Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005

Kazalo

940. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2005, stran 2627.

Na podlagi 29. člena (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni seji dne 7. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vransko za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vransko za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2005
                             (v tisoč SIT)
-----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             392.213
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  177.213
70  DAVČNI PRIHODKI                      128.034
   700 Davki na dohodek in dobiček              92.154
   703 Davki na premoženje                  14.694
   704 Domači davki na blago in storitve           21.186
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     49.179
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                      4.069
   711 Takse in pristojbine                  1.620
   712 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
     prostora                          10
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           380
   714 Drugi ne-davčni prihodki                43.100
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    21.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         21.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev           –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    194.000
   740 Transferni prihodki iz drugih javno
     finančnih institucij                 194.000
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               487.159
40  TEKOČI ODHODKI                       95.822
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           25.603
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       4.137
   402 Izdatki za blago in storitve              54.462
   403 Plačila domačih obresti                 9.120
   409 Rezerve                         2.500
41  TEKOČI TRANSFERI                     148.375
   410 Subvencije                       2.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   93.733
   412 Transferi ne-profitnim organizacijam
     in ustanovam                      26.530
   413 Drugi tekoči domači transferi             26.112
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   210.145
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          210.145
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  32.817
   430 Investicijski transferi                32.817
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)             –94.946
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)                  –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                      –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                             –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V,)              –
 
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
 
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2005
(v tisoč SIT)
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     94.946
50  ZADOLŽEVANJE                        94.946
   500 Domače zadolževanje                  94.946
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                    8.587
55  ODPLAČILO DOLGA                       8.587
   550 Odplačilo domačega dolga                8.587
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)            –8.587
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)               86.359
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)           94.946
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji in posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Vransko.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanja le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah/podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunskega porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevala plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka/podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadla v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino izterjave.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 403-02/01-05
Vransko, dne 7. marca 2005.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost