1. mora biti količina toplote, ki jo osebna varovalna oprema prenese na
uporabnika, dovolj majhna, da prepreči, da bi toplota, ki se kopiči med
nošenjem, na delu telesa, ki je v nevarnosti, v kakršnih koli okoliščinah
povzročila bolečino ali poslabšanje zdravstvenega stanja;
  2. mora osebna varovalna oprema, če je treba, preprečevati vdor tekočine
ali pare in ne sme povzročati opeklin, ki nastanejo zaradi stika med njenim
varovalnim vrhnjim delom in uporabnikom.
  Če osebna varovalna oprema vključuje hladilne naprave za vsrkavanje
naključne toplote prek izhlapevanja tekočine ali sublimacije trdnih delcev,
mora biti njena oblika takšna, da se kakršne koli sproščajoče se hlapljive
snovi izločajo čez zunanji varovalni vrhnji del in ne proti uporabniku.
  Če osebna varovalna oprema vsebuje dihalno napravo, mora ta v
predvidljivih okoliščinah uporabe ustrezno izpolnjevati dodeljeno varovalno
funkcijo.
  Proizvajalčeva navodila, ki spremljajo vsak tip osebne varovalne opreme,
namenjen kratkotrajni uporabi v okoljih z visoko temperaturo, morajo še
zlasti navajati vse ustrezne podatke za določitev največje dopustne
izpostavljenosti uporabnika vročini, ki jo prenaša oprema, ko se uporablja v
skladu s svojim načrtovanim namenom.
  3.7. Varovanje pred mrazom
  Osebna varovalna oprema, namenjena varovanju vsega telesa ali njegovih
delov pred mrazom, mora imeti toplotno izolacijo in mehansko trdnost, ki
ustrezata predvidljivim okoliščinam uporabe, za katere se oprema trži.
  3.7.1. Sestavni materiali in drugi sestavni deli osebne varovalne opreme
  Sestavni materiali in drugi sestavni deli, ki so primerni za varovanje
pred mrazom, morajo imeti koeficient prenosa verjetnega toplotnega toka,
kakor ga zahtevajo predvidljive okoliščine uporabe. Prožni materiali in
drugi sestavni deli osebne varovalne opreme, namenjene uporabi v okolju z
nizko temperaturo, morajo obdržati raven prožnosti, ki se zahteva za
potrebne gibe in položaje.
  Materiali in drugi sestavni deli osebne varovalne opreme, ki jih lahko
poškropijo velike količine mrzlih izdelkov, morajo tudi zadovoljivo vpijati
mehanske učinke (glej 3.1.).
  3.7.2. Popolna osebna varovalna oprema, pripravljena za uporabo
  V predvidljivih okoliščinah uporabe:
  1. mora biti priliv, ki ga osebna varovalna oprema prenese na
uporabnika, dovolj majhen, da prepreči, da bi mraz, ki se kopiči med
nošenjem, na katerem koli zaščitenem delu telesa, vključno s konicami prstov
na rokah in nogah, v kakršnih koli okoliščinah povzročil bolečino ali
poslabšanje zdravstvenega stanja;
  2. mora osebna varovalna oprema čim bolj preprečevati vdor takšnih
tekočin, kot je deževnica, in ne sme povzročati poškodb, ki nastanejo zaradi
stika med njenim mrzlim varovalnim vrhnjim delom in uporabnikom.
  Če osebna varovalna oprema vsebuje dihalno napravo, mora ta v
predvidljivih okoliščinah uporabe ustrezno izpolnjevati dodeljeno varovalno
funkcijo.
  Proizvajalčeva navodila, ki spremljajo vsak tip osebne varovalne opreme,
namenjen kratkotrajni uporabi v okoljih z nizko temperaturo, morajo navajati
vse ustrezne podatke v zvezi z največjo dopustno izpostavljenostjo
uporabnika mrazu, ki jo prenaša oprema.
  3.8. Varovanje pred električnim udarom
  Osebna varovalna oprema, namenjena varovanju vsega telesa ali njegovih
delov pred učinki električnega toka, mora biti zadostno izolirana pred
napetostmi, katerim bo uporabnik verjetno izpostavljen v najneugodnejših
predvidljivih okoliščinah.
  V ta namen je treba sestavne materiale in druge sestavne dele teh
kategorij osebne varovalne opreme izbrati ali načrtovati in vključiti tako,
da zagotavljajo, da je tok, ki uhaja in se meri skozi varovalni vrhnji del,
v preskusnih razmerah pri napetostih, ki so povezane s tistimi, ki bodo
verjetno navzoče na kraju dogajanja, čim manjši in v vseh primerih pod
največjo dogovorjeno dopustno vrednostjo, ki je povezana s tolerančnim
pragom.
  Skupaj z embalažo morajo tipi osebne varovalne opreme, namenjene
izključno uporabi med delom ali dejavnostmi na električnih instalacijah, ki
so pod napetostjo ali bi lahko bile, imeti znake, ki zlasti navajajo njihovo
varnostno kategorijo in (ali) ustrezno nazivno napetost, serijsko številko
in datum izdelave.
  Na varovalnem vrhnjem delu takšne osebne varovalne opreme je treba
zagotoviti tudi prostor za nadaljnje napise datumov začetka uporabe in
rednih preskusov ali pregledov, ki bodo opravljeni.
  Proizvajalec mora v navodilih natančno navesti, za kaj so namenjeni ti
tipi osebne varovalne opreme in naravo ter pogostost izolacijskih preskusov,
ki jih morajo prestati med svojo dobo uporabe.
  3.9. Varovanje pred sevanjem
  3.9.1. Neionizirno sevanje
  Osebna varovalna oprema, ki je namenjena preprečevanju akutne ali
kronične poškodbe oči zaradi vplivov neionizirnega sevanja, mora absorbirati
ali odbiti večji del elektromagnetnega valovanja v škodljivem delu spektra.
Pri tem varovalna oprema, v predvidljivih okoliščinah uporabe, ne sme
prekomerno zmanjšati prepuščenega vidnega dela spektra elektromagnetnega
valovanja, dojemljivosti kontrastov in sposobnosti razločevanja barv, kjer
se to zahteva.
  V ta namen morajo biti varovalna očala načrtovana in izdelana tako, da
imajo za vsako valovno dolžino neionizirnega sevanja, tako jakost
prepuščenega elektromagnetnega valovanja, ki lahko doseže uporabnikovo oko,
da v nobenem primeru ne preseže največje priporočene mejne vrednosti.
  Zaradi učinkov sevanja v predvidljivih okoliščinah uporabe, se lastnosti
očal ne smejo spremeniti ali poslabšati. Vsi tržni primerki morajo biti
opremljeni s številko varovalnega faktorja, ki ustreza deležu odbitega in
absorbiranega elektromagnetnega valovanja izbrane valovne dolžine, za
preprečevanje škodljivih učinkov, kateremu so namenjene.
  Očala, ki so primerna za vire sevanja istega tipa, morajo biti
razvrščena po rastočem vrstnem redu glede na varovalne faktorje,
proizvajalčeva navodila pa morajo še zlasti navajati krivulje prenosa, ki
omogočajo izbiro najustreznejše osebne varovalne opreme ob upoštevanju
takšnih neločljivo povezanih veljavnih okoliščinah uporabe, kot sta razdalja
do vira in spektralna porazdelitev energije, ki seva na tej razdalji.
  Proizvajalec mora vse primerke filtrirnih očal označiti z ustreznimi
številkami varovalnega faktorja.
  3.9.2. Ionizirno sevanje
  3.9.2.1. Varovanje pred zunanjo radioaktivno kontaminacijo
  Sestavne materiale in druge sestavne dele osebne varovalne opreme,
namenjene varovanju vsega telesa ali njegovih delov pred radioaktivnim
prahom, plini, tekočinami ali zmesmi, je treba izbrati ali načrtovati in
vključiti tako, da se v predvidljivih okoliščinah uporabe zagotovi, da ta
oprema učinkovito preprečuje vnos radioaktivnih snovi v ali na telo.
  Glede na naravo ali stanje teh onesnaževalcev je treba zagotoviti
potrebno tesnost z neprepustnostjo varovalnega zunanjega dela in/ali
katerimi koli drugimi ustreznimi sredstvi, kot so prezračevalni sistemi in
sistemi vzdrževanja normalnega zračnega tlaka, namenjeni preprečevanju vdora
kontaminacijskih snovi.
  Noben dekontaminacijski ukrep, ki je predpisan za osebno varovalno
opremo, ne sme škodovati njeni ustreznosti za ponovno uporabo načrtovani
dobi njene uporabe.
  3.9.2.2. Omejeno varovanje pred zunanjim ionizirnim sevanjem
  Osebna varovalna oprema, namenjena popolnemu varovanju uporabnika pred
zunanjim sevanjem, ali ustreznemu zmanjšanju obsevanosti uporabnika s tem
sevanjem, mora biti načrtovana tako, da uporabnika varuje pred
nizkoenergijskim sevanjem (npr. žarkov beta) ali nizkoenergijskimi fotoni
(npr. žarkov X in gama).
  Sestavne materiale in druge sestavne dele teh kategorij osebne varovalne
opreme je treba izbrati ali načrtovati in vgraditi tako, da se zagotovi
varnostna stopnja uporabnika, ki se zahteva v predvidljivih okoliščinah
uporabe, ne da bi se kot posledica oviranja uporabnikovih gibov, položaja
ali gibanja podaljšal čas izpostavljenosti (glej 1.3.2.).
  Osebna varovalna oprema mora imeti znak, ki kaže tip in debelino
uporabljenega materiala(-ov) ki so primerni v predvidljivih okoliščinah
uporabe.
  3.10. Varovanje pred nevarnimi snovmi in povzročitelji okužbe
  3.10.1. Varovanje dihal
  Uporabniku osebne varovalne opreme za zaščito dihal moramo zagotoviti
oskrbo z zrakom za dihanje, če je uporabnik izpostavljen zraku, ki je
onesnažen in/ali ne vsebuje zadostno koncentracijo kisika za nemoteno
dihanje.
  Zrak, ki se dovede uporabniku osebne varovalne opreme, pridobivamo z
ustreznimi sredstvi, kot na primer s filtracijo onesnaženega zraka s pomočjo
zaščitne naprave ali zaščitnega sredstva ali dovedemo zrak iz neonesnaženega
vira.
  Izhodiščni materiali in drugi sestavni deli teh vrst osebnih varovalnih
sredstev, se izberejo, koncipirajo ali izvedejo tako, da se v času nošenja v
predvidljivih pogojih uporabe zagotovi uporabniku primeren način funkcije
dihanja in higiene.
  Stopnja tesnjenja obraznega dela, padec tlaka pri vdihavanju, kakor tudi
stopnja čiščenja pri napravah s filtracijo se morajo konstruirati tako, da
lahko z onesnaženim zrakom vdre tako malo kontaminiranih delcev, da se ne
ogroža zdravje, oziroma higiena uporabnika.
  Osebna varovalna oprema mora biti opremljena z označbo za identifikacijo
proizvajalca in s karakterističnimi podatki, ki skupaj z navodili za uporabo
omogočajo vsakemu kvalificiranemu šolanemu uporabniku njeno strokovno
uporabo.
  Pri napravah s filtracijo mora biti v proizvajalčevih navodilih navedena
časovna omejitev uporabnosti filtrov, kateri se v neuporabljenem stanju
hranijo v originalni embalaži.
  3.10.2. Varovanje pred stikom kože in oči
  Osebna varovalna oprema, s katero želimo preprečiti dotik telesa ali
delov telesa z nevarnimi ali kužnimi snovmi, mora ob predvidljivih pogojih
uporabe nuditi zadosten odpor zoper vdor ali difuzijo navedenih nevarnih
snovi.
  Za osebna varovalna sredstva moramo izbrati ali koncipirati takšne
materiale in druge sestavne dele, ki nudijo popolno tesnost in po možnosti
omogočajo daljšo dnevno uporabo, ali v drugem primeru, nudijo omejeno
tesnost, ki pa zahteva omejitev dobe nošenja.
  Na osnovi lastnosti in predvidljivih pogojev imajo različne nevarne ali
kužne snovi visoko penetracijsko sposobnost, ki pogojuje za določeno osebno
varovalno opremo omejitev dobe zaščitne sposobnosti. Takšna osebna varovalna
oprema se mora podvreči običajnim preskusom učinkovitosti, na osnovi katerih
jih lahko razvrščamo glede uporabe. Osebna varovalna oprema, ki ustreza
preskusni specifikaciji, mora biti označena zlasti z imenom ali s kodo
snovi, ki se je uporabljala pri preskusu ter z običajnim časom trajanja
zaščite. Poleg tega mora biti v proizvajalčevih navodilih naveden, opisan in
razložen pomen kod, naveden podroben opis običajnih preskusov in vseh važnih
podatkov in različnih pogojev za določitev maksimalno dovoljenega časa
uporabe osebne varovalne opreme.
  3.11. Varovalne naprave za potapljaško opremo
  1. Naprava za dihanje
  Naprava za dihanje mora pri predvidljivih pogojih, posebno pa pri
upoštevanju maksimalne globine potapljanja omogočiti uporabniku, da vdihava
za dihanje primerno mešanico.
  2. Če je to potrebno pod predvidljivimi pogoji uporabe, mora oprema
obsegati naslednje sestavne dele:
  a) potapljaško obleko za zaščito uporabnika pred nastopajočim tlakom
vsled potapljanja (glej 3.2) in/ali pred mrazom (glej 3.7);
  b) alarmno napravo, s katero se uporabnika pravočasno opozori na
morebitno kasnejšo prekinitev oskrbe z mešanico za dihanje (glej 2.8);
  c) reševalno obleko, s pomočjo katere se lahko uporabnik vrne na
površje (glej 3.4.1).
  PRILOGA III

       TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, KI JO DOBAVI PROIZVAJALEC

  Dokumentacija, navedena v 8. členu, mora vsebovati vse ustrezne podatke
o sredstvih, ki jih je uporabil proizvajalec za zagotovitev, da je osebna
varovalna oprema skladna z osnovnimi zahtevami, ki se nanašajo nanjo.
  Pri tipih osebne varovalne opreme, navedenih v 2. točki prvega odstavka
4. člena (navadna osebna varovalna oprema) in 3. točki prvega odstavka 4.
člena (zahtevna osebna varovalna oprema), mora dokumentacija še zlasti
vsebovati:
  1. proizvajalčevo tehnično dokumentacijo, ki jo sestavljajo:
  a) splošni in podrobni načrti osebnega varovanja, ki jih, kjer je
ustrezno, spremljajo računski podatki in rezultati preskusov prototipa, če
so potrebni za overitev skladnosti z osnovnimi zahtevami;
  b) izčrpen seznam glavnih varnostnih zahtev in harmoniziranih standardov
ali drugih tehničnih specifikacij, navedenih v 5. in 13. členu tega
pravilnika, ob upoštevanju zasnove tipa.
  2. opis nadzornih in preskusnih zmogljivosti, ki jih je treba
uporabljati v proizvajalčevi tovarni za preveritev skladnosti proizvodnje
osebne varovalne opreme s harmoniziranimi standardi ali drugimi tehničnimi
specifikacijami in ohranjanje ravni kakovosti;
  3. izvod navodila, navedenega v 1.4., Priloge II.
  PRILOGA IV

         CE – ZNAK SKLADNOSTI IN INFORMACIJA

  Znak skladnosti je sestavljen iz začetnic »CE« v spodaj prikazani
obliki.
  Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, se morajo razmerja iz zgornje
risbe ohraniti.
  Različni deli oznake CE morajo imeti na splošno isto višino, ki ne sme
biti manjša od 5 mm. Ta minimalna dimenzija se lahko opusti pri majhnih
velikostih osebne varovalne opreme.
  PRILOGA V

  POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIGLAŠENI ORGANI ZA UGOTAVLJANJE
                 SKLADNOSTI

              (prva točka 14. člena)
  Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti morajo izpolnjevati najmanj
naslednje pogoje:
  1. razpoložljivost osebja, potrebnih sredstev in opreme;
  2. tehnična usposobljenost in strokovna neoporečnost osebja;
  3. neodvisnost zaposlenih in tehničnega osebja pri opravljanju
preskusov, pripravi poročil, izdajanju certifikatov in opravljanju nadzora,
določenega v tem pravilniku, v povezavi z vsemi zainteresiranimi skupinami
ali osebami, ki jih neposredno ali posredno zadeva osebna varovalna oprema;
  4. varovanje poslovnih skrivnosti;
  5. sklenitev zavarovanja za odgovornost.
  Izpolnjevanje pogojev pod 1. in 2. točko občasno preverja ministrstvo,
pristojno za imenovanje priglašenih organov za ugotavljanje skladnosti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti